Банківське право

Правові питання запобігання неплатоспроможності банків (Код: 17307)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з банківського права на тему Правові питання запобігання неплатоспроможності банків на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 39

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Інститут неплатоспроможності банків
1.1. Елементи інституту неплатоспроможності банків
1.2. Принципи інституту неплатоспроможності банків
Розділ 2. Правові форми та способи запобігання неплатоспроможності банків
2.1. Суб’єкти, що здійснюють діяльність із запобігання неплатоспроможності банків
2.2. Форми запобігання неплатоспроможності банків
2.3. Способи запобігання неплатоспроможності банків
Розділ 3. Проблеми правового регулювання запобігання неплатоспроможності банків
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Банковское дело: учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Лаврушин О.И. и др.; под ред. Лаврушина О.И. 6-е изд., стереотип. – М. : КноРус, 2010. – 378 с.
2. Білоус С. В. Фінансове оздоровлення банків: світовий досвід та його використання в Україні / С. В. Білоус // Молодий вчений. – 2014. – № 12(1). – С. 77-80.
3. Васюренко О. В. Банківський нагляд / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. – К.: Знання, 2011. – 502 с.
4. Вовчак О. Д. Вплив глобалізаційних процесів на форми та методи реструктуризації банків в Україні / О. Д. Вовчак // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2010. – № 1 (48). – С. 3-9.
5. Волохата В. Є. Реорганізація та реструктуризація банків в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів / В. Є. Волохата, Ю. П. Пащенко // Молодий вчений. – 2014. – № 11(14). – С. 46-50.
6. Горалько О. В. Тимчасова адміністрація як інструмент зміцнення банківської системи України / О. В. Горалько, О. С. Силкін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 234-239.
7. Джунь В. Вдосконалення структури провадження у справах про неспроможність: проблемні питання / В. Джунь // Право України. – 2004. – № 5. – 320 с.
8. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29 (23.07.99). – Ст. 56.
9. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – № 50. – Ст. 564.
10. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
11. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: Наук.-практ. коментар / За заг. ред. В. С. Стельмаха. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 760 с.
12. Копилюк Н. Ю. Банківські операції / Н. Ю. Копилюк, О. М. Музичка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.
13. Краснова І. В.Стратегічна реорганізація банківської системи України / І. В. Краснова, А. В. Нікітін // Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи. – 2013. – № 2.
14. Кротюк В. Л. Національний банк – центр банківської системи України: організаційно-правовий аналіз: Монографія. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – С. 36.
15. Лобач О. М. Категорії «проблемний банк», «неплатоспроможний банк» у законодавстві України / О. М. Лобач // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2014. – Т. 155. – С. 86-92.
16. Лобач О. М. Окремі проблемні аспекти правового регулювання неспроможності банків в Україні: нотатки до науково-практичної конференції. Наукові записки. Том 53. Юридичні науки / О. М. Лобач. – Львів, – 2006 – С. 157-160.
17. Любунь О. С. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посібник / О. С. Любунь, В. І. Грушко. – К. : Слово, 2004. – 296 с.
18. Міщенко С. В. Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування / С. В. Міщенко // Фінанси України. – 2009. – № 7. – С. 75-88.
19. Орлюк О. Правові аспекти функціонування системи страхування вкладів / О. Орлюк // Право України. – 2004. – № 11. – 330 с.
20. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротсво) в Украине. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – С. 46.
21. Скакун О.Ф. теорія права і держави : Підручник.- 2-ге видання. - К.: Алерта; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 2010. – 520 с.
22. Собчук Ю. Г. Щодо формування понятійного апарату інституту неплатоспроможності банків / Ю. Г. Собчук // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 482-487.
23. Собчук Ю. Г. До питання реалізації принципів інституту неплатоспроможності банків / Ю. Г. Собчук // Альманах права. – 2011. – Вип. 2. – С. 310-312.
24. Собчук Ю. Г. До питання суб'єктного складу правовідносин неплатоспроможності банків / Ю. Г. Собчук // Держава та регіони. Сер. Право. – 2011. – Вип. 3. – С. 175-178.
25. Телюкина М. В. Конкурсное право: Теория и практи¬ка несостоятельности (банкротства) – M., Дело, 2002. – 536 с.
26. Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: / Г. А. Тосунян, A. Ю. Викулин, А. М. Экмалян; под ред. Б. Н. Топорнина. – М. : Юристъ, 1999. – 448 с.
27. Уразов А. У, Маслак П. В., Саухі. В. Основи економіч¬ ної теорії: Навч. посіб. – К. : МАУП, 2005. – 328 с.
28. Чернадчук В. Д. Правове регулювання неплатоспроможності банків: [навчальний посібник] / B. Д. Чернадчук. – Суми: Університетська книга, 2007. – 230 с.
29. Чернадчук В. Д. Визначення поняття правових способів та правових засобів виведення неплатоспроможного банку з ринку в Україні / В. Д. Чернадчук // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2. – С. 19-24.
30. Чеховський Д. Б. Взаємодія між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Національним Банком України в площині фінансового оздоровлення слабких банків / Д. Б. Чеховський // Чернігівський науковий часопис. Серія.: Економіка і управління. – 2014. – № 1 (5). – С. 114-122.
31. Шепель Є. В. Рефінансування як одна із форм підтримки ліквідності банків України / Є. В. Шепель // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – Випуск 7. – С. 772-775

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук