Екологічне право

Природоресурсні платежі як засіб охорони довкілля (Код: 18382)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з екологічного права на тему Природоресурсні платежі як засіб охорони довкілля на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ
1.1. Поняття природоресурсних платежів та їх правова природа
1.2. Місце природоресурсних платежів у системі екологічного оподаткування
РОЗДІЛ ІІ. ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ
РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, – 4-е изд., доп. – М. : Азбуковник, 1997. – 943 с
2. Философия : Энциклопедический словарь / [под ред. А. А. Ивина]. – М. : Гардарики, 2004. – 1072 с.
3. Костя Д. В. Правова природа природоресурсних платежів : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Костя Дмитро Вікторович – Львів, 2012. – 207 с.
4. Шем'яков О. П. Правове регулювання використання та охорони надр : дис.. ... канд. юрид. наук / О. П. Шем’яков. – Х., 2003. – 207 с.
5. Петров В. В. Экологическое право России : [учеб. для юрид. вузов] / В. В. Петров. – М. : Бек, 1995. – 557 с.
6. Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова и др.; [глав ред. Л. И. Абалкин]. – М. : Экономика, 1999. – 1054 с.
7. Тарасов И. Т. Финансы и налоги : очерки теории и политики / И. Т. Тарасов, А. А. Исаев. – М. : Статут. – 2004. – 615 с. – (Золотые страницы финансового права России : Т. 4).
8. Налоговое право : Учебник / [под ред. С. Г. Пепеляева]. – М : Юристь, 2005. – 591 с.
9. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – стаття 189.
10. Податковий кодекс України вiд 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – том 1. – стор. 9. – стаття 3248. – код акту 53775/2010.
11. Черепахин Б. Б. Первоначальные способы приобретения собственности по действующему праву / Б. Б. Черепахин // Труды по гражданскому праву. – М. : Статут, 2001. – С. 53-92. – (Классика российской цивилистики).
12. Цыпкин С. Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы / С. Д. Цыпкин. – М. : Юрид. лит., 1973. – 223 с
13. Афанасієв Р. В. Адміністративно-правовий режим об’єктів права власності на природні ресурси : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.07 / Р. В. Афанасієв. – К, 2010. – 206 с.
14. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : [підручник] / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
15. Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – 198 с.
16. Про особливості справляння у 2012 році збору за спеціальне використання лісових ресурсів: Лист ДПС України: від 07.03.2012 р. № 6909/7/15–2117.
17. Костя Д.В. Об’єкт та предмет як елементи юридичної конструкції природоресурсних платежів / Д.В. Костя // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2013. – Випуск 714. – С. 102-108.
18. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас; Право, 2005. – Т. 3 : Учение о налоге. – 600 с.
19. Козырин А. Н. Налоговое право зарубежных стран : вопросы теории и практики / А. Н. Козырин. – М. : Манускрипт, 1993. – 112 с.
20. Башмаков Г. С. Право пользования недрами в СССР / Г. С. Башмаков. – М. : Наука, 1974. – 156 с.
21. Липко О. Ю. Правове регулювання механізму податку: поняття та складові : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Ю. Липко. – Х., 2013. – 207 с.
22. Финансовое право : [учебник] / [О. Н. Горбунова и др.]; отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. – М. : Проспект, 2006. – 532 с.
23. Финансовое право: [учебник для вузов] / [О. Н. Горбунова, Ю. А. Крохина, Д. А. Смирнов]; отв. ред. Н. И. Химичева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 733 с.
24. Финансовое право: [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"] / Ю. А. Крохина и др.; [отв. ред. Н. И. Химичева]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 767 с.
25. Про систему оподаткування : Закон України від 25 червня 1991 року №1251-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.
26. Налоговое право / [под ред. С. Г. Пепеляева]. – М : Юристь, 2005. – 591 с.
27. Ялбулганов А. А. Правовое регулирование земельного налога в Российской Федерации / А. А. Ялбулганов. – М. : ИЗП, 1997. – 207 с.
28. Журавлева О. О. Объект налога (сбора) как категория налогового права : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / О. О. Журавлева. – М., 2003. – 227 с.
29. Чуркин А. В. Объект налогообложения : правовые характеристики : [учебное пособие] / А. В. Чуркин. – М.: Юристъ, 2003. – 119 с.
30. Злобин Н. Н. Налог как правовая категория : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Н. Н. Злобин. – Москва, 2003. – 252 с.
31. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
32. Хохуляк В. В. Правовое регулирование земельного налога в Украине / В. В. Хохуляк – Черновцы : Рута, 2004. – 280 с.
33. Бабін І. І. Юридична конструкція податку : [монографія] / І. І. Бабін. – Чернівці : Рута, 2008. – 272 с.
34. Мартинюк І.В. Напрямки вдосконалення податкової політики в сфері використання природноресурсного потенціалу України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4225/1/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.pdf
35. Мартинюк І. В. Утилізаційний збір для неекологічних товарів / І. В. Мартинюк, О. Ю. Дубовик // АгроСвіт: ТОВ „ДКС Центр”, 2014. – № 8. – С. 37–42.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук