Екологічне право

Правове регулювання у галузі попередження зміни клімату , національний та міжнародний досвід (Код: 15302)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з екологічного права на тему Правове регулювання у галузі попередження зміни клімату , національний та міжнародний досвід на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок -38

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
РОЗДІЛ 1. Клімат як об’єкт правової охорони
1.1. Поняття клімату як об’єкта правової охорони
1.2. Державна політика щодо охорони клімату
1.3. Попередження змін клімату в Україні та його правове забезпечення
РОЗДІЛ 2. Міжнародно-правове співробітництво в галузі охорони клімату
2.1. Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання охорони кліматичної системи Землі
2.2. Рамкова Конвенція ООН щодо зміни клімату
2.3. Кіотський протокол та його значення
РОЗДІЛ 3. Правове регулювання запобігання зміни клімату в Європейському Союзі
3.1. Програми заходів запобігання зміни клімату в Європейському Союзі
3.2. Контроль за викидами парникових газів у законодавстві Європейського Союзу
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 26. – ст. 218.
2. Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» від 29.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 50. – ст. 277.
3. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» від 05.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 38-39. – ст. 248.
4. Аналіз українського законодавства у сфері зміни клімату. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://epl.org.ua/ecology/zmina-klimatu/doslidzhennia-epl/108-analiz-ukrainskoho-zakonodavstva-u-sferi-zminy-klimatu
5. Балюк Г. І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.
6. Бардіна О. О. Міжнародне нормативне забезпечення вирішення проблем зміни клімату / О. О.Бардіна // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 5. –
С. 131-137.
7. Бобылев С. Н. Глобальное изменение климата и экономическое развитие / С. Н. Бобылев, И. Г. Грицевич. ( М.: ЮНЕП, WWF, 2005. – С. 65.
8. Виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nature.org.ua/nr98/ukrvers/region/5_3.htm
9. Волощук В. М. Глобальне потепління і клімат України: регіональні, екологічні та соціально-економічні аспекти. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 116 с.
10. Дубовіч І. А. Особливості запобігання змінами клімату в Україні: еколого-політичні та економіко-правові аспекти / І. А. Дубовіч, М. Г. Булгакова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.12. – С. 110-115.
11. Дячук О. А. Стан та перспективи виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Кіотського протоколу / О. А. Дячук // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 4. – С. 79-90.
12. Екологічне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х.: Право, 2009. – 328 с.
13. Экологический энциклопедичиский словарь. – М.: Издательский дом «Ноосфера», 1999. – 930 с.
14. ЄС та Україна спільно формують порядок денний з питань охорони навколишнього середовища. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eucooperationnews/37_eucooperationnews_uk.pdf
15. Ільїна М. В. Шляхи розвитку вуглецевого ринку та контроль за викидами парникових газів у поскіотський період. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.academia.edu/3316145/Шляхи_розвитку_вуглецевого_ринку_та_контроль_за_викидами_парникових_газів_у_Посткіотський_період
16. Кіотський протокол: деякі з аргументів «за» і «проти». – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://legalanalytics.com.ua/zakonodavstvo0/mizhnarodnidogovory0/58-kyoto.html
17. Клак О. Г. Європейська система скорочення викидів парникових газів: правовий аспект / О. Г. Клак // Альманах міжнародного права. – 2014. – Вип. 4. – С. 52-57.
18. Клімат України: Монографія / За ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченка. – К.: «Видавництво Раєвського», 2003. – 343 с.
19. Кобецька Н. Р. Екологічне право України: Навч. посібник. / Н. Р. Кобецька. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 352 с.
20. Колос І. В. Правове Забезпечення охорони і використання клімату. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.law-property.in.ua/articles/featured-articles/317-2014-06-24-11-37-29.html
21. Кравченко С. Право на забруднення чи право на життя: зміна клімату і права людини / С. Кравченко // Екологія. Право. Людина. – 2008. – № 6-7. – С. 15-20.
22. Кузнєцова С. В. Теоретичні та практичні аспекти виконання в Україні Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату / С. В. Кузнєцова // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 240-243.
23. Лицур І. М. Дослідження проблем впровадження пунктів Кіотського протоколу на мезо- та макрорівні / І. М. Лицур, О. В. Гребенюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2014. – Вип. 12. – С. 216-220.
24. Лосев К. С. Значение Киотского протокола для Росии. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ecopolicy.ru/upload/File/bulletin_27.pdf
25. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_044
26. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. – Електронний ресурс. режим доступу: http://repository.vsau.org/getfile/6341.pdf
27. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському союзі та в Україні // За заг. ред. к.е.н. В. Г. Дідика. – К., 2007.
28. Прохоренко К. Теоретичні аспекти поняття «клімат» в еколого-правовому регулюванні / К. Прохоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – Вип. 86. – С. 104-106.
29. Прохоренко К. Правове забезпечення охорони клімату в Європейському Союзі / К. Прохоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 92. –
С. 72-76.
30. Прохоренко К. Клімат як об’єкт еколого-правової охорони. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/images/abook_file/conf2011_ep_prokhorenko.pdf
31. Сурілова О. О. Порівняльне екологічне право: Навчальний посібник. – О.: Феникс, 2010. – 220 с.
32. Черна Л. Б. Роль метематичного моделювання в укладенні міжнародних договорів у сфері охорони навколишнього середовища. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19142/1/19-Cherna-94-97.pdf
33. Царенко О. М., Несвєтов О.О. Основи екології та економіка природокористування/ О. М. Царенко, О. О. Несвєтов. – Суми: Університетська книга, 2004. – 400с.
34. First steps to a safer future [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php. ].

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук