Адміністративне право та процес

Судові витрати в адміністративному судочинстві України (Код: 15231)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис


Готова курсова робота з адміністративного процесу на тему Судові витрати в адміністративному судочинстві України на 100% авторська, в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.
Загальна кількість сторінок - 37

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та сутність судових витрат
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Юридична характеристика судових витрат
2.1. Судовий збір
2.2. Витрати на правову допомогу
2.3. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
2.4. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Визначення, сплати та розподіл судових витрат
3.1. Визначення розміру та порядок сплати судових витрат
3.2. Порядок розподілу судових витрат
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи


ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний стан функціонування правової системи України характеризується постійними змінами та трансформаціями відповідно до вимог міжнародних правових актів і зобов’язань держави перед європейським та світовим співтовариством. Підвищення ролі права в процесі соціального регулювання зумовлює необхідність дослідження проблем у сфері реалізації ….
Дану тематику досліджували наступні вчені – В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Н. О. Армаш, Г. В. Атаманчук, Ю. П. Битяк, В. Д. Бринцев, І. І. Веремеєнко, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, В. М. Горшенев, Ю. М. Грошевий, Є. В. ….
Мета даної роботи полягає …
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:
….
Об’єктом дослідження курсової роботи ….
Предметом дослідження ….
РОЗДІЛ 1
Поняття та сутність судових витрат
Судові витрати – це урегульована чинним законодавством сплата грошових коштів за рахунок сторін або держави, пов’язана із необхідністю розгляду та вирішення адміністративним судом публічно-правового спору. Судові витрати – це фінансові правовідносини, які виникають між сторонами, іншими учасниками та адміністративним судом щодо здійснення останнім адміністративного судочинства [11, c. 567]. …
….
Висновки до розділу 1

Судові витрати …

РОЗДІЛ 2
Юридична характеристика судових витрат
2.1. Судовий збір
Вказаним законом передбачено сплату судового збору за подачу адміністративного позову ….
Також статтею 7 Закону України «Про судовий збір» передбачено повернення судового збору:…
… [4; 19].
2.2. Витрати на правову допомогу

Статтею 59 Конституції України визначено, що «кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах діє «адвокатура» [1]….
…Відповідно до визначення, закріпленого в п. 3 ч. 1 ст.1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», «правова допомога – це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення». Натомість безоплатна правова допомога гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел [3]. …

2.3. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
Витрати пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз, несе сторона, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучення спеціаліста, перекладача та проведення судової експертизи. Якщо відповідні клопотання заявили сторони спільно, то витрати вони несуть у рівному розмірі [2]…..
….
- винагорода експерту (оплата експертизи), спеціалісту і перекладачу [14, c. 565]. …
….
- у разі оплати судової експертизи – направлення ухвали для проведення експертизи експерта, а в разі неоплати у визначений судом строк – скасування судом ухвали про призначення експертизи [14, c. 566]. ..

2.4. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
Витрати, пов’язані із проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, оплачує сторона, яка заявила клопотання про вчинення цих дій. Якщо відповідні клопотання заявили обидві сторони, то витрати вони несуть у рівному розмірі [6, c. 143]. …
Висновки до розділу 2

….«судові витрати» у адміністративному судочинстві – …

РОЗДІЛ 3
Визначення, сплати та розподіл судових витрат
3.1. Визначення розміру та порядок сплати судових витрат
…, це повинен зробити суд на підставі поданих документів [2].
Суд вирішує питання про розмір судових витрат, які повинні бути компенсовані стороні, за її клопотанням у постанові суду або ухвалою, що приймаються за результатами розгляду справи, або в додатковій постанові чи ухвалі суду, якщо це питання не було вирішено раніше [5, c. 193]. …
…Порядок сплати судових витрат визначається Законом України «Про судовий збір», і перераховується у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв’язку. За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати [4]…
….

3.2. Порядок розподілу судових витрат.
Розподіл судових витрат направлений на відновлення майнового становища однієї зі сторін процесу, зокрема, й третіх осіб, що свідчить одночасно і про майновий, і про відновлювальний характер відносин по розподілу … [16, c. 41].
Раніше з імперативних приписів КАС України випливало, що відшкодування судових витрат присуджується з місцевого бюджету тільки в одному випадку – якщо відповідачем є орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа. На …. [16, c. 42].
Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ
Судові витрати забезпечують фінансову й організаційну можливість здійснення судочинства в адміністративних справах, а також відіграють роль обмежувальних …

Використані джерела


1. Конституція України від 26.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року (з наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, 37. – ст. 446.
3. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 51. – ст. 577.
4. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
5. Адміністративне судочинство України : Підручник / О. М. Пасенюк (пед. авт кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
6. Адміністративне судочинство : Навчальний посібник / За заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2014. – 450 с.
7. Білоусов Ю. В. Судові витрати як складова доступності правосуддя / Ю. В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3 (15). – С. 66-71.
8. Бояринцева М. А. Судовий збір: порядок обчислення та компенсації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/334-sudovyy-zbir-poryadok-obchyslennya-ta-kompensatsiyi-boiaryntseva-m-a
9. Глущенко Л. Г. Поняття та види судових витрат за кодексом адміністративного судочинства України / Л.Г. Глущенко // Держава та регіони Серія: Право. – 2009. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Dtr_pravo/2009_4/files/LA409_29.pdf
10. Глущенко Л. Г. Судові витрати в адміністративному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. Г. Глущенко ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.
11. Кісіль З. Р., Кісіль Р. В. Адміністративне право: Навч. посіб. – 3-те вид. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 696 с.
12. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент./ Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов [та ін.] ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент ; Істина, 2009. – 823 с.
13. Кодекс адміністративного судочинства України : Науково-практичний коментар : у 2 т. / За заг. ред. Р. О. Куйбіди (видання друге, доповнене). – К. : Юстініан. –2011. – 789 с.
14. Кузьменко В. А. Відшкодування майнових збитків як санкція в адміністративному судочинстві / В. А. Кузьменко // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 527-533.
15. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х т.т. – Том 1 / За заг. ред. В. К. Матвійчука / В. К. Матвійчук, І. О. Хар. – К. : КНТ, 2007. – 788 с.
16. Пащенко К. С. Новели розподілу судових витрат в адміністративному судочинстві України / К. С. Пащенко // Наше право. – 2015. – № 6. – С. 40-45.
17. Пащенко К. С. Правове регулювання судових витрат в адміністративному судочинстві України : Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юри. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / К. С. Пащенко. – К. : ДНДІ МВС України, 2011. – 208 с.
18. Путівник для учасника адміністративного процесу / Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда. – Київ. – 2011. – 104 с.
19. Роз’яснення щодо сплати судового збору за подання адміністративних позовів // Закон і бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/82301-uvaga_rozyasnennya_schodo_splati_sudovogo_zboru_za_podannya_.html
20. Шевейко Р. І. Співвідношення судових витрат у провадженні по розгляду справ у порядку адміністративного судочинства з процесуальними аналогами в цивільному та кримінальному процесі / Р. І. Швейко // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 19-20 травня 2011 р.). – К. : Видавничий центр НУБІБ України, 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/ur_2011_1/198-203.pdf
21. Шевейко Р. І. Витрати на правову допомогу як складова судових витрат в адміністративному судочинстві / Р. І Шевейко // Вісник Запорізького національного університету. – № 4. – 2010. – С. 162-164.

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук