Аграрне право

Система аграрного права як галузі права (Код: 15105)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з аграрного права на тему Система аграрного права як галузі права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Правова характеристика системи аграрного права
1.1. Поняття і структура системи аграрного права
2.2.Предмет, метод та принципи аграрного права України як чинники формування його системи
РОЗДІЛ 2. Характеристика структурних елементів системи аграрного права України
2.1. «Аграрно-правова норма як елемент системи аграрного права»
2.2. Аграрно-правові інститути як складова системи аграрного права
2.3. Підгалузі в системі аграрного права
2.4. Аграрне право як самостійна галузь права»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Аграрне право України / За ред. академіка АПН, проф. Янчука В. З. – К. : Юрінком Інтер,1996. – 560 с.
2. Аграрное право: учебник / С. А. Боголюбов, М. М. Бринчук, Н. О. Ведышева, [и др.]; отв ред. М. И. Палладина, Н. Г. Жаворонкова. – М. : Проспект, 2012. – 432 с.
3. Аграрне право України: Підручник / За ред. О. О. Погрібного. – К. : Істина, 2006. – 448 с.
4. Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.
5. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Харків, 2010. – 550 с.
6. Алексеев С. С. Собрание сочинений: В 10 т. – М., 2010. – Том 3: Проблемы теории права: Курс лекций. – 580 с.
7. Браницький О. М. Правове становище спеціалістів сільського господарства – правовий інститут аграрного права // Стан та перспективи розвитку аграрного права : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-рю д.ю.н., проф.., акад.. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. – К. : Магістр-ХХІ ст., 2005. – С. 62-63.
8. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України.: Навчально-практичний посібник. – Видання четверте. – X. : ТОВ «Одіссей», 2008. – 736 с.
9. Єрмоленко В. М. Деякі теоретичні проблеми аграрного права // Сучасні проблеми аграрного і природоресурного права : між нар. наук.-практ.конф. (Київ, 30-31 жовтня 2009 р.) : зб. наук. пр.. – К. : ІРІДІУМ, 2009. – С. 21-24.
10. Єрмоленко В. М. До питання про предмет аграрного права // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчю В. 3. Янчука. 26- 27 травня 2005 р., м. Київ / За ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – К., 2005.
11. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / [П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило та ін]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
12. Козырь М. И. Аграрное право России: проблемы становления и развития. – М., 2003. – 208 с.
13. Козирь М. И. Аграрное право России: состояние, проблемы и тенденции развития / М. И. Козирь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2008. – 335 с.
14. Корнієнко Г. С. Аграрне право в системі права України / Ганна Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 9. – С. 62-64.
15. Крупка Ю. М. Аграрне право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. Н. Р. Малишевої. – К. : Університет «Україна», 2006. – 160 с.
16. Мороз О.О. Інституціональна система аграрної економіки України. / О.О. Мороз – Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2006. – 438 с.
17. Носік В. В. Аграрне право у національній правовій системі України: тенденції та перспективи розвитку // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчю В. 3. Янчука, 26- 27 травня 2005 р., м. Київ / За ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. - К., 2005.
18. Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України : монографія / кол. авторів ; за ред. В. І. Семчика. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2010. – 456 с.
19. Савельєва О. М. Сучасні підходи до визначення предмета аграрного права України / О. М. Савельєва // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Економічна теорія та право. – 2013. – № 4. – С. 341-351.
20. Савченко Г. І. Про систему принципів аграрного права // Проблеми законності. – 2011. – Вип. – С. 127-133.
21. Семчик В. І.. Аграрне право як комплексна галузь права України / В. І. Семчик // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна : матер. Всеукр. круглого столу (25 травня 2012 р.). : зб. наук. пр.. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2012. – 7-9.
22. Словник з аграрного права / уклад.: В. П. Жушман, О. О. Погрібний, В. Ю. Уркевич ; за ред. В. П. Жушмана. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – 160 с.
23. Уркевич В. Ю. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права / В. Ю. Уркевич // Право України. – 2008. – № 9. – С. 76-80.
24. Чабаненко М. М. Питання системи аграрного права: до постановки проблеми / М. М. Чабаненко // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 237-241.
25. Чабаненко М. Підгалузі аграрного права: поняття, критерії виокремлення, сучасний стан розробки / М. Чабаненко // Юридичний вісник. – 2014. – № 4. – С. 181-185.
26. Череда Т. Є. Інституційне забезпечення розвитку аграрного сектора України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_113/62.pdf


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук