Адміністративне право та процес

Учасники адміністративного процесу (Код: 15257)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Готова курсова робота з адміністративного процесу на тему Учасники адміністративного процесу на 100% авторська, в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 38

Зміст


ВСТУП
Розділ 1. Загальна характеристика учасників адміністративного процесу
1.1. Поняття та види учасників адміністративного процесу
1.2. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність учасників адміністративного процесу
1.3. Загальні права та обов'язки учасників адміністративного процесу
Розділ 2. Характеристика правового статуту учасників адміністративного процесу
2.1. Сторони в адміністративному процесі
2.2. Треті особи в адміністративному процесі
2.3. Представники сторін та третіх осіб в адміністративному
процесі
2.4. Інші учасники в адміністративному процесі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи


ВСТУП
Актуальність теми. …
Одним з найважливіших питань організації адміністративного судочинства є встановлення складу та процесуального положення учасників адміністративного процесу….
Мета курсової роботи полягає у ….
Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:

Об’єктом дослідження ….
Предметом дослідження …
Методи дослідження. Основою курсової роботи …
Стан дослідження. Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як Бречко А. В., Стефанюк В.С., Бутенко В. І., Смитюх А., Рябченко Я. та ін., а також підручники з адміністративного судочинства таких авторів як Рябченко О. П., Александрова Н. В., Куйбіда Р. О. та ін.
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – 38 сторінок.

РОЗДІЛ 1
Загальна характеристика учасників адміністративного процесу
1.1. Поняття та види учасників адміністративного процесу
Обов’язковим елементом будь-якого публічно-правового спору є його субєкти (учасники). Впаховуючи те, що публічно-правові спори є різновидом юридичного конфлікту, чинним законодавством передбачено способи їх вирішення, можна дійти висновку, що сторони публічно-правового спору є потенційними сторонами адміністративного судочинства, які можуть набути відповідного статусу в разі виявлення однією зі сторін ініціативи та дотримання передбачених законодавством умов [1, с. 7]….
…В юридичній літературі звертається увага на необхідність розмежування понять «учасники процесу» та «суб’єкти процесу». Як правило, під терміном «суб’єкти процесу» розуміють усіх без виключення осіб, що приймають участь у процесі, включаючи адміністративний суд, який саме здійснює розгляд справи, визначає її хід та приймає остаточне рішення по справі…
Класифікація учасників адміністративного судочинства здійснюється за різними критеріями: 1) їх суспільно-державна роль, 2) адміністративний процесуальний статус і мета участі у процесі, 3) організаційна структура [3]...
Отже, до учасників адміністративного …

1.2. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність учасників адміністративного процесу
Адміністративна процесуальна правосуб’єктність як загальна передумова правоволодіння та реалізація правового статусу учасниками адміністративного процесу не може бути однаковою для всіх суб’єктів адміністративно-процесуальної діяльності. Саме тому, як уявляється, варто говорити про галузевий характер адміністративної процесуальної правосуб’єктності та її специфічний зміст, про різні форми її реалізації суб’єктами спірних адміністративно-правових відносин. … [7, с. 22].
…Наявність адміністративної процесуальної правосуб'єктності дає змогу учасникам адміністративного процесу використовувати процесуальні права та обов'язки, закріплені в законодавстві, для досягнення тих цілей, що стоять перед ними при вступі в процес. Сукупність процесуальних прав та обов'язків учасників адміністративного судочинства визначають їх процесуальне положення та дають їм можливість відігравати активну роль в адміністративному процесі. Процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі, не є зовсім однаковими, але рівність положення цих осіб підтверджується тим, що вони мають рівні процесуальні права і обов'язки [5, с. 268]….
Отже, …

1.3. Загальні права та обов'язки учасників адміністративного процесу
… Особи, що беруть участь у справі, наділені також певними обов'язками, що кореспондують процесуальним правам інших осіб, та дають змогу суду здійснювати ефективний розгляд адміністративної справи [10, с. 246]….

Адміністративний суд повинен надавати сприяння всім особам, які беруть участь у справі, в реалізації цих змагальних прав. Для цього він має роз'яснювати особам їх процесуальні права, попереджати про наслідки вчинення певних процесуальних дій тощо…

Отже, основні …

РОЗДІЛ 2
Характеристика правового статуту учасників адміністративного процесу
2.1. Сторони в адміністративному процесі
…. В тому випадку, якщо в ході процесу одна із сторін вибуває (наприклад, у випадку смерті і за неможливості правонаступництва) процес повинен бути припинений провадженням. На підставі даних, які містяться в позовній заяві, суд виходить із припущення, що між позивачем та відповідачем існують матеріальні правовідносини, які стали спірними через те, що, на думку позивача, їх оспорює чи порушує відповідач [11, с. 105]…
Крім того, до диспозитивних прав слід віднести: право передавати повноваження, право вимагати виконання судового рішення, право оскаржувати судове рішення [11, с. 107]…
..КАС не передбачає такого диспозитивного права відповідача, як право на звернення до суду із зустрічним позовом. Отож, згідно з вимогами Кодексу, захищатися від адміністративного позову відповідач може лише не визнаючи його. Невизнання адміністративного позову відповідачем може бути активним (через подання заперечення проти позову) або пасивним (просто заявивши про невизнання позову) [13, с. 138]…

2.2. Треті особи в адміністративному процесі

На думку О. В. Кузьменко та М. В. Лошицького, треті особи – це учасники адміністративного процесу, які вступають чи залучаються до цього процесу в будь-який час, до його завершення, з метою реалізації власних специфічних інтересів, таких, що повністю або частково відрізняються від інтересів сторін. Можна погодитися з наведеним вище та додати, що такі особи можуть мати права позивача у провадженні з оскарження нормативно-правових актів і подавати позов до адміністративного суду не лише на захист своїх прав, свобод та інтересів, а й необмеженої кількості осіб, яких стосується оскаржуваний акт [16, с. 152]…
Отже, …

2.3. Представники сторін та третіх осіб в адміністративному
процесі
..Представництво в адміністративному судочинстві представляє собою процесуальну діяльність дієздатних суб'єктів, здійснювану від імені та в інтересах охоронюваних законом прав сторін, третіх осіб, заявників та інших зацікавлених у справі осіб з метою домогтися для них найбільш сприятливого рішення у справі, а також для надання кваліфікованої юридичної допомоги зазначеним особам у захисті своїх прав [18]…

Отже, сторона…

2.4. Інші учасники в адміністративному процесі
Інші учасники судового адміністративного процесу забезпечують прийняття судом законного, обґрунтованого рішення у розумний строк [21, с. 99]….
…Стаття 62 КАС Ураїни визначає, що учасниками адміністративного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач…

Отже, іншими учасниками …

ВИСНОВКИ
Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. …
..Здатність мати процесуальні права та обов'язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крем, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами)…

Використані джерела


1. Ківалов С.В. Понятійно-правова характеристика сторін як учасників адміністративного судочинства / Ківалов С.В. // Наукові праці НЮ ОЮА. – 2015. – С. 5-26.
2. Збрик Д. О. Учасники адміністративного процесу / Збик Д. О. // Науково-практична Інтернет-конференція 19.05.2015 - Секція №2.
3. Остапенко Т. А. Суб'єкти адміністративного судочинства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ks.arbitr.gov.ua/ sud5024/8/8/733/
4. Сонюк О.В. Особливості участі невладних суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства / Сонюк О.В. // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. – С. 149-153.
5. Топор І. В. Поняття та види учасників адміністративного судочинства: проблеми теорії / Топор І. В. // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – № 58. - С. 264-271.
6. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.
7. Діткевич І. І. Реалізація адміністративої процесуальної правосуб’єктності / Діткевич І. І. // Вісник ХНУВС. - 2010. - № 4 (51). - Ч. 2. – С. 19-25.
8. Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV : Редакція від 01.09.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
9. Бутенко В. І. Особливості реалізації процесуальної правосуб’єктності адміністративного суду / Бутенко В. І. // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. - № 1(35) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// firearticles.com/pravo/168-osoblivosti-realizaciyi-procesualnoyi-рravosubyektnosti -administrativnogo-sudu-butenko-v-i.html
10. Кісіль З. Р., Кісіль Р. В. Адміністративне право: навч. посів. - 3-те вид. - К. Алерта; ЦУЛ, 2011. - 696 с.
11. Котенко В. М. Окремі аспекти реалізації процесуальних прав і обов’язків учасників адміністративного процесу / Котенко В. М. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». – 2012. - № 1. – Т. 25 (64). - С. 103-108.
12. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у адміністративній справі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://adm.pl.court.gov.ua/ sud1670/rozyasnennya/87233/
13. Основи адміністративного судочинства в Україні : навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. - К.: Конус Ю, 2006. - 256 с.
14. Бречко А. В. Особливості правового положення сторін в адміністративному судочинстві / А. В. Бречко // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 78–82.
15. Савченко А. І. Треті особи в адміністративному процесі / Савченко А. І. // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - № 4. – С. 138-141.
16. Рябченко Я. Участь третіх осіб під час оскарження нормативно-правових актів / Рябченко Я. // Вісник Національної академії правових наук України. - 2013. - № 3 (74). – С. 151-156.
17. Смитюх А. Треті особи в адміністративному судочинстві: особливості статусу / Смитюх А. // Адміністративне судочинство. – 2008. – № 2. - С. 83-86.
18. Участь у судовому процесі через представника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://adm.pl.court.gov.ua/ sud1670/ rozyasnennya/35162/
19. Стефанюк В.С. Судовий адмістративний nроцес: Монографія. Харків: Фірма «Консум», 2003.- 464 с.
20. Джафарова М. В. Представництво в адміністративному судочинстві України / М. В. Джафарова // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 115–120.
21. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук