Екологічне право

Правовий статус громадян, які постраждали внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій (Код: 18384)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з екологічного права на тему Правовий статус громадян, які постраждали внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ПОРЯДОК НАБУТТЯ
2. ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ
3. ЕКОНОМІКО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
4. ТЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
2. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р. / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 23, ст.176) – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1550-14/parao160#o160
3. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» / (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст. 200) – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12/paran67#n6
4. Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" (2000 р.) / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 42, ст.348 ) – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1908-14/parao106#o106
5. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546) – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
6. Конституція України від 28 червня 1996 р. (офіційний текст) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
7. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
8. Кримінальний кодекс України. Станом на 1 вересня 2011 р. / упоряд. В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2011. – 232 с. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page12
9. Екологічне право України. Загальна частина : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Шуміла. – Х. : Харк. нац. Ун-т внутр. справ, 2010. – 292 с.
10. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / [О. М. Шуміло, І. В. Бригадир, В. А. Зуєв та ін.] ; МВС України, Харк. нац. Ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2014. – 386 с.
11. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 432 с.
12. Екологічне право [Текст] : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2013. – 432 с.
13. Екологічне право [Текст] : підручник / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2014. – 432 с.
14. Краснова М. В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М. В. Краснова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 340 с.
15. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
16. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. третє, переробл. та доповн. – X.: ТОВ «Одіссей», 2006. – С. 986-988.
17. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / за ред. Г. І. Балюк ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 328 с.
18. Олійник О. Правове регулювання охорони надр за законодавством України (окремі аспекти) : монографія / О. Олійник ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Хмельницький, 2011. – 140 с.
19. Положення про єдину систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру від 3 серпня 1998 року
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» // Офіційний вісник України. - 2002. - № 8 –л Ст. 356.
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 року № 562 «Про порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин» // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 12: Законодавство України про надзвичайні ситуації. - С. 397-400.
22. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні [Текст] : навч. посіб. / А. П. Гетьман [та ін.] ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 296 с.
23. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11.
24. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників Цивільного кодексу України. - К.: Істина. - С. 29-30.
25. Stookes P. A Practical Approach to Environmental Law / P. Stookes. – New York : Oxford University Press Inc., 2005.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук