Господарське право

Легалізація громадських обєднань в Україні (Код: 17400)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Легалізація громадських обєднань в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 44

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Теоретико-правова характеристика громадських об’єднань
1.1. Поняття громадського об’єднання
1.2. Види громадських об’єднань
1.3. Принципи діяльності громадських об’єднань
Розділ 2. Правове регулювання легалізації громадських об’єднань
2.1. Порядок реєстрації громадських об’єднань зі статусом юридичної особи
2.2. Порядок легалізації громадських об’єднань без статусу юридичної особи
Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання легалізації громадських об’єднань
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. –№ 30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України (зі змін. та допов.) від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
3. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 1. – Ст.1.
4. Адміністративне право України: Академічний курс: підручник: Загальна частина / В. Б. Авер’янов. – К. : Юрид. думка, 2005. – 536 с.
5. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 1384 с.
6. Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / О. М. Ващук. – Київ, 2004. – 17 с.
7. Винников О. Громадські організації в Україні: новий поступ з новим законодавством / О. Винников, А. Ткачук // Голос громадянина. – 1997. – № 4.
8. Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин / за заг. ред. Нижник Н. Р. та Олуйко В. М. – Хмельницький : Вид-во ХУУП. – 236 с.
9. Дарков А. А. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. / А. А. Дарков. – М., 1999. – 207 с.
10. Журенок Т. В. Правовий статус та види громадських об’єднань / Т. В. Журенок // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 356-360.
11. Журенок Т. В. Легалізація як загальнотеоретична категорія / Т. В. Журенок // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 63. – С. 79-85.
12. Захаров Е. Е. Негосударственные организации в Украине, принципы и способы деятельности правозащитных общественных организаций / Е. Е. Захаров // Развитие гражданского общества в СНГ : в 3 кн. – М. : ИПА «Три Л» – 1996. – Кн. 3. –1996. – 214 с.
13. Кіяшко О.В. Легалізація громадського об’єднання без статусу юридичної особи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.megev-rn.dp.gov.ua/OBLADM/megev_rda.nsf/docs/4CC627598CD0DE3BC2257D56002D704F?OpenDocument
14. Козирева А. О. Поняття та ознаки громадських об’єднань як суб’єктів публічного управління в Україні / А. О. Козирева // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 459-465.
15. Корецький та інші проти України (Заява № 40269/02): Рішення Європейського Суду з прав людини по справі від 3 квітня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 69. – Ст. 2411.
16. Кормич Л. І. Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України : навч. посіб. / Л. І. Кормич, Д. С. Шелест. – О. : Юридична література, 2002. – 200 с.
17. Кочин В. В. Сучасні проблеми цивільно-правового регулювання статусу громадських організацій в Україні / В. В. Кочин // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу: науково-практична конференція, присвячена світлій пам’яті О.А. Пушкіна (26 травня 2012 р.). – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 244-247.
18. Курило В. І., Рамазанова У. В. Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань в Україні : моногр. / В. І. Курило, У. В. Рамазанова. – К. : БУБіП України, 2016. – 222 с.
19. Ламах Е. Б. Громадські об’єднання як надавачі соціальних послуг гендерного спрямування / Е. Б. Ламах. // Державне управління: теорія та практика. – 2013. – № 1.
20. Менджул М. В. Види громадських організацій в Україні / М.В. Менджул // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 184-188.
21. Монастирський Г. Л. Теорія організації : навч. посіб. / Г. Л. Монастирський – К. : Знання, 2008. – 319 с.
22. Об общественных объединениях: Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3255-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.kulichki.com/zak2007/bz56/dcm56763.htm
23. Парута Ю. І. Актуальні питання здійснення класифікації громадських об’єднань / Ю. І. Парута // Право і суспільство. – 2015. – № 4. Ч. 3. – С. 45-51.
24. Політологія : підруч. / за заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Лемківського. – 2-ге вид. доп. – К. : Вища школа, 2008. – 415 с
25. Порядок створення та реєстрації громадського об’єднання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epl.org.ua/people/prosvitnytska-diialnist-konsultatsii/stvorennia-ta-diialnist-nuo-trudovi-vidnosyny-v-nuo/485-poriadok-stvorennia-ta-reiestratsii-hromadskoho-ob-iednannia
26. Про громадські обєднання: Закон Російської Федерації від 19 травня 1995 року № 82-ФЗ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.garant.ru/10164186/1/#block_1
27. Рамазанова У. В. Адміністративно-правова характеристика громадських об’єднань / У. В. Рамазанова // Митна справа. – 2012. - № 5 (83). – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 222-226.
28. Реєстрація громадського об’єднання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.solor.gov.ua/info/19/8655
29. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно правового статусу неурядових організа- цій у Європі № СМ / Rec (2007) 14 / прийнято Комітетом Міністрів України: від 10.10.2007 р. на 1006 засіданні заступників Міністрів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lawngo.net/index.php?itemid=1604
30. Руцинська Т. П. Удосконалення законодавства про громадські об’єднання у світлі євроінтеграції: господарсько-правовий аналіз / Т. П. Руцинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. – 2015. –Випуск 31. Том 2. – С. 60-64.
31. Семьоркіна О. Громадські формування як інститути громадянського суспільства / О. Семьоркіна // Юридичний вісник України. – 2011. – № 13. – С. 13.
32. Скакун О. Ф. Теорія держави і права / О. Ф. Скакун. – К. : Правова єдність, 2010. – 525 с.
33. Словник базової термінології з курсу «Адміністративне право» для студентів юридичного факультету / [укладачі : Т. О. Коломоєць, Н. В. Ганжа]. – Запоріжжя : ЗДУ, 2000. – 33 с.
34. Спасибо-Фатєєва І.В. Юридичні особи за Цивільним кодексом України / І. В. Спасибо-Фатєєва // Право України. – 2014. – № 2. – С. 70-79.
35. Темех І. Т. Конституційно-правовий статус правозахисних громадських організацій : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.02 / Темех І. Т. – К., 2010. – 203 с.
36. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: навчальний посібник для вузів / О. В.Лісовець . – Київ: Академія, 2011. – 255 с.
37. Чорна В. Г. Правовий статус громадських об’єднань / В. Г. Чорна // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 4. – С. 247-249.
38. Юрьев С. С. Правовой статус общественных объединений / С. С. Юрьев – М. : Инженер, ин-кварто, 1995. – 188 с.
39. Як зареєструвати громадську організацію? Маленькі кроки до успішного результату [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.prostir.ua/?kb=yak-zarejestruvaty-hromadsku-orhanizatsiyu-malenki-kroky-do-uspishnoho-rezultatu


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук