Банківське право

Регулювання відкриття поточних рахунків та депозитних рахунків фіз особами (Код: 17310)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з банківського права на тему Регулювання відкриття поточних рахунків та депозитних рахунків фіз особами на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, ЙОГО ВИДИ
РОЗДІЛ 2 ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
РОЗДІЛ 3 ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКІВ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА ЦИМИ РАХУНКАМИ
3.1. Суб’єктами господарювання
3.2. Фізичними особами
3.3. Іноземними представництвами
РОЗДІЛ 4 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНИХ ТА ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
ВИСНОВОК
СПИСОК ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Господарський кодекс України вiд від 16.01.2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. із змінами і доповненнями // Офіційний вісник України – 2001. – № 1-2. – Ст.1.
5. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного Банку України від 12.11.2003 № 492 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Ст. 2707
6. Oсновнi показники діяльності банків України / Національний банк України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807.
7. Бадзим О.С. Банківські операції : навіч. посіб. / О.С. Бадзим, О.Г. Задніпровська, В.Г. Тичина. – К. : КНУТД, 2010. – 134 с.
8. Банківські операції : [навч. посіб.] / Кіровогр. нац. техн. ун-т; [уклад.]: В.П. Кравченко, Л.М. Фільштейн. – Кіровоград : РВЛ КНТУ, 2012. – 334 с.
9. Банківські операції : навіч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ковальчук К.Ф. [та ін.]. – Д. : ІМА-прес, 2010. – 214 с.
10. Банківські операції : підручник / А.М. Мороз [та ін.] ; заг. ред. А.М. Мороз. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : КНЕУ, 2008. – 608 с.
11. Банківські операції : підручник / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.
12. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія / І.А. Безклубий. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 378 с.
13. Боднар А. Ю. Информационно-сервисные инструменты обслуживания клиентов как основа обеспечения конкурентоустойчивости банков: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / А. Ю. Боднар. — Ростов-на-Дону: РГУПС, 2012. — 26 с.
14. Васильев А. В. Мониторинг качества банковских услуг: монография / А. В. Васильев, Е. Б. Герасимова, Л. С. Тишина. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. — 112 с.
15. Васюренко О.В. Банківські операції : навч. посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 318 с.
16. Григораш Т.Ф., Пільгуй С.С. Нетрадиційні банківські операції: лізинг та факторинг. Сучасний стан та перспективи розвитку / Т.Ф. Григораш, С.С. Пільгуй // Економічний простір. – 2012. – № 64. – С. 153–162. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekpr/2012_64/statti/20.pdf.
17. Копилюк О.І. Банківські операції : навч. посіб. / О.І. Копилюк, Г.В. Бондарчук-Грита. – К. : Знання, 2010. – 447 с.
18. Латковська Т.А. Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Т.А. Латковська. – О., 2008. – 36 с.
19. Михайлюк Г.О. Цивільно-правове регулювання нетрадиційних банківських операцій та послуг : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Г.О. Михайлюк – О., 2012. – 20 с.
20. Молодико К.Ю. Банківські послуги : проблемпи визначення та імплементації стандартів ЄС / К.Ю. Молодико // Міжнародне приватне право : розвиток, порівняльний аспект, гармонізація – С. 176–180. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppip/2009_8/Molodiko.pdf
21. Розвиток банківської системи України : монографія / [У.Я. Грудзевич та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р.А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2010. – 464 с.
22. Сідак М.В. Фінансово-правове регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах Східної Європи : порівняльний аналіз. Монографія / М.В. Сідак. – Ужгород : Ліра, 2010. – 416 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук