Екологічне право

Природо-заповідний фонд як об'єкт правової охорони та використання (Код: 15303)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з екологічного права на тему Природо-заповідний фонд як обєкт правової охорони та використання на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 45

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Природо-заповідний фонд як об’єкт навколишнього природного середовища
1.1. Поняття та особливості природно-заповідного фонду
1.2. Правова класифікація території та об’єктів природно-заповідного фонду
Розділ 2. Правове регулювання використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
2.1. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
2.2. Порядок створення та право власності на території та обєкти прородо – заповідного фонду
Розділ 3. Правова охорона природно-заповідного фонду
3.1. Організаційно-правові засоби збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду
3.2. Особливості охорони територій природно-заповідного фонду
3.3. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 34. – ст. 502.
2. Кілінська К. Й. Рекреаційне природокористування, рекреаційне різноманіття та їх прогнозна оцінка / К. Й. Кілінська // Ученые записки таврического нац. Униве им В.И. Вернадского Том 24. (23) №2 часть географія. – Симферополь. – 2011. – С. 120-125.
3. Кусков А.С. Рекреационная география: Учебно-методический комплекс. – М. : Флинта; Издательство Московского психолого-социального института, 2005 . – 493 с.
4. Василевська Я. В. Особливості рекреаційного природокористування в межах приморських районів Херсонської області / Я. В. Василевська // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – 2009. – № 20. – С.81-85.
5. Фоменко Н.В. Рекреационные ресурсы и курортология: Учебник. – Ивано-Франкив. : ИМЕ, 2001. – 240 с.
6. Туристичне краєзнавство : Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. – 2-ге вид., виправл. – К. : Знання, 2008. – 575 с.
7. Світличний О. П. Адміністративні право-відносини у сфері земельних ресурсів України: проблеми теорії та практики правозастосування: Монографія / О. П. Світличний ; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В. І. Курила. – Донецьк : Донбас, 2011. – 410 с.
8. Годованок А. Й. Правовий режим земельприродно-заповідного фонду: дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 / Андрій Йосипович Годованок. – Одеса, 2012. – 212 с.
9. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – ст. 27.
10. Малярчук Н. В. Право власності на землю в контексті питання особливого правового режиму земель природно-заповідного фонду та їх захисту / Н. В. Малярчук, Д. В. Овчинников // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2013. – № 4. – С. 11-15.
11. Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України від 22.06.2009 р. № 330 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0679-09
12. Екологічне право України. Особлива частина : Навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 432 с.
13. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1996. – № 30. – ст. 141.
14. Белічук Н. Про приватну власність на землі природно-заповідного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jurist.cv.ua/konsultatsii/privatna_vlasnist_na_zemli_prirodnozapovidnogo_fondu/
15. Земельний кодекс УРСР від 08.07.1970 // Кодекс втратив чинність
16. Давиденко В. М. Охорона та контроль за дотриманням режиму на заповідних територіях[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/2/24.pdf
17. Природоохоронна діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.geograf.com.ua/physical-school-course/459-prirodookhoronna-diyalnist-v-ukrajini
18. Герасименко Я. Правова охорона природно-заповідного фонду України / Я. Герасименко // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 4. – С. 266-271.
19. Екологічне право: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] Б45 / за ред. А. П. Гетьмана. – X. : Право, 2013. – 432 с.
20. Петров В. В. Экология и право / В. В. Петров. – М., 1981. – С. 81.
21. Прокопенко В. І. Трудове право України: підручник / В. І. Прокопенко. – Харків : Консул, 1998. – 480 с.
22. Андрейцев В. І. Екологічне право: Курс лекцій в схемах : Загальна частина / В. І. Андрейцев. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.
23. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // ВВР УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375. (із змінами та доповненнями).
24. Ковтун О. М. Місце і роль дисциплінарної відповідальності в системі юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України. / О. М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – Число 3. – С. 219-221.
25. Кравченко С. Н. Имущественная ответственность за нарушение природоохранительного законодательства / С. Н. Кравченко. – Львов, 1979. – С. 63-64.
26. Басай В. Д. Відшкодування шкоди, заподіяними екологічними правопорушеннями : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / В. Д. Басай. – Львів, 1996. – С. 5.
27. Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии / Ю. С. Шемшученко. – Киев, 1989. – С. 194
28. Герасименко Я. Деякі проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України / Я. Герасименко // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С. 272-280.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук