Адміністративне право та процес

Стадії процедури адміністративного оскарження (Код: 15230)

Опис

Готова курсова робота з адміністративного процесу на тему Стадії процедури адміністративного оскарження на 100% авторська, в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 37

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та принципи адміністративного оскарження
РОЗДІЛ 2. Учасники процедури адміністративного оскарження
РОЗДІЛ 3. Стадії процедури адміністративного оскарження
3.1. Стадія відкриття проваждення
3.2. Стадія розгляду скарги по суті та прийняття рішення
3.3. Стадія оскарження рішення по скарзі
3.4. Стадія виконання рішення по скарзі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи


Актуальність теми. Згідно з нормами Конституції України забезпечення реалізації та захисту прав людини є головним обов’язком демократичної, соціальної, правової держави. У цьому, серед інших гілок влади, виконавча влада посідає особливе місце, адже, як зазначено в проекті Концепції реформи адміністративного ….
Дану тематику досліджували такі відомі вчені-адміністративісти, як-от: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, Д. Н. Бахрах, В. М. Бевзенко, А. І. Берлач, Ю. П. Битяк, А. С. Васильєв, В. М. Гаращук, …
Мета даної роботи …
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:

Об’єктом дослідження курсової …
Предметом дослідження …
Структура курсової роботи …

РОЗДІЛ 1
Поняття та принципи адміністративного оскарження

…Як свідчить досвід провідних країн світу, побудові системи адміністративного оскарження значну увагу приділяють як державні органи і службові особи, так і пересічені громадяни. Фактично рівень розвитку системи адміністративного оскарження в тій чи іншій країні свідчить про загальний рівень її економічних відносин та соціального добробуту [1, c. 146]. …
О. Соколенко наголошує, що становлення системи адміністративного оскарження як повноцінного правозахисного механізму доповнюватиме інші форми захисту прав громадян, дасть змогу розвантажити судочинство і, зрештою, сприятиме налагодженню діалогу між суспільством і органами державного врядування [5, c. 84]. …
Н. Хаманєва зазначає, що закон може виконувати функцію гаранта, якщо він адекватний економічній і політичній дприємств, установ, організацій різних форм власності, громадських об’єднань. «Захищаючи свої законні права та свободи, − громадяни звертають увагу компетентних органів на порушення законодавства і в такий спосіб захищають існуючі в державі та суспільстві правовідносини» [8, c. 279]. …
….
Потрібно.

РОЗДІЛ 2
Учасники процедури адміністративного оскарження
- першу групу утворюють скаржники – фізичні і юридичні особи, чиї права та законні інтереси порушено рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єктів владних повноважень. Ця група суб’єктів є найчисельнішою;
… [22, c. 156].

- при державних органах можуть створюватися спеціальні апеляційні структури, які по суті є квазісудовими установами. Вони незалежні від інших структурних підрозділів певного органу, зазвичай діють із залученням громадськості і представників експертного середовища, а діяльність з розгляду скарг є для них основною. Наприклад, у Нідерландах … [24, c. 108].
Отже, …

РОЗДІЛ 3
Стадії процедури адміністративного оскарження
3.1. Стадія відкриття проваждення

Будь-яка адміністративна процедура має свою внутрішню структуру, яку становить певна сукупність окремих елементів. Основними складовими адміністративних процедур є стадії, етапи й окремі дії, здійснення яких визначається логікою адміністративно-процедурної діяльності. Саме ці елементи й визначають структуру та послідовність учинення дій при розгляді й вирішенні конкретних адміністративних справ. Найголовнішим елементом у структурі адміністративної процедури є стадія, яка в найзагальнішому вигляді визначається як певний період, ступінь у розвитку відповідного процесу, що має власні якісні особливості [25, c. 339]. …
Після порушення справи компетентний орган проводить попередню перевірку наданих громадянами або організаціями документів на предмет достовірності відомостей і їх відповідності чинному законодавству, а також здійснює підготовку матеріалів справи до розгляду по суті. Усі зазначені дії й рішення органів виконавчої влади спрямовані на підготовку розгляду справи та прийняття законного й обґрунтованого рішення. Від якості підготовки матеріалів справи залежать оперативність та об’єктивність розгляду справи на наступній стадії процесу [29, c. 123]. …
Отже…

3.2. Стадія розгляду скарги по суті та прийняття рішення

На цій стадії лідируючий суб’єкт досліджує та оцінює докази, що містяться у зібраних по скарзі матеріалах і встановлює факти, правова оцінка (кваліфікація) яких дозволяє застосовувати відповідні норми права і винести рішення по скарзі [30, c. 10]…
..Розглядати порушену і підготовлену до розгляду адміністративну справу по.. суті з наступним прийняттям владного правозастосовчого рішення у формі індивідуального правового акта вправі тільки уповноважений на те орган або посадова особа органу публічного управління. Справа може розглядатися як одноосібно керівником або іншою уповноваженою посадовою особою компетентного органу, так і колегіально. У ході розгляду справи по суті компетентний орган або посадова особа повинні безпосередньо вивчити підготовлені матеріали справи… [31, c. 77].
Отже..

3.3. Стадія оскарження рішення по скарзі

Стадія оскарження рішення по скарзі є факультативною стадією, цільовим призначенням якої є перевірка законності та обґрунтованості прийнятого по скарзі рішення, стадія оскарження (або опротестування) рішення в справі має факультативний характер, тобто може не використовуватись у деяких видах адміністративних процедур. Так, наприклад, перегляд рішення в справі в більшості реєстраційно-дозвільних проваджень не відбувається, а лише збираються необхідні документи для реєстрації й передаються на новий розгляд [32, c. 128]. ..

Якщо ж адміністративна процедура містить у своїй структурі цю стадія, її зміст складає перевірка законності й обґрунтованості винесеної постанови, а також дотримання установленого законом порядку адміністративного провадження в цілому. Саме на цій стадії усуваються допущені порушення, забезпечується застосування до …[27, c. 95-96].

3.4. Стадія виконання рішення по скарзі

Стадія виконання (або звернення до виконання) ухваленого рішення є заключною стадією адміністративної процедури, суть якої полягає в кінцевій реалізації винесеного в справі рішення. В. Авер’янов, підкреслюючи важливість цієї стадії, зазначає, що без неї все провадження в справі фактично втрачає сенс, стає пустою формальністю [28, c. 488]. …
…І. Лазарєв наголошує на тому, що ця стадія також може бути розглянута як факультативна, адже її може й не бути в реальному адміністративно-процедурному процесі: у деяких адміністративних процедурах після винесення рішення в справі припиняються адміністративно-процесуальні відносини між громадянами (організаціями) та органами державного управління, а отже, припиняється й адміністративно-процедурний процес [29, c. 125]. …

Отже, можна зробити висновок і сказати, що на …
ВИСНОВКИ

Адміністративне оскарження слід розглядати як правовий інститут, який являє собою сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у зв’язку із реалізацією фізичною чи юридичною особою права на оскарження рішень, дій чи …

Використані джерела


1. Лошицький М. В. Адміністративне оскарження як спосіб захисту прав громадян у діяльності органів публічної адміністрації / М. В. Лошицький // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. : Право. – 2015. – Вип. 31. – Том 2. – С. 146-150.
2. Дзисюк Я. М. Деякі особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби / Я. М. Дзисюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія. : Право / голов. ред. Ю. М. Бисага. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 30. Том 2. – С. 32-36.
3. Кисіль Л. Є. Нагальні завдання удосконалення адміністративного оскарження / Л. Є. Кисіль // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. – С. 174-179.
4. Державне управління : проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.
5. Соколенко О.Л. Адміністративне оскарження як форма захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів / О.Л. Соколенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія. : «Правознавство». – 2012. – Вип. 636. – С. 83-87.
6. Карасева М. В. Конституционное право граждан СССР на обжалование / М. В. Карасева. – Воронеж : Изд. Воронежского ун-та, 1989. – 150 с.
7. Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти / Н. Ю. Хаманева. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1997. – 120 с.
8. Адміністративне право : Підручник / [Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – X. : Право, 2010. – 624 с.
9. Грибок І. О. Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2006. – 220 с.
10. Юридическая процессуальная форма : теория и практика // Под общ. ред. П. Е. Недбайло, В. М. Горшенева. – М. : «Юр. лит.», 1976. – С. 4.
11. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : «Ін Юре», 2002. – С. 194.
12. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – С. 941.
13. Перепелюк А. Г. Поняття і принципи адміністративного процессу : питання теорії : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Харків, 2000. – С. 14.
14. Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. – М., 2002. – С. 178.
15. Бондарчук С.А. Прин¬ци¬пи адміністра¬тив¬но¬го су¬до¬чин¬ст¬ва Ук-раїни : Ав¬то¬реф. дис. на здобут¬тя на¬ук. сту¬пе¬ня канд. юрид. наУК : спец. 12.00.07 Адміністра¬тив¬не пра¬во і про¬цес ; фінан¬со¬ве пра¬во ; інфор¬маційне пра¬во / С. А. Бон¬дар¬чук. – Х., 2011. – С. 8.
16. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984. – додаток до № 51. – ст. 1122.
17. Константінов С. Прин¬ци¬пи ос¬кар¬жен¬ня по¬ста¬нов у спра¬вах про адміністра¬тивні пра¬во¬по¬ру¬шен¬ня / С. Константінов // Вісник Національ¬ної ака¬демії проку¬ра¬ту¬ри Ук¬раїни. – 2010. – № 4. – С. 84
18. Довгань Т. М. Зміст і система принципів оскарження постанов органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у справах про адміністративні правопорушення / Т.М. Довгань // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 275-281.
19. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністра¬тив¬ний про¬цес : Підруч. для ви¬щих навч. закл. – К. : Літе-ра ЛТД, 2002. – 288 с.
20. Сорокин В.Д. Советское административно-процессуальное право. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. – С. 147.
21. Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР. – М. : Юр. лит., 1964. – С. 105.
22. Лученко Д. В. Про види оскарження рішень, дій і бездіяльності суб'єктів владних повноважень в адміністративному праві / Д. В. Лученко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Економічна теорія та право : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012. – 2012. – № 1 (8). – С. 154-164.
23. Плахотнюк Н. Г. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження в Україні : стан та перспективи удосконалення / Н. Г. Плахотнюк // Держа- ва і право : Юрид. і політ. науки. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2002. – Вип. 16. – С. 260-267.
24. Тимощук В. П. Інститут адміністративного оскарження : проблеми та перспективи розвитку / В. П. Тимощук // Часопис Київ. ун-ту права. – 2008. – № 4. – С. 105-110.
25. Социологический энциклопедический словарь / ред.-координатор Г. В. Осипов. – М. : Изд. группа ИНФРА-М-Норма, 1998. – 488 с.
26. Теория государства и права : Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М. : Юристъ, 1999. – 672 с.
27. Гончарук С. Т. Основи адміністративного права України : Навчальний посібник / С. Т. Гончарук. – К. : Аванпост-прим, 2004. – 200 с.
28. Адміністративне право України: Академічний курс : Підручник : у 2 т. / ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К. : Юрид. думка, 2004. – Т. 1 : Загальна частина. – 2004. – 584 с.
29. Лазарев И. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 / И. Лазарев. – М., 2002. – 199 с.
30. Методичні рекомендації. Особливості оскарження рішень органів публічного управління. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tomakovka-just.at.ua/b/osoblivosti_oskarzhennja_rishen_organiv_publichnog.doc
31. Баклан О. В. Про інформованість щодо положень провадження за зверненнями та адміністративні (управлінські) послуги громадянам з боку органів публічної влади України / О. В. Баклан // Журнал «Правова інформатика». – № 2 (22). – 2009. – С. 73-78.
32. Демський Е. Адміністративне процесуальне право України : Навч. посіб. / Е. Демський. – К. : Юрінком Iнтер, 2008. – 496 с.
33. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки : Навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк ; за заг. ред. С. М. Алфьорова ; Днінронетр. держ. ун-т внутр. справ. – X. : Право, 2014. – 304 с.
34. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення та їх зміст [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.org/1-23088.html
35. Перепелюк В. Г.Адміністративний процес. Загальна частина : Навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 2003. – 367 с.
36. Закону України «Про звернення громадян» // ВВР. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук