Господарське право

Господарська діяльність та основні засади її правового регулювання (Код: 18402)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Господарська діяльність та основні засади її правового регулювання 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Поняття господарської діяльності та види господарської діяльності
1.2. Господарська діяльність і господарські правовідносини
РОЗДІЛ ІІ. ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Конституційні засади державного регулювання господарської діяльності
2.2. Господарсько-правові засади господарської діяльності
РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСАД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Про зовнішньоекономічну діяльність. Верховна Рада УРСР; Закон від 16.04.1991 № 959-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12
2. Цивільний кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
3. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.
4. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : [навч. посіб.] / В.Г. Швець. – К. : Знання-Прес, 2003. – 444 с.
5. Про ліцензування видів господарської діяльності. Верховна Рада України; Закон від 02.03.2015 № 222-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19
6. Методика визначення відносин контролю : Розпорядження комітету від 24 грудня 2002 р. № 397-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua.
7. Господарський кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/paran16#n16
8. Васильєва Т.С. Господарська діяльність як об’єкт адміністративно-правового режиму / Т.С. Васильєва // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 169–174.
9. Господарське право України : [підруч.] / за ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. – Х. : Право, 2005. – 382 с.
10. Матвійчук Л.О. Концептуальні підходи до визначення сутності поняття «господарська діяльність підприємства» / Л.О. Матвійчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Випуск 12, частина 2. – 2017. – С.14-18.
11. Мілаш В. С. Господарське право: курс лекцій: у 2 ч. / В. С. Мілаш. – Х.: Право, 2008. – Ч. 1. – 496 с.
12. Податковий кодекс України. Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
13. Вінник О.М. Господарське право : курс лекцій / О.М. Вінник. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.
14. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.
15. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : [навч. посіб.] / В.Г. Швець. – К. : Знання-Прес, 2003. – 444 с.
16. Мордовець Є. Господарські відносини та критерії відмежування від інших правовідносин / Є. Мордовець // Суб’єкти господарського права: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-рактичної Інтернет-конференції, 5 грудня 2016 року / [відп. за вип.: д.ю.н., доцент, завідувач кафедри господарського права та процесу Т.О. Мацелик, к.ю.н. доцент, доцент кафедри господарського права та процесу Л.В. Мілімко]. — Ірпінь, УДФС України, 2016. — С. 97-100.
17. Господарське право: підручник / Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін.; за заг ред. Д.В. Задихайла, В.М. Пашкова. – Х.: Право, 2012. – 696 с.
18. Шелухін М. Л. Транспортне право України. Академічний курс. [підручник] / за ред. М. Л. Шелухіна. – К.: Ін Юре, 2008. – 896 с.
19. Смолин Г.В. Державне регулювання господарської діяльності: курс лекцій. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 528 с.
20. Конституція України. Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4164#n4164
21. Смолин Г.В. Державне регулювання господарської діяльності: курс лекцій. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 528 с.
22. Тoркатюк В.I. (рeд.) Правoвe рeгулювання гoспoдарськo-фiнансoвoї дiяльнoстi пiдприємства: Мoнoграфiя / В. I. Тoркатюк, Г. В. Стадник, А. Л. Шутeнкo та iн.; за заг. рeд. В. I. Тoркатюка; Харк. нац. акад. мiськ. гoсп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 346 с.
23. Наукoвo-практичиий кoмeнтар Гoспoдарськoгo кoдeксу України: / O. А. Бeлянeвич, O. М. Вiнник, В. С. Щeрбина [та iн.]; / за заг. рeд. Г. Л. Знамeнськoгo, В. С. Щeрбини. – 3-тє вид., пeрeрoбл. i дoпoв. – К. : Юрiнкoм Iнтeр, 2012 . – 776 с.
24. Коростей В. Господарське законодавство – основа ефективної економіки / В. Коростей // Право України. – 2005. – № 8. – С. 46.
25. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Верховна Рада України; Закон від 11.09.2003 № 1160-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
26. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Верховна Рада України; Закон від 05.04.2007 № 877-V. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16
27. Мачуський В.В. (рeд.) Правoвe рeгулювання гoспoдарськoї дiяльнoстi: Навч. пoсiб. [В. В. Мачуський, Л. O. Кoжура, Ю. В. Сагайдак та iн.] ; за заг. Рeд. Дoц., К.Ю.Н. В. В. Мачуськoгo. – К. : КНEУ, 2015. – 152 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук