Банківське право

Джерела банківського права (Код: 17302)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з банківського права на тему Джерела банківського права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 42

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Джерела банківського права України
1.1. Поняття та види джерел банківського права
1.2. Ситема джерел банківського права та її особливості
Розділ 2. Характеристика окремих видів джерел банківського права
2.1. Конституція України як джерело банківського права
2.2. Закони як джерела банківського права
2.3. Звичаї як джерело банківського права
2.4. Підзаконні нормативно-правові акти Національного банку України серед джерел банківського права
Розділ 3. Вдосконалення банківського законодавства України
3.1. Шляхи вдосконалення банківського законодавства
3.2. Роль Банківського кодексу у підвищенні ефективності банківської системи України
Висновки
Список використаних джерел


Джерела


1. Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. – М. : БЕК, 1995. – 320 с.
2. Банківське право в Україні: конституційні засади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=54003
3. Васильев Р. Ф. О понятии правового акта // Вестник МГУ. – Серия 11, Право. – 1998. – № 5. – С. 3-25.
4. Ващенко Ю. В. Банківське право : навч. посібник / Ю. В. Ващенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.
5. Гавальда К., Стуфле Ж. Банковское право. – М. : Финстатинформ,1996. – С. 11.
6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. –Ст. 529.
7. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29 (23.07.99). – Ст. 56.
8. Исторический очерк Банка Франции. Специальное издание Банка Франции: Пер. с фр. – М., 1996. – С. 48-52.
9. Качан О. О. Банківське право: Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 540 с.
10. Качур В. О. До розуміння та визначення поняття «джерела права» / В. О. Качур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2013. – № 6-1. – С. 36-39.
11. Кашпрук Ю. А. Банківський кодекс та його роль у підвищенні ефективності банківської системи України / Ю. А. Кашпрук // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2010. – Випуск 33. – С. 65-68.
12. Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття Банківського кодексу в Україні / Д. Кирилюк // Юстиніа. – 2006. – № 1.
13. Кондрацька Ю. Правові акти Національного банку України: теоретичні та прикладні аспекти / Ю. Кондрацька // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 6. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.moskalenkolawyers.com.ua/uk/Legal-acts-of-the-National-Bank-of-Ukraine.html
14. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
15. Костюченко О. А. Банківське право: Підручник / 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2011. – 376 с.
16. Кротюк В. Л. Національний банк – центр банківської системи України: організаційно-правовий аналіз / В. Л. Кротюк – К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2000. – 248 с.
17. Латковська Т. А. Поняття та види джерел банківського права / Т. А. Латковська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2010. – Т. 9. – С. 257-265.
18. Лобозинська С. М. Правове регулювання банківської діяльності в Україні / С. М. Лободзинська // Науковий вісник. – 2006. – Вип. 16.2. – С. 190-194.
19. Лобозинська С. М. Удосконалення правового регулювання банківської системи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vddfa/2009_1/3/5.%20Lobozinskaj.pdf
20. Обрусна С. Ю. Джерела банківського права: теоретичні та прикладні аспекти / С. Ю. Обрусна // Право і суспільство. – 2015. – № 4 (4). – С. 144-147.
21. Общая теория государства и права. Академический курс : в 3 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. – М. : НОРМА, 2001. – Т. 2 : Право. – 2001. – 549 с.
22. Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / О. П. Орлюк – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.
23. Приходько В. П. Особливості системи джерел банківського права / В. П. Приходько // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2006. – Т. 15. – C. 138-143.
24. Рябченко О. І. Деякі аспекти систематизації банківського законодавства / О. І. Рябченко ; наук. кер. А.В. Солонар // Актуальні проблеми правової системи України : матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету, Суми, 11 травня 2012 р. / Відп. за вип. М.І. Логвиненко. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 47-49.
25. Селезньова О. М. Проблеми систематизації банківського законодавства / О. М. Селезньова // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 12. – С. 37-39.
26. Спіжов В. В. Банківський кодекс в Україні: розробка і прийняття [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=71
27. Стахів О. Проблеми вдосконалення законодавства щодо кредитних операцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ/2016_03_31_lviv/sekcija_section_8_2016_03_31/problemi_vdoskonalenja_zakonodavstva_ukrajini_shhodo_kreditnikh_operacij/122-1-0-1872
28. Теория права и государства : [учебник для вузов] / под ред. Г. Н. Манова. – М. : БЕК, 1995. – 549 с.
29. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банковское право Российской Федерации: Общая часть. – М., 1999. – С. 137.
30. Хитра І. Адміністративно-правовий механізм забезпечення банківської діяльності в Україні / І. Хитра // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 7. – С. 50-53.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук