Банківське право

Лізингові операції за участю банку (Код: 17303)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з банківського права на тему Лізингові операції за участю банку на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика лізингу в Україні
1.1. Поняття та види лізингу
1.2. Банки як суб’єкти лізингових відносин
Розділ 2. Лізингові банківські операції
2.1. Лізинг як один із видів нетрадиційних банківських послуг
2.2. Особливості лізингових операцій у банківській системі
Розділ 3. Стан та перспективи розвитку правового регулюваня банківського лізингу в Україні
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Безклубна Н. Л. Роль банків у сфері лізингу та причини його стримування в Україні / Н. Л. Безклубна // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 36-37.
2. Борисюк О. В. Банки як суб’єкти лізингових відносин / О. В. Борисюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Г. Ліпич та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 20 : Економічні науки. – С. 112-114.
3. Вітт О. Ф. Досвід лізингу в США: можливості до застосування у вітчизняній практиці / О. Ф. Вітт // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. № 14. – С. 21-27.
4. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. В. Воловець; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. – К. : Алерта, 2005. – 200 c.
5. Гаврилюк В. М. Особливості механізму лізингових операцій / В. М. Гаврилюк // ScienceRise. – 2015. – № 6 (3). – С. 9-14.
6. Гонта О. І. Лізинг як один із видів нетрадиційних банківських послуг: сучасний стан та перспективи розвитку / О. І. Гонта, А. В. Жаворонок // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2013. – Вип. 24. – С. 205-210.
7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
8. Джулій Л. В. Особливості лізингових операцій у банківській системі та процедури їх обліку / Л. В. Джулій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія.: Економічні науки. – 2016. – Випуск 18. Частина 1. – С. 157-160.
9. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
10. Закон України Про внесення змін до закону України «Про лізинг» від 11.12.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 15. – Ст. 231.
11. Іванілов О. С. Економіка підприємства / О. С. Іванілов.- К.: Центр учбової літератури, 2009. – 128 с.
12. Коваленко Н. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні / Н. Коваленко, Ю. Човнюк. // Банківська справа. – 2000. – № 6. – С. 29-32.
13. Конвенція СНД про міждержавний лізинг від 25.11.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_179
14. Косова Т. Д. Банівські операції : навч. посібник / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. – К. : Центр учбової літератури. – 2008. – С. 9-10.
15. Костенко В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні / В. М. Костенко // Молодий вчений. – 2015. – № 12 (2). – С. 52-55.
16. Крупка М. І. Фінансово – кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України: навч. посібник / М. І. Крупка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 608 с.
17. Лісовська Н. В. Фінансово-економічна сутність лізингової діяльності // Вісник КНТЕУ, фінанси та банківська справа. – 2010. – №1. – С. 92-100.
18. Логвинова Н. Банк и лизинговая компания – брак по расчету / Н. Логвинова // Банковское обозрение. – 2007. – №3. – С. 100-105.
19. Луців Б. Л. Сучасні аспекти лізингової діяльності банківських установ в Україні / Б. Л. Луців // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 1 (13).
20. Міщенко В. І., Луб’яницький О. Г., Слав’янська Н. Г. Основи лізингу: Навч. посіб. / Сер. «Бібліотечка банкіра».− К.: Т-во «Знання», КОО, 1997. – 138 с.
21. Недеря Л. В. Багатоаспектний підхід до визначення сутності поняття «лізинг» / Л. В. Недеря, С. В. Павличук // Молодий вчений. – 2014. – № 6 (1). – С. 184-187.
22. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.
23. Ринок фінансових послуг : Навч. посіб. – К. : Кондор, 2006. – 436 с.
24. Румянцева С. Розвиток фінансового лізингу в Україні / С. Румянцева // Цінні папери в Україні. – 2009. – № 13 (555). – С. 20-21.
25. Семен Н. Організаційно-економічні аспекти діяльності банківських установ на ринку лізингових послуг / Н. Семен // Регіональна економіка. – 2006. – № 4. – С. 165-172.
26. Сухаревич В. Т. Банк як об’єкт лізингових відносин / В. Т. Сухаревич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19. – С. 258-265.
27. Фридель В. І. Економіко-правове регулювання лізингової діяльності / В. І. Фридель // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2012. – Вип. 28. – С. 345-352.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук