Банківське право

Акредитивні форми розрахунків поняття та характеристика (Код: 17300)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова робота з банківського права на тему Акредитивні форми розрахунків на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика акредитивних форм розрахунків
1.1. Історія становлення та розвитку акредитивних форм розрахунків в національному праві
1.2. Поняття акредитивної форми розрахунку
РОЗДІЛ 2. Характеристика окремих видів акредитивних форм розрахунків
2.1. Характеристика відкличного та безвідкличного акредитиву
2.2. Покритий (депонований) та непокритий (гарантований) акредитив
РОЗДІЛ 3. Порівняльна характеристика правового регулювання акредитивних форм розрахунків в Україні та зарубіжних країнах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України: – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
2. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 432 с.
3. Колєснікова Г. В., Ляшенко В.І., Охременко С. В. Акредитивні форми розрахунків як гарантія здійснення платежу / Колєснікова Г. В., Ляшенко В.І., Охременко С. В. // Економічний вісник Донбасу. - 2012. - № 3 (29). – С.133-148
4. Цивільний кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV : Редакція від 02.11.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page17
5. Господарський кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV : Редакція від 08.12.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page10
6. Васюренко O.B. Банківські операції: Навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 318 с.
7. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3365/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B08.pdf
8. Козик В.В., Пайкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.
9. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О. В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.
10. Арбузов С.Г. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання, 2011. – 504 с.
11. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті : Національний банк; Постанова, Інструкція, Форма типового документа від 21.01.2004 № 22 : Редакція від 17.04.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04/page3
12. Тріщ Р. І. Акредитивна форма розрахунків як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань к господарських міжнародних відносинах / Тріщ Р. І. // Науково-інформаційний вісник. – 2009. - № 2. – С.19-23.
13. Піхняк Т.А., Кобилецька М.А. Економічна сутність безготівкових розрахунків / Піхняк Т.А., Кобилецька М.А.// Молодий вчений. – 2014. – № 6. – С. 13-15.
14. Сисюк С.В, Бенько І.Д. Оцінка переваг застосування акредитивної форми рохрахунків у зовнішньоекономічній діяльності / Сисюк С.В, Бенько І.Д. // Вісник ЖДТУ. - 2006. – № 2 (56). - С. 206-208.
15. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - X. : Право. - 2011.-Т. 2.-816 с.
16. Крилова Н. В. Управління міжнародними торговельними операціями: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2006. — 232 с.
17. Ковальчук К. Ф. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [текст] : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, Д . Є. Козенков, Ю. Г. Момот. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 150 с.
18. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів ( N 500 ) : Міжнародна торговельна палата; Правила, Міжнародний документ від 01.01.1994 № 500 Редакція від 01.01.1995 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/988_003
19. Міжнародні фінанси [текст]: навч. посіб. / [І.І. Д'яконова. М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.]; за ред. М. І. Макаренка та І.І. Д'яконової. - К.: "Центр учбової літератури", 2013. - 548 с.
20. Валютное право : учебник / Ю. А. Крохина [и др.] ; под ред. проф. Ю. А. Крохиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2011. — 579 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук