Господарське право

Господарсько-правові санкції (Код: 18404)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Господарсько-правові санкції 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
РОЗДІЛ 2. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЯК САНКЦІЯ ЗА ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 3. ШТРАФНІ САНКЦІЇ: ПОНЯТТЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИДИ, МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 4. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ: ПОНЯТТЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИДИ, МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 5. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Адабашев Т.К. Сучасне регулювання застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення порядку здійснення операцій в платіжних системах. Електронний ресурс:
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/3419/1/Adabashev_222.pdf
2. Баранова Л.М. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних справ. Електронний ресурс: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/62350/57906
3. Бех А.А. Сутність адмінінстратвино-господарських санкцій / А.А. Бех // Перспективні напрямки наукової думки. Том 2. –м. Тернопіль, - 18 квітня 2018. -. - С. 124-126.
4. Білецька В.В. Оперативно-господарські санкції в механізмі господарсько-правової відповідальності / В.В. Білецька // Правозахисний рух: історія та сучасність. Матеріали VIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – С.256- 258.
5. Богомолова Н. М. Відповідальність у сфері господарювання / Н. М. Богомолова // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О. В. Козаченка, Є. Л. Стрельцова; МОН України, НУ «ОЮА», Каф.крим. права та ін. крим.-прав. дисциплін Миколаїв. ін-т. права, ПРЦ НАПрНУ, ГО «Всеукр. Асоціація крим. права» . — Миколаїв : Іліон, 2016. — С. 514-533.
6. Бучинська А., Машевська Д. Оперативно-господарські санкції як різновид господарських санкцій/ А. Бучинська, Д. Машевська // Підприємництво, господарство і парво. Господарське право і процес. . – 2018. - №3. – С.35-39.
7. Віхрова І. О. Адміністративно-господарські санкції як заходи господарсько-правової відповідальності / І. О. Віхрова // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 2. - С. 151-155.
8. Войтенко І.С. Органи (посадові особи), які мають право застосовувати адміністративно-господарські санкції / І.С. Войтенко // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 1. - С. 142-148.
9. Войтенко І. С. Поняття, сутність та ознаки адміністративно-господарських санкцій за адміністративним законодавством України / І. С. Войтенко // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 1. - С. 117-121.
10. Гапало С. Ю. Правова природа оперативно-господарських санкцій / С. Ю. Гапало // Форум права. - 2007. - № 3. - С. 52-60.
11. Гапало C. Ю. Сутність та функціональне призначення штрафних санкцій в сфері господарювання / C. Ю. Гапало // Право і Безпека. - 2007. - Т. 6, № 2. - С. 106-110.
12. Годулян Н.С. Співвідношення оперативно-господарських санкцій та господарсько-правової відповідальності. Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичним напрямками. Електронний ресурс: http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=705
13. Голишевська А.Р. Підстави застосування окремих видів господарсько-правових санкцій / А.Р. Голишевська // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез (м. Київ, 9 грудня 2016 р.). — К.: ДНДІ МВС України, 2016. — С. 207-210.
14. Господарський кодекс України. Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
15. Господарське право України : підручник : у 2 ч. /[Андрєєва О. Б., Гетманець О. П., Гришина І. І. Та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. Ч. 2. – 368 с.
16. Денисенко О.В. Специфіка функцій штрафних санкцій / О.В. Денисенко // Економіка та право. — 2008. — № 3. — С. 131-135.
17. Дзера О.В. Удосконалення механізму регулювання відшкодування збитків у Цивільному кодексі України / О. В. Дзера // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. - 2016. - Т. 181. - С. 100-102.
18. Дмитрук І. М. Правове регулювання господарських санкцій згідно законодавства України / І. М. Дмитрук // Молодий вчений. - 2017. - № 11 (51). - С. 872-875.
19. Добрянська Н. В. Адміністративно-господарські санкції та їх правове регулювання / Н. В. Добрянська // Юридична наука. - 2015. - № 11. - С. 91-98.
20. Загальна декларація прав людини. Міжнародний документ від 10.12.1948 р. Електронний ресурс: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
21. Закон України «Про банки і банківську діяльність». Електронний ресурс: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
22. Заярний О. Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції / О. Заярний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2010. - Вип. 82. - С. 51-57.
23. Кантор Н. Ю. Адміністративно-господарські санкції як гарантії реалізації та захисту економічних інтересів держави [Текст] / Н. Ю. Кантор // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право / гол.ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2015. – Т.2№ Вип. 34. – С. 87–90.
24. Кологойда О. В. Оперативно-господарські санкції у фондових договірних правовідносинах / О. В. Кологойда // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 39(1). - С. 89-92.
25.Коновалова А.П. Теоретико-практичні питання відшкодування збитків, що спричинені при виконанні зовнішньоекономічного договору/ А.П. Коновалова// Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Серія Право.- 2014. - № 24. – Том 2. – С. 136-139.
26.Коцан В.Я. Відшкодування шкоди як вид господарсько-правової відповідальності. Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками. Електронний ресурс: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=818
27.Красовський В.В. Оперативно-господарські санкції як особливий вид господарських санкцій // Молодіжний науковий юридичний форум : Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки, Київ, Національний авіаційний університет, 26 травня 2016 р. : тези доповіді – К., 2016. – Т.ІІ. – С.262-263.
28.Кузнецова Н.В. Співвідношення адміністративних та адміністративно-господарських санкцій / Н. В. Кузнецова // Юридичний науковий електронний журнал. - 2014. - № 3. - С. 91-93.
29.Кучер В.О. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с.
30. Малиновська Т. М. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції» / Т. М. Малиновська // Право і Безпека. - 2011. - № 4. - С. 200-202.
31. Мілімко Л. В. Господарсько-правова відповідальність: ознаки та порядок застосування / Л. В. Мілімко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 1. - С. 145-149.
32. Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 496 с.
33. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України. Електронний ресурс: http://legalexpert.in.ua/komkodeks/hku.html
34. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. –К.: Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.
35. Новошицька В. І. Відшкодування збитків у сфері господарювання / В. І. Новошицька // автореф..дис..на здоб…наук..ступ..канд..юр..наук... – Вінниця, -2017. - 20 с.
36. Новошицька В. І. Щодо порядку добровільного відшкодування збитків у сфері господарювання / В. І. Новошицька // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 491-495.
37.Новошицька В.І. Щодо умов відшкодування збитків у сфері господарювання / В.І. Новошицька // Юридическая наука и образование в условиях глобализации: состояние и перспективы развития: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю економіко-правового факультету ДонНУ (Донецьк, 24-25 жовтня 2013 р.) / під загальною ред. д.ю.н., проф. А.Г. Бобкової. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С. 151-153.
38. Оглядовий лист Вищого Господарського Суду «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства у справах, в яких заявлено вимоги про відшкодування збитків» № 01-06/2014 від 14.01.2014 р. Електронний ресурс:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0020600-14
39. Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка - К., 2002. - 20 с.
40. Петров Є. В. Чи є господарсько-правова відповідальність інститутом адміністративно-господарського права? / Є.В. Петров // ФП. - 2012. - № 4. - С. 722-728.
41. Татькова З. Ф. Відповідальність у формі застосування адміністративно-господарських санкцій / З. Ф. Татькова // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 998-1007.
42. Татькова З. Ф. Щодо механізму реалізації стягнення штрафних санкцій та їх функцій / З. Ф. Татькова // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 937-943.
43. Тимчасова методика визначення розміру шкоди (збитків), завданих порушенням господарських договорів. Електронний ресурс: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-90
44. Трегубенко Г.П.Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм» – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 82 с.
45. Цивільний кодекс України. Електронний ресурс:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
46. Чундак М. В. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання у сфері господарських відносин/ М.В. Чундак // Часопис Академії адвокатури України. — 2011. — № 13. — С. 1-5.
47. Шевченко Н. М. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції / Н. М. Шевченко // Університетські наукові записки. - 2005. - № 3. - С. 175-179.
48. Шпомер А. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки / А. Шпомер // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №6. - С. 6-7.
49. Ще¬р¬би¬на В. С. Го¬с¬по¬дар¬сь¬ке право : підру¬ч¬ник / В. С. Щер¬бина. — 6-те вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Iнтер, 2013. — 640 с.
50. Щербина В. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень / В. Щербина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. - Юридичні науки. - 2013. - № 3. - С. 10-15.
51. Ясиновська О.С. Застосування оперативно-господарських санкцій. Електронний ресурс:
http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2011/Pravo/2_85811.doc.htm

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук