Екологічне право

Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища (Код: 15304)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з екологічного права на тему Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1 Особливості управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
1.1. Поняття та види управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
1.2. Загальна характеристика функцій управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
1.3. Місце стандартизації та нормування у системі функцій управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
Розділ 2 Правова природа стандартизації як функції управління
2.1. Поняття та особливості стандартів як засобу забезпечення безпеки навколишнього природного середовища
2.2. Класифікація стандартів у сфері забезпечення безпеки навколишнього середовища
2.3. Порядок здійснення контролю за дотриманням стандартів у сфері забезпечення безпеки навколишнього середовища
Розділ 3 Загальна характеристика нормування як функції управління
3.1. Поняття нормування як функції управління і основні напрямки її реалізації
3.2. Характеристика екологічних нормативів у різних сферах охорони навколишнього природного середовища
Розділ 4 Міжнародно-правові засади здійснення стандартизації та нормування
Висновки
Список використаної літератури

Джерела


1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лют. 1994 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
2. Про стандартизацію і сертифікацію : Декрет Кабінету Міністрів України від 10 трав. 1993 р. № 46-93 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/46-93
3. Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page2
4. Закону України «Про стандартизацію» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
5. Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2707-12
6. Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 № 74/94-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%
7. Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 № 45/95-ВР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/95-%D0%B2%D1%80
8. Закон України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1704-17
9. Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
10. Бакай О. О. Правове забезпечення екологічного прогнозування: Автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.06. / О. О. Бакай – Х., 2002. – 23 c.
11. Гетьман А. П., Шульга М. В. Екологічне право України: Підручник. / А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Харків. : Право, 2005 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/law/getman_ekopu/zmist.htm
12. Екологічне управління : підруч. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / [В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін.]. – К. : Либідь, 2004. – 429 с.
13. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 245 c.
14. Каталог нормативних документів 2008. У 2 т. Т. 1. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2008. – 399 с.
15. Клименко М. О. Стандартизація і сертифікація в екології : підручник / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. – Рівне : УДУВГП, 2003. – 202 с.
16. Курило В. І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма: Монографія / За заг. ред. В. К. Шкарупи. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 302 c.
17. Курочкін О. С. Організація управління підприємством: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1996. – С. 37.
18. Малиновський В. Я. Державне управління: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003. – 411 c.
19. Національний класифікатор України «Український класифікатор нормативних документів ДК 004:2008» : затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 26 серп. 2008 р. № 301 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nau.com.ua. – Назва з екрану.
20. Рябець К. А. Екологічне право України: Навчальний посібник. / К. А. Рябець – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 438 с.
21. Рябець К. А. Організаційно-правові засади функціонування та діяльності спеціальних органів управління у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні // Сучасні проблеми управління: Матеріали III Міжнар. наук.–практ. конференції. – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – С. 160.
22. Христенко С. И. Экономический механизм управления производством и охраной окружающей среды: Монография. – Киев–Одесса: Вища школа, 1986. – 146 c.
23. Шкарупа В. Ф. Основи екології та безпеки товарів народного споживання.: Підруч. – К.: КНТЕУ, 2002. – 236 c.
24. Хвесик М. А. Екологія: Підручник / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 371 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук