Адміністративне право та процес

Заходи адміністративної відповідальності в діяльності публічної адміністрації (Код: 17212)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Заходи адміністративної відповідальності в діяльності публічної адміністрації на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика заходів адміністративного примусу
1.1. Поняття публічного адміністрування та загальні підстави адміністративної відповідальності
1.2. Поняття адміністративного примусу
1.3. Місце заходів адміністративної відповідальності в системі заходів адміністративного примусу
РОЗДІЛ 2. Поняття, особливості та види заходів адміністративної відповідальності
2.1. Заходи адміністративної відповідальності, що застосовуються до фізичних осіб
2.2. Заходи адміністративної відповідальності, що застосовуються до юридичних осіб
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела

1. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)‖)/ С.І. Чернов, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. –Х.: ХНУМГ, 2014. – 97с.
2. Лукашевич С. Ю. Поняття «порядок» у поліцейській діяльності / Лукашевич С. Ю. // Форум права. – 2016. - № 2. – С. 109-113.
3. Ястремська О.М. Публічне адміністрування: навчальний посібник /О.М. Ястремська, Л.О. Мажник. –Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. –132с.
4. Небава, М. Менеджмент організаційі адміністрування. Частина 1 : навчальний посібник / М.І.Небава, О. Г.Ратушняк. –Вінниця : ВНТУ, 2012. –108 с.
5. Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, А.В. Папірна. - К.: Знання, 2008. - 333 с.
6. Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю. Правознавство : Навчальний посібник / В.Г.Печерський, Ю.Ю. Трубін. - К. : Кондор, 2011. - 474 с.
7. Копиленко О.П. Правознавство: Навчальний посібник. / О.П. Копиленко. - К.: «ВД «Професіонал», 2007. — 400 с.
8. Адміністративні правовідносини. Ознаки та структури правовідносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.su/6_7727_administrativne-pravoporushennya-ta-vidpovidalnist-oznaki-vidi-sklad-administrativnogo-pravoporushennya-pidstavi-administrativnoi-vidpovidalnosti.html
9. Удод В., Літус О. Г. Адміністративна відповідальність юридичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vamsup_2010_1%284%29__17.pdf
10. Підстави адміністративної відповідальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/igroupteamsite/administrativne-pravo-ukraieni/pidstavi-administrativnoie-vidpovidalnosti
11. Курочка М. І. Адміністративний примус, обумовлений необхідністю припинення правопорушення / Курочка М. І. // Форум права. – 2015. - № 4. – С. 133-136.
12. Поняття та ознаки адміністративного примусу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://admincourt.wordpress.com/2010/01/21/% %BE/
13. Кисіль Л. Є. Адміністративно-правове регулювання відносин органів публічної адміністрації та громадян їх застосування заходів адміністративного примусу / Кисіль Л. Є. // Часопис Київського університету права . – 2014. - № 3. – С. 84-88.
14. Ткаля О. В. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу / Ткаля О. В. // Новітні кримінально-правові дослідження. – 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4778/Tkalja%20O.%20V.%20Klasif%D1%96kac%D1%96ja%20zahod%D1%96v%20adm%D1%96n.-pravov.%20primusu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
15. Адміністративне право України: Підручник. — Вид. 2, змін, і доп. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. — 1С: Істина, 2012. — 528 с.
16. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред.
Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2010. — 624 с.
17. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.
18. Прокопенко В.В. Заходи адміністративного попередження, які застосовуються митними органами / Прокопенко В.В.[Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.sworld.com.ua/simpoz2/35.pdf
19. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VIII : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19
20. Небрат О. О. Деякі аспекти застосування адміністративного примусу при здійсненні охорони громадського порядку / О. О. Небрат // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 465– 470
21. Козюренко Р. С. Заходи адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення : поняття та класифікація [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&IMAGE_ FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnulpurn_2016_845_16.pdf
22. Колпаков В.К Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : навч. посіб./ В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.
23. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) : Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X : Редакція від 07.05.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page2
24. Адміністративна відповідальність юридичних осіб класифікація [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://yurotdel.com/ucheba/administrativna-vidpovidalnist-yuridichnih-osib_6.html
25. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/493-stetsenko/9805-s-5-----.html
26. Жданова А.А. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за національним законодавством / Жданова А.А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/13_NBG_2015/Pravo/2_191701.doc.htm
27. Про політичні партії в Україні : Закон від 05.04.2001 № 2365-III 6 Редакція від 26.11.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14/page2

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук