Господарське право

Господарсько-організаційні санкції (Код: 16400)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Господарсько-організаційні санкції на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загально-теоретична характеристика господарсько-організаційних санкцій
1.1. Господарсько-організаційні санкції в системі господарсько відповідальності
1.2. Види господарсько-організаційних санкцій
РОЗДІЛ 2. Характеристика окремих видів господарсько-організаційних санкцій
2.1. Застосування антидемпінгових заходів
2.2. Припинення експортно-імпортних операцій
2.3. Застосування індивідуального режиму ліцензування
РОЗДІЛ 3. Особливості застосування господарських санкцій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Адміністративно-господарські санкції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://um.co.ua/8/8-3/8-34847.html
2. Безсмертна А. С., Настенко Д. Ю. Особливості господарсько-правової відповідальності // Молодіжний науковий юридичний форум : Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки, Київ, Національний авіаційний університет, 26 травня 2016 р. : тези доповіді – К., 2016. – Т.ІІ. – С. 247-249.
3. Бидик А. Г. Підходи до застосування антидемпінгових заходів в Україні / А. Г. Бидик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 2. – С. 116-120/
4. Бикова Г. Індивідуальний режим ліцензування / Г. Бикова // Дебет-Кредит. – 2014. – № 27. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9627-2014.epub/navPoint-5
5. Бойчук Р. П. Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях: Навчальний посібник. – Х. : «ФІНН». – 2010. – 540 с.
6. Булгакова І. В. Коментар до Господарського кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalexpert.in.ua/komkodeks/hku/85-hku/2592-40.html
7. Відповідальність за порушення господарського зобовязання. Проблеми застосування напрактиці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blog.liga.net/user/rfilonenko/article/5142.aspx
8. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.
9. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник. – 2-е вид., змін. та доп. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.
10. Вознесенская Н. Н. Предпринимательское (хозяйственое) право: учебник / Н. Н. Вознесенская; Рос. Акад. наук, Ин-т государства и права, Академ, правовой ун-т. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 560 с.
11. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року: міжнародний документ від 15.04.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_003
12. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
13. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazakon.ru/ukr/gku/245/default.htm
14. Господарський кодекс України : коментар / за заг. ред. Н. О. Саніахметової. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2004. – 848 с.
15. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін.; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. – X. : Право, 2012. –696 с.
16. Господарське право [Текст] : Практикум / В. С. Щербина [та ін.] ; заг. ред. В. С. Щербина ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 319 с.
17. Дем’янюк О. Демпінг та антидемпінг у захисті економічних інтересів / О. Дем’янюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2 (31). – С. 75-80.
18. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 23. – Ст. 158.
19. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.1988 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 9-10. – Ст. 65.
20. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст. 377.
21. Коментар Господарського кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://crimealawyers.com/pripinennya-eksportno-mportnikh-operats-i-zastosuvannya-ndiv-dualnogo-rezhimu-l-tsenzuvannya-1-u-vip
22. Котеньова О. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства / О.Котеньова // Персонал. – 2010. - № 3-4.
23. Лебідь В. І. Господарське право: навчальний посібник. – 2-ге видання допов. і пере роб. – К . : Алерта, 2014. – 416 с.
24. Ліквідація підприємства [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://up.ck.ua/ua/articles/likvidatsiya-predpriyatiya.html
25. Липницький Д., Болотова Г. Нове у відповідальності по Господарському кодексу України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 8-10.
26. Лисюк Ю. В. Адміністративно-господарські санкції як одна із форм господарсько-правової відповідальності / Ю. В. Лисюк // Вісник. – Х., 2007. – Вип. 36. – С. 348-354.
27. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій» від 17.04.2000 р. № 47. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0259-00
28. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт. : Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін. ; за заг. ред. В. К. Мамутова. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
29. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С.Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.
30. Ніньовська З. Практичні поради суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України / З. Ніньовська // Юстиніан. – 2004. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1026
31. Подоляка А. М. Господарсько-правова відповідальність та сучасні засоби її застосування / А. М. Подоляка // Наше право. – 2010. – № 4, ч. 2. – С. 138-144.
32. Порядок здійснення експортно-імпортних операцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.su/5_15519_poryadok-zdiysnennya-eksportno-importnih-operatsiy.htm
33. Саніахметова Н. О. Конкурентне законодавство у питаннях та відповідях [Текст] : посібник / Н. О. Саніахметова. - К. : Центр комерційного права, 2002. – 74 с.
34. Теньков С. О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. / С. О. Теньков. – К. : Вид-во А. С. К., 2004. – 720 с.
35. Тюріна Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [текст] Т 98 навчальний посібник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 408 с.
36. Угода про застосування статті 6 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року: міжнародний документ від 15.04.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981_010
37. Філіпенко Т. В. Адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства // Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 25 березня 2016 року). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – 275 с.
38. Шевченко Н. М. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції / Н. М. Шевченко // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3 (15). – С. 175-179.
39. Шишка Р. Б. Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності / Р. Б. Шишка // Юридичний вісник. – 2015. – № 1 (34). – С. 129-133.
40. Шпомер А. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки / А. Шпомер // Підприємництво, господарство і право. – 2012. –№ 6. – С. 6.
41. Щербина В. С. Господарське право [Текст] : Підручник / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.
42. Щербина В. С. Адміністративно-господарські санкції в системі заходів господарсько-правової відповідальності / В. С. Щербина // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 2. – С. 180-185.
43. Щербина В. Адміністративно-господарські санкції майнового характеру: проблеми застосування / В. Щербина // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – №2 (45). – С. 97-196.
44. Щербина В. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень / В. Щербина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 3. – С. 10-16.
45. Щербина В. С. Господарське право: підручник / В. С. Щербина. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 590 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук