Банківське право

Предмет і метод банківського права (Код: 17308)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з банківського права на тему Предмет і метод банківського права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 42

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Поняття предмету банківського права
1.1. Поняття та характеристика банківських правовідносин
1.2. Правова природа категорії «банківська діяльність»
Розділ 2. Характеристика методу правового регулювання банківського права
2.1. Комплексний метод банківського права
2.2 Окремі елементи методу банківського права
Розділ 3. Проблемні аспекти визначення предмету банківського права
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Андрієвський К. В. Деякі особливості методу правового регулювання у податковому праві України / К. В. Андрієвський // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1 (8). – С. 25-30.
2. Банківське право України: навч. Посібник / кол. авторів: Жуков А. М., Иоффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селіванов А. О.; за ред. А. О. Селіванова. – К. : Вид-во «Ін Юре», 2000. – 384 с.
3. Берлач А. І. Банківське право України: навч. посібник для дистанц. навч. [для вищих навч. закл.] / А. І. Берлач, Ю. О. Тараненко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». Інститут дистанційного навчання. – К. : Університет «Україна», 2007. – 303 с.
4. Біленчук П. Д. Банківське право: українське і європейське: навч. Посібник / П. Д. Біленчук, О. Г. Диннік, І. О. Лютий, О. В. Скороход; за ред.. П. Д. Біленчука. – К. : Атіка, 1999. – 400 с.
5. Борискова И. В. Теория государства и права. Материалы к лекциям. Ч. 2 : Теория права / И. В. Борискова. – Т. 2. – Воронеж, 1999. – 378 с.
6. Ващенко Ю. В. Банківське право: навч. Посібник / Ю. В. Ващенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.
7. Вєтрова І. В. Правові основи реалізації грошово-кредитної політики Національного банку України: дис. канд. юрид. наук / І.В. Вєтрова. – К., 2007. – 219 с.
8. Гальвада К. Банківське право / Гальвада К., Стуфле Ж.; під ред. В. Я. Лисняка. – М. : АО Фінстатинформ, 1996. – 566 с.
9. Гетманцев Д. О., Шукліна Н.Г. Банківське право України. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
10. Голуб Г. М. Банківське право: навч. посіб. / Голуб Г. М.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2016. – 231 с.
11. Дмитренко Ю. М. Банківська діяльність як інститут фінансового права / Ю. М. Дмитренко // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 188-195.
12. Ефимова Л. Г. Банковское право. Теоретическое и практическое пособие – М. : Изд «БЕК», 1994. – 347 с.
13. Жарковська Е. Банківська справа: курс лекцій / Е. Жарковська, И. Арендс. – М. : ИКФ Омега-Л, 2002. – 399 с.
14. Заверуха І. Б. Банківське право: Посіб. для студентів. – Л. : Астролябія, 2002. – 222 с.
15. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
16. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 29. – Ст. 238.
17. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 2000. – 464 с.
18. Качан О. О. Банківське право: Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 288 с.
19. Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2006. – № 12.
20. Кириченко О. Модернізація організаційно-правового забезпечення реформування банківської системи України / О. Кириченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nzizvru/2010_3/p3_30.html
21. Костюченко О. А. Банківське право: Підручник / 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2011. – 376 с.
22. Костюченко О. А. Правові аспекти банківської діяльності: посібник з проблем банківського права / О. А. Костюченко. – К. : Криниця, 2003. – 320 с.
23. Костюченко О. А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці: [навч. посіб.] / О. А. Костюченко. – К., 2000. – 576 с.
24. Куровський С. В. Фінансово-правова охорона банківських відносин : дис. … на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Куровський С. В. – Київ, 2016. – 251 с.
25. Куровський С. В. Банківські відносини як об’єкт фінансово-правововго регулювання / С. В. Куровський // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 6. – С. 152-159.
26. Латковська Т. А. Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз: дис.. доктора наук: 12.00.07 / Т. А. Латковська; Одеськ. нац. юрид. акад. – Одеса, 2008. – 260 с.
27. Латковська Т. А. Банківська діяльність як предмет регулювання різних галузей законодавства / Т. А. Латковська / / Актуальні проблеми держави і права: Зб наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2009. – Вип. 49. – С. 338-344.
28. Обрусна С. Ю. Місце банківського права у системі права України / С. Ю. Обрусна // Фінансовий простір. – 2013. – № 3. – С. 55-58.
29. Орлюк О. П. Банківське право. Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 392 с.
30. Орлюк О. П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України: дис… доктора юрид. наук: 12.00.07 / О. П. Орлюк. – Х., 2003. – 381 с.
31. Симов’ян В. С. Банківський контроль в Україні: адміністративно-правові засади: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Симовян В. С. – Х., 2011. – 274 с.
32. Сирота А. І. До питання про місце банківського права в національній системі права / А. І. Сирота // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Юридичні науки. – 2015. – Випуск 1. Том 3. – С. 98-101.
33. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): [учебник] / О. Ф Скакун. – Харьков: Эспада, 2007. – 840 с.
34. Тосунян Г. А. Предмет и метод банковского права / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин // Государство и право. – 1998. – № 9. – С. 29-44.
35. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян A. M. Банковское право Российской Федерации. Общая часть. – М. : Юристъ, 2003. – 448 с.
36. Фінансове право : ученик / отв. Ред. Н. И. Химичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрист, 2002. – 324 с.
37. Фомін Г. Ф. Банківське право України : навчальний посібник / Г. Ф. Фомін ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х. : [б.в.], 2008. – 360 с.
38. Цивільний кодекс України : Закон Верховної Ради України від 16.01.2003 № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – С. 7. – Ст. 461 (з подальшими змінами та доповненнями).
39. Цивільний кодекс України : комент. / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. – Одесса, 2004. – 1112 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук