Реєстраційні адміністративні провадження поняття, види, особливості (Код: 15256)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис


Готова курсова робота з адміністративного процесу на тему Реєстраційні адміністративні провадження поняття, види, особливості на 100% авторська, в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 31

Зміст


Вступ
Розділ 1. Поняття та особливості реєстраційного провадження
1.1 Поняття та сутність реєстраційного провадження
1.2 Ознаки реєстраційного провадження
1.3 Особливості реєстраційного провадження
Розділ 2. Види реєстраційного провадження.
2.1 Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
2.2 Реєстрація об'єднань громадян
Розділ 3. Проблеми здійснення реєстраційного провадження та шляхи їх вирішення
Висновки
Список літератури

Фрагмент роботи


ВСТУП
Актуальність теми. Сучасні потреби реформування адміністративного законодавства України і відповідної правозастосовчої практики зумовлюють нагальність активізації досліджень проблем окремих складових управлінського процессу – адміністративних проваджень, що мають базуватися на сучасних досягненнях загальної теорії права і держави. Одним із них є реєстраційне провадження, сутність якого полягає у здійсненні державної реєстрації різних об’єктів.....
....Проблемам визначення сутності та видів адміністративних процедур присвячено праці багатьох науковців, зокрема, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, Ю.М. Козлова, В.Д. Перепелюка, М.М. Тищенка та ін. У той же час поки що не було спроб дати детальну характеристику реєстраційного провадження. Існує об’єктивна необхідність систематизувати існуючий теоретичний матеріал, визначити і охарактеризувати складові елементи реєстраційного провадження, сформулювати поняття зазначеного провадження....
Об'єктом є с....
Предметом - ...
Метою є .....
Для досягнення мети поставлено наступні завдання:....
...
Методи наукового дослідження: теоретичний аналіз..... 
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

1.2 Поняття та сутність реєстраційного провадження
....
Варто зазначити, що С. О. Слободянюк стверджує, що реєстрація - внесення відомостей про права до Державного реєстру прав за спеціальною процедурою, яка передбачає перевірку достовірності даних [23, с. 298]....
...Говорячи про реєстраційні провадження, то це встановлений законодавством порядок офіційного визнання законності відповідних дій чи нормативно-правових актів. Тому під реєстрацією розуміють велику кількість проваджень, які мають місце у найрізноманітніших сферах суспільного життя. Суто галузеве тлумачення поняття реєстраційного провадження для формулювання його загального визначення є питанням спірним [4]....
Таким чином, важливе місце.....

1.2. Ознаки реєстраційного провадження
Можно виокремити наступні ознаки реєстраційного провадження:
- діяльність уповноважених органів публічної адміністрації;
..... [24, с.105].
Також, Юшкевич О.Г. виділяє специфічні ознаки, притаманні реєстраційному провадженню:...
..... [26, с.30].
3. реєстраційне провадження має логічно визначений порядок проведення встановлених процесуальними нормами дій;
4. здобувач, який отримав відмову у реєстрації, може оскаржити її в передбачений законодавством строк [3, с. 157-158]....
Отже, з вищезазначеного стає .....

1.3 Особливості реєстраційного провадження
....
Стадії одних видів проваджень зафіксовані в нормативному порядку, інших не зафіксовані i являють собою специфічний результат доктринального узагальнення чинних у тій чи іншій сфері правил. Існує дуже багато точок зору щодо кількості стадій в окремих провадженнях, однак це не має принципового значення. Бо стадії можна подовжувати, можна дробити на окремі дії, називати основними або допоміжними, давати їм різні назви тощо.
..... Реалізація будь-якого з етапів має слугувати досягненню мети стадії. Інакше кажучи, в рамках провадження стадії поєднані послідовно, етапи ж у рамках стадії можуть бути поєднані як послідовно, так і паралельно, одні з них є необхідними, а інші - ні. Процесуальна дія - найдрібніша складова провадження. Процесуальна дія як активний юридично вагомий акт, спрямована на реалізацію конкретного окремого повноваження, права або взаємопов'язаної пари «право-обов'язок» [3, с.160]. ...
Таким чином, ..... 
РОЗДІЛ 2. ВИДИ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

2.1 Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
...
Також, статус підприємця як юридичної особи набувається тільки за допомогою державної реєстрації підприємства, бо підприємницька діяльність не пов'язана з будь-якою формою власності і здійснюється самим власником засобів виробництва на свій страх і ризик та під свою майнову відповідальність або керівником підприємства: ....[20, ст. 17].
...Органам державної реєстрації забороняється вимагати додаткові документи. Державна реєстрація проводиться за заявочним принципом протягом не більше п'яти робочих днів. За порушення термінів реєстрації та вимогу подання для реєстрації документів, не передбачених законом, посадові особи несуть адміністративну відповідальність. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у буд.... [7, 197-199].
....
Таким чином,.......

2.2 Реєстрація об'єднань громадян

.... Другий - це установчий з'їзд на якому приймається рішення про створення партії, її програма та статут, обираються керівні органи партії. Третій етап - державна реєстрація (легалізація). До останньої - партії ще немає. Реєстрацію політичних партій здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.На відміну від громадських організацій, які можуть легалізуватися не лише через реєстрацію, а й шляхом повідомлення про їх заснування, політичні партії легалізуються тільки через їх реєстрацію. Легалізація (офіційне визнання) здійснюється чітко зафіксованими в законодавстві органами (легалізуючими органами) [12; 2, с. 11-15]....
Отже,.....

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Крім того, залишається не вирішене повною мірою питання виконання Укрдержреєстром завдань та функцій з реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців..... [6; 24, c. 106].
….Сьогодні існують потреби реформування адміністративного законодавства України, і одним із них є реєстраційне провадження, сутність якого полягає у здійсненні державної реєстрації різних об’єктів. …. [12].
….
Отже, окреслюючи місце ….
….Реєстраційне провадження – це врегульована адміністративно-процедурними нормами діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо проведення державної реєстрації відповідних об’єктів, внаслідок чого вони набувають статусу офіційно визнаних. ...
…. 
ВИСНОВКИ

Отже, реєстраційне провадження - регламентована адміністративно-процесуальними нормами діяльність уповноважених органів публічної адміністрації, в ході якої вирішуються питання про офіційне визнання законності правових актів; законності дій юридичних та фізичних осіб; наділення суб'єктів права відповідними правами або обов'язками; а також про облік та фіксацію юридичних фактів шляхом закріплення їх у реєстраційних документах....
....
Було розглянуто основні ознаки

Використані джерела


1. Авер'янов В.Б. Державне управління: теорія і практика / В.Б. Авер'янов.- К.: Юрінком Інтер, 1998. - 432 с.
2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). — К,: Видавництво «Юридична думка», 2004. — 584 с.
3. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. - Одеса : Юридична література, 2003. – 896 c.
4. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак./ Ю. П.Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.]; За ред. Ю. П. Битяка. - 2004. – 401 c.
5. Адміністративне право України: основні поняття: Навч. посібник/ За заг. ред. І. П. Голосніченка. - К.: ГАН, 2005. – 232 c.
6. Алімов Р. С. Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика [Текст]: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Р. С. Алімов. - Донецьк : Донецький інститут внутрішніх справ, 2002. – 164 c.
7. Грушинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Є. П. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності: Науково-практичний посібник / І. М. Грушинський, В. М. Кравчук, Є. П. Пограничний - Л.: Престиж-інформ, 2000. – 268 c.
8. Гурковський М. П. Зміст та особливості реєстраційного провадження / М. П. Гурковський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2008. - №4 - с. 155-164.
9. Іванов В. В. Матеріально-правові і процесуальні гарантії законності залучення до адміністративної відповідальності: дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Іванов.- Одесса : Одеський національний университет ім. І. І. Мечникова, 2001. -с.184.
10. Ковальчук В. Б. Проблеми формування багатопартійної системи в Україні: конституційно-правовий аспект / В. Б. Ковальчук // Наукові записки. Серія «Право». - №1 - Острог, 2000. - с. 75-83.
11. Кодекс адміністративного судочинства України від 6.07.2005р. №2747-ІV//[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
12. Конституція України від 28.06.1996р. Відомості Верховної Ради України К., 1996. - №30 -ст. 141.
13. Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права: дис. на здобуття наук. ступ. докт. юрид. наук: спец. 12.00.07. /О. В. Кузьменко - К., 2006. - с.401.
14. Кузьменко О.В. Природа реєстраційного провадження / О.В. Кузьменко // Вісник Академії митної служби України. Серія : «Право». - 2009. - № 1 (2). - с. 81-87.
15. Лихачов С. В. Дозвільне провадження в адміністративному процесі [Текст] : дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / С. В. Лихачов. - Х. : НУВС, 2001. - 210 с.
16. Мельник Р. С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов'язаних з відповідальністю : дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Р. С. Мельник. - Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2002. - 211 с.
17. Михайленко А. Р. Правове регулювання діяльності прокуратури України за забезпеченням законності / А. Р. Михайленко // Держава і право. - 1994.- № 1.- C. 87-93.
18. Примуш М. Політичні партії та виборчий процес // Право України-2001.- №3.- C. 124-126.
19. Про громадські об'єднання. Закон України № 4572-VI від 22. 03. 2012р.// [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
20. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Закон України № 755-IV від 15.05. 2003р. // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
21. Про молодіжні та дитячі громадські організації. Закон України № 281-XIV від 01.12.1998р. // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/281-14.
22. Про нотаріат. Закон України № 3425-XII від 02.09.1993р.// [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12.
23. Слободянюк С.О. Місце та роль інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в правовій системі / С. О. Слободянюк// Збірник наукових праць. Держава і право - К.,2011.-№52. - C. 298-303.
24. Солонар А. В. Реєстраційне провадження:поняття, ознаки, види / А. В. Солонар// Актуальні проблеми правової системи України: матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету, Суми, 11 травня 2012 р./ Відп. за вип. М.І. Логвиненко. -- Суми : СумДУ, 2012. -- с. 105-106.
25. Ткаченко В. Д. Функціональне призначення законності/В. Д. Ткаченко // Вісник Академії правових наук України. - 1996. - № 6. - C. 24-30.
26. Юшкевич О.Г. Провадження в справах про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців: Дис. канд. юрид. наук. - Харків, 2007. - 230 с.
27. Ямкова І. М. Державна підтримка підприємницької діяльності / І.Я. Ямкова// Економіка та право - Донецьк, 2011. - №3 - С. 163-168.

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук