Екологічне право

Гарантії та захист екологічних прав особи (Код: 18380)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з екологічного права на тему Гарантії та захист екологічних прав особи на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 40

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
1.1. Поняття та класифікація екологічних прав
1.2. Право на захист екологічних прав громадян України як суб’єктивне право особи
РОЗДІЛ 2. ГАРАНТІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
2.1. Поняття та особливості гарантій реалізації екологічних прав
2.2. Класифікація гарантій екологічних прав громадян України
РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
3.1. Поняття способу захисту екологічних прав громадян України
3.2. Юридичні способи захисту екологічних прав громадян України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.
3. Земельний Кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
4. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19
5. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища: закон України» від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –1991. – № 41. – Ст. 546.
6. Андрейцев В. І. Екологічне право : Курс лекцій : Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К. : Вен турі, 1996. – 208 с.
7. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки : [навч. та наук.-практ. посібник] / В. І. Андрейцев. – К. : Знання-Прес, 2002. – 332 с.
8. Анісімова Г. В. Здійснення громадянами екологічних права : автореф… дис. … канд. юрид. наук. – Харків : Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 1996. – 28 с.
9. Анисимов П. В. Метод правозащитного регулирования / П. В. Анисимов, В.М. Лазарев // МОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005 – 202 с.
10. Антонюк У. В. Гарантії екологічних прав: проблеми наукової та нормативно-правової диференціації / У. В. Антонюк // Прикарпатський юридичний вісник. – 2014. – Вип. 3 (6). – С. 101-111.
11. Бредіхіна В. Л. Право громадян на безпечне навколишнє середовище : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / В.Л. Бредіхіна. – Х., 2005. – 190 с.
12. Васильева М. И. Особенности компенсации морального вреда, причиненного загрязнением окружающей природной среды (по материалам судебного дела / М. И. Васильева, О. А. Яковлева // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 38-42.
13. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2001. — 1440 с.
14. Вершинин А. П. Выбор способа защиты гражданских прав / А. П. Вершинин. – СПб. : СФПК СПбГУ, 2000. – 384 с.
15. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие / Отв. ред. Н.А. Богданова. – М. : ИНФРА-М-НОРМА,1997. – 300 с.
16. Волинка К. Г. Правовий статус особи та гарантії реалізації прав і свобод за Конституцією України / К. Г. Волинка. – К. : РННУ «Дініт», 1998. – 35 с.
17. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М. : Эксмо, 2005. – 832 с.
18. Екологічне право України. Академічний курс : Підручник. – Друге видання / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 720 с.
19. Екологічне право: підручник / за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х. : Право, 2013. – 432 с.
20. Калишук Л. А. Право на захист екологічних прав громадян та особливості його реалізації / Л. А. Калишук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Юридичні науки. – 2014. – Випуск 6-1. Том 2. – С. 90-94.
21. Калишук Л. А. Щодо визначення понять «форми» та «способи» захисту екологічних прав громадян України / Л. А. Калишук // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 56. – С. 79-84.
22. Калишук Л. А. Вибір способу захисту екологічних прав громадян та критерії його ефективності / Л. А. Калишук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія.: Юриспруденція. – 2014. – № 10-2, Том 2. – С. 24-27.
23. Калишук Л. А. Проблематика формування системи еколого-правових способів захисту порушених прав / Л. А. Калишук // Юридичний вісник. –2013. – № 2. – С. 60-65.
24. Кобецька H. Р. Поняття та зміст екологічних прав громадян України / Н. Р. Кобецька // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. ст. викл. юрид. ф-ту. – Івано- Франківськ, 1997. – Вип. 1. – С. 92-96.
25. Кобецька Н. Р. Екологічні права громадян України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Н. Р. Кобецька. – К., 1998. – 173 с.
26. Кобецька Н. Р. Екологічне право: підручник / Н.Р. Кобецька. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 354 с.
27. Кондур Е. Класифікація екологічних прав і обов’язків громадян України / Е. Кондур // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Говерла, 2012. – Вип. 18. – С. 195-197.
28. Краснова М. В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти) : монографія / М. В. Краснова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – 355 с.
29. Медведев К. Правове регулювання судового захисту суб’єктивних екологічних прав громадян України / К. Медведев // Юридична Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravnuk.info/urukrain/1546-pravove-regulyuvannya-sudovogo-zaxistu-sub-yektivnix-ekologichnix-prav-gromadyan-ukrani.html
30. Медведев К. В. Юридична природа гарантій захисту суб’єктивних прав громадян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/12913/%CA
31. Мішина О. Б. Юридичні гарантії реалізації екологічних прав людини / О. Б. Мішина // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 470-474.
32. Першутов А. Г. Различные способы защиты нарушенного права / А. Г. Першутов // ЗАКОН. – 2009. – № 1. – С. 119-124.
33. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. – Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. – К. : Атіка, 2001. – 176 с.
34. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : монографія / Р. О. Стефанчук ; відп. ред. Я. М. Шевченко. – К. : КНТ, 2008. – 626 с.
35. Теория государства и права. Курс лекцій / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М. : Юристъ, 1997. – 544 с.
36. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. Проф.. М. М. Рассолова. – 2-е узд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 735 с.
37. Тимченко Г. П. Способы и процессуальные формы защиты гражданских прав : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 «Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право» / Г. П. Тимченко. – Х., 2002. – 203 с.
38. Федосюк А. П. Способы защиты гражданских прав / А. П. Федосюк // Основы государства и права. – 2003. – № 5. – С. 63-69.
39. Черемнова А. І. Щодо визначення та змісту деяких екологічних прав громадян / А. І. Черемнова // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – Вип. 22. – С. 724-727.
40. Ярема А. Г. Система способів захисту цивільних прав судом / А. Г. Ярема // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 12. – С. 32-36.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук