Банківське право

Правове регулювання касових операцій банку (Код: 17306)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з банківського права на тему Правове регулювання касових операцій банку на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
1.1 Характеристика поняття касових операцій банку в законодавстві України
1.2. Види касових операцій банку
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДІЙСНЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
2.1. Порядок оформлення касових документів
2.2. Порядок організації операцій банку з приймання та видачі готівки
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.
2. Череп А.В.,Андросова О.Ф. Банківські операції. Навч.посібник.– К.: Кондор, 2007.— 410 с.
3. Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні :Національний банк; Постанова, Інструкція від 01.06.2011 № 174 Редакція від 17.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11
4 Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні :Національний банк; Постанова, Положення, Форма типового документа від 15.12.2004 № 637 : Редакція від 01.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
5. Коцовська P.P., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: УБС НБУ: Знання, 2010. — 390 с.
6. Опорний конспект лекцій із дисципліни «Облік у банках» для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Н.В. Кравчук. – Тернопіль: ТНТУ імені І. Пулюя, 2015. – 288 с.
7. Прасолова С. П. Банківські операції [текст] : навч. посіб. та практ. / П 70 С. П. Прасолова, О. С. Вовченко- К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 568 с.
8. Види касових операцій та структурна будова касового підрозділу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.refmaniya.org.ua/bank-vska-sprava/vidi-kasovich-operats-y-ta-strukturna-budova-kasovogo-p-drozd-lu
9. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. / В. І. Міщенко,. Н. Г. Слав'янська, О. Г. Коренєва. — К. : Знання, 2007. — 796 с.
10. Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Національний банк; Постанова, Інструкція, Форма від 12.12.2002 № 502 : Редакція від 10.08.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03
11. Шевченко О. В. Правове забезпечення здійснення касових операцій в Україні / Шевченко О. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4577/186.pdf
12. Буркун О. Відповідальність за порушення у сфері готівкового обігу / Буркун О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cursor-audit.com/page/vidpovidalnist-za-porushennja-u-sferi-gotivkovogo-obigu
13. Хівренко О. Відповідальність за порушення у сфері готівкових і безготівкових розрахунків / Хівренко О. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8717
14. Ревак, І.О. Формування системи економічної безпеки у банківській сфері [Текст] / І.О.Ревак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 1. - С. 1-8.
15. Логвиненко, А.М. Запобігання органами внутрішніх справ розбійних нападів на банківські установи [Текст] / А. М. Логвиненко // Право і суспільство. Науковий журнал. - 2010. - № 1. - С. 160-163
16. Організація контролю розрахунково-касових операцій банку[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/okb/moa/Tema5.pdf
17. Логвиненко, А.М. Причинний комплекс вчинення розбійних нападів на банківські установи / Логвиненко, А.М. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/DiP/2010_47/8-9.pdf. -
18. Логвиненко, А.М. Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи / Логвиненко, А.М. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/pib/2010_3/PB-3/PB-3_34.pdf.
19. Джавага А. В. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю в Україні : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Джавага Анна Вікторівна – Запоріжжя, 2005. – 231 с.
20. Про систему валютного регулювання і валютного контролю
Кабінет Міністрів України; Декрет від 19.02.1993 № 15-93 Редакція від 27.09.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/15-93
20. Про затвердження Положення про валютний контроль
Національний банк; Постанова, Положення від 08.02.2000 № 49Редакція від 20.10.2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0209-00
21. Герасименко Н. О. Комунальні банки: реалії і перспективи правового регулювання / Герасименко Н. О. // Економіка та право. – 2013. - № 2. – С. 81-86


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук