Господарське право

Договір купівлі-продажу в господарському обороті (Код: 16401)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Договір купівлі-продажу в господарському обороті на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 39

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ОБОРОТІ
1.1. Поняття та характеристика договору купівлі-продажу
1.2. Зміст договору купівлі-продажу
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ОБОРОТІ
2.1. Порядок укладення договору купівлі-продажу
2.2. Зміна та розірвання договору купівлі-продажу
РОЗДІЛ 3. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДПЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
3.1. Відшкодування збитків як одна із форм господарсько-правової відповідальності
3.2. Оперативно-господарські санкції за порушення договору купівлі-продажу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Сотниченко В.М. Договірне право : Навчальний посібник. - Київ, 2016 . – 230 с.
2. Ошурко С.М., Гаврилішин А.П.Загальні положення про господарські договори в Україні / Ошурко С.М., Гаврилішин А.П.// Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. - № 24. – Т. 2. – С. 144-147
3. Ханик-Посполітак Р. Ю. Поняття та предмет договору купівлі-продажу в українському та європейському праві: порівняльний аналіз / Ханик-Посполітак Р. Ю. [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/naukma/law/2009_90/17_khanyk_pospolitak_ryu.pdf
4. Вавженчук С.Я. Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права / Вавженчук С.Я. // Юридичний вісник. – 2010. - № 4(17). – С. 73-76.
5. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: [підручник] / [С. С. Бичкова, I.A. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. - 3-те вид., змін, та допов. - К.: Алерта, 2014. - 496 с.
6. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.
7. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV : Редакція від 02.11.2016 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page11
8. Мирославський С.В. Правове регулювання відповідальності сторін за договором купівлі-продажу: проблемні аспекти / Мирославський С.В. // Правова інформатика. – 2015. - № 2(46). – С. 73-78.
9. Мілаш В. С. Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: монографія / В. С. Мілаш; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 227 с.
10. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник. - 2-е вид. змін, і доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 368 с.
11. Про право власності на окремі види майна: Resolution on June 17, 1992 № 2471-XII Revision on Junuary 24, 1995 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/2471-12
12. Договір як універсальна правова конструкція : монографія /А. П. Гетьман, В. І. Борисова, О. П. Євсєєв та ін. ; за ред. А. П. Геть¬мана, В. І. Борисової. - X. : Право, 2012. - 432 с.
13. Щодо питання розірвання або невиконання договорів купівлі-продажу за фактом встановлення форс-мажорних [...] : Мін'юст України; Лист від 30.05.2014 № 6602-0-26-14/8.1 [Електроний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v6602323-14
14. Серебрякова Ю. О. Особливості укладення господарських договорів у спрощеній спосіб / Ю. О. Серебрякова // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 819–824
15. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник.-2-е вид., змін. та доп.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.- 766 с.
16. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - X. : Право. - 2011.-Т. 2.-816 с.
17. Бахрієва З. Р. Особливості припинення договору купівлі-продажу / Бахрієва З. Р. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 2013. - № 5. – С. 140-144.
18. Договірне право в умовах ринкової економіки: Конспект лекцій / І.В. Жилінкова, В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва та ін.; За заг. ред. І.В. Жилінкової, В.І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 116 с.
19. Лисюк Ю. В. Адміністративно-господарські санкції як одна із форм господарсько-правової відповідальності / Лисюк Ю. В. [Електроний ресурс]. - Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/ My%20Documents/Downloads/29392.pdf
20. Подоляка А.М. Господарсько-правова відповідальність та сучасні засоби її застосування / Подоляка А.М. // Наше право.- 2010. - № 4. – С. 138-144.
21. Шевченко Н. М. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції / Шевченко Н. М. // Університетські наукові записки. – 2005. - № 3 (15). – С. 173-179.
22. Щербина В. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень / Щербина В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. - № 3(97). – С.10-16.
23. Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів : лист Вищого господарського суду України від 15.03.2011 р. № 01-06/249. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/v_249600-11
24. Про доповнення до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 р. № 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів» : лист Вищого господарського суду України від 27.02.2012 р. № 01-06/224/2012. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/v_224600-12
25. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань : Закон від 22.11.1996 № 543/96-ВР : Тлумачення від 11.07.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80
26. Господарський кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV : Редакція від 26.11.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page8
27. Кот О. Захист прав учасників договірних відносин / Кот О. // Юридичний журнал «Юстиніан» . – 2005. - № 2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1582
28. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін.; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. - X.: Право, 2012. -696 с.
29. Венедіктова І. В. Способи захисту охоронюваних законом інтересів у договірних правовідносинах / І. В. Венедіктова [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/ Numbers/2_7_2012/ 07_03_01.pdf
30. Гапало С.Ю. Правова природа оперативно-господарських санкцій / Гапало С.Ю. // Форум права. - 2007. - № 3. – С.52-60
31. Білецька В.В. Оперативно-господарські санкції в механізмі господарсько-правової відповідальності / В.В. Білецька [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/ 123456789/4631/1/Bilecka1.pdf
32. Потоцький М. Ю. Оперативно-господарські санкції у сфері інтелектуальної власності / Потоцький М. Ю. // Європейські перспективи. – 2013. - № 8. – С. 147-153.
33. Грабовська А.О. Особливості правового регулювання односторонньої відмови від господарського зобов’язання (договору) та односторонньої зміни його умов / Грабовська А.О. // Судова практика і проблеми вдоконалення законодав. – 2015. - № 1. – С. 32-38.
34. Бабій А.О. Додатковий строк для виконання зобовязання (Nachfrist) як передумова одностороннього розірвання договору / Бабій А.О. // Молодий вчений. – 2016. - № 7 (34). – С. 222-226.
35. Венедіктов С.В. Господарське право : Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 112 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук