Господарське право

Асоційоване членство в сільськогосподарських кооперативах (Код: 18401)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з господарського права на тему Асоційоване членство в сільськогосподарських кооперативах 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Характерні риси асоційованого членства в сільськогосподарських кооперативах
1.1 Поняття асоційованого членства в сільськогосподарських кооперативах
1.2 Право на асоційоване членство в сільськогосподарських кооперативах
РОЗДІЛ 2. Правова основа та порядок набуття асоційованого членства в сільськогосподарських кооперативах
2.1 Правові засади асоційованого членства в сільськогосподарських кооперативах
2.2 Порядок та особливості набуття асоційованого членства в сільськогосподарських кооперативах
РОЗДІЛ 3. Проблеми асоційованого членства в сільськогосподарських кооперативах та шляхи їх вирішення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Богомолова Н. Відповідальність у сфері господарювання / Н. Богомолова // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані. – С. 514–533.
2. Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведишева Н.О.. Аграрне право - підручник. Видавництво: Проспект. – 2011. – 432 С.
3. Гафурова О. В. Деякі питання членства в сільськогосподарському кооперативі / Гафурова О. В. // Наукові записки. – № 21. – 2013. – С. 51–56.
4. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 564 С.
5. Гаєцька-Колотило Я. З. Ор¬ганізаційнопра¬вові фор¬ми сільсько¬гос-по¬дарсь¬кої ко¬о¬пе¬рації в Ук¬раїні: Дис. ... канд. юрид. на¬ук. – К., 2013. – 201 С.
6. Господарське право України : підручник : у 2 ч. : Ч. 2 / О.Б. Андрєєва, О.П. Гетманець, І.І. Гришина та ін., За заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 368 С.
7. Господарське право України : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2 ; за заг. ред. О. П. Гетманець, Ю. М. Жорнокуя, О. М. Шуміла / О. П. Гетманець, Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло та ін. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 400 С.
8. Галушко О. О. Особливості діяльності сільськогосподарських кооперативів з асоційованим членством [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0ahUKEwiarfP3qsbaAhXEVSwKHU58AbE4FBAWCCYwAA&url=http%3A%2F%2Fmino.esrae.ru%2Fpdf%2F2012%2F1%2520K%2F1172.doc&usg=AOvVaw2B9ppdF6J0VaUyeVWKWHgV.
9. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/436-15.
10. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80/print1509537584896153.
11. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/755-15.
12. Молдаван Л. В. Ос¬новні за¬ко¬номірності роз¬вит¬ку об¬слу¬го¬ву¬ю¬чих ко¬о¬пе¬ра¬тивів в Україні // Вісник Пол¬тавсь¬ко¬го дер¬жав¬но¬го сільсько¬го¬с¬по-дарсь¬ко¬го інсти¬ту¬ту. – 2011. – № 5–6.
13. Коверзнев В. О. Порівняльний аналіз членства в кооперативних організаціях / В. О. Коверзнев // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – № 39. – 2016. – С. 85–88.
14. Коверзнев В. O. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 р. «Господарське право; господарське процесуальне право» / В. О. Коверзнев ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2012. – 265 C.
15. Новошицька В. І. Щодо порядку добровільного відшкодування збитків у сфері господарювання [Електронний ресурс] ./ В. І. Новошицька // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 491–495.
16. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-IV // ВВР. – 2004. – № 15. – Ст. 229.
17. Новошицька В. І. Удосконалення методики розрахунку, доведення і стягнення збитків / О. М. Новошицький, В. І. Новошицька // Правничий часопис Донецького університету. – 2007. – № 2 (18). – С. 253 – 258.
18. Титова H. I. Права членів сільськогосподарських коопе- ративів: тенденції та проблеми їх законодавчого забезпечення // Право України. – 2010. – № 2 – C. 26.
19. Чурилова Т. М. Проблемні питання асоційованого членства у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах / Т. М. Чурилова // Держава і право. – Випуск 49. – С. 460–465.
20. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/435-15.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук