Адміністративне право та процес

Публічно-сервісна діяльність з охорони прав і свобод людини та інтересів держави (Код: 18216)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Публічно-сервісна діяльність з охорони прав і свобод людини та інтересів держави на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Поняття та види публічно-сервісної діяльності Національної поліції України
1.2. Адміністративно-правове забезпечення публічно-сервісної діяльності Національної поліції України
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
2.1. Публічно-сервісні повноваження Національної поліції України
2.2. Гарантії публічно-сервісної діяльності Національної поліції України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // База даних (БД) «Законодавство України»/Верховна Рада (ВР) України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 04.12.2016).
2. Публічний // Словник Української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980): онлайн-версія слов. в 11 т. URL: http://sum.in.ua/s/publichnyj (дата звернення: 04.12.2016).
3. Сервіс // Словник Української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980): онлайн-версія слов. в 11 т. URL: http://sum.in.ua/s/servis (дата звернення: 04.12.2016).
4. Авер’янов В. Б. Вибрані наукові праці/за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, О. Ф. Андрійко. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. 448 с.
5. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право/В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін.; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ: Юстініан, 2007. 288 с.
6. Біла В. Р. Особливості адміністративно-договірних відносин за участю органів Державної податкової служби // Радник: укр. юрид. портал. URL: http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/493-stetsenko/21399- 2012-06-19-22-07-49.html (дата звернення: 04.12.2016).
7. Федотова І. Актуальні питання правового забезпечення публічно-сервісної діяльності Міністерства доходів і зборів України у галузі митної справи. Публічне право. 2014. № 1 (13). С. 47–53.
8. Петьовка В. Окремі проблеми визначення поняття «адміністративна послуга» та способи їх вирішення. Публічне право. 2013. № 2 (10). С. 99–104.
9. Гук Б. М. Адміністративні послуги органів публічної влади України: поняття, зміст. Право і суспільство. 2011. № 3. С. 117–121.
10. Джафарова О. В. Щодо розуміння категорії «публічно-сервісна діяльність» Національної поліції // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 22 листоп. 2016 р.)/Донец. юрид. ін-т МВС України. Кривий Ріг, 2016. С. 55–58.
11. Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика/відп. ред. Ю. І. Римаренко. Київ: КНТ, 2006. 740 с.
12. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // БД «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 04.12.2016).
13. Про адміністративні послуги: закон України від 06.09.2012 № 5203-VI // БД «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (дата звернення: 04.12.2016).
14. Троян В.А. Поняття та види публічно-сервісної діяльності Національної поліції України / В.А. Троян // Право і безпека. – № 4 (63). – 2016. – С. 90-94.
15. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Бусел В.Т. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.
16. Словникукраїнської мови: в 11 томах. – Том 3, 1972 р. – 840 с.
17. Артем’єва Д.В.Поняття та основні напрямки інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки/ Д.В. Артем’єва //Право і Безпека. – 2010. – №4. – С. 93-96.
18. Толкачев К.Б. Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан: монография / К.Б. Толкачев, А.Г. Хабибулин. – Уфа: Уфимская ВШ МВД СССР, 1991. – 168 с.
19. Ігонін Р.В.Поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції/ РВ. Ігонін //Адвокат. – 2011. – №1. – С. 36-40.
20. Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина [Текст] : дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України / І.О. Ієрусалімова. – К., 2006. – 205 с
21. Фролков М.В. Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів / М.В. Фролков II Актуальні проблеми права : теорія і практика. – 2013. – № 26. – С. 547-555.
22. Дручек О.М. Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України /О.М. Дручек// Форум права. – 2013. – №2. – С. 123-128.
23. Степаненко К.В. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном: дис. ...канд. юрид. наук / К.В. Степаненко. – Дніпропетровськ, 2009. – 229 с.
24. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. №5203-УІ II Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 32. – ст.409.
25. Щербань В.Д. Адміністративно-правове забезпечення публічно-сервісної діяльності органів виконавчої влади / В.Д. Щербань // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 29. – Ч. 2. – Т. 4/2. – С. 132-136.
26. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР II Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 300. –ст. 141.
27. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. №1952-IVII Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – №51. – ст.553.
28. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. №755-ІУ// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 31-32. – ст.263.
29. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. №2341-111II Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Cт.131.
30. Попова О.О. Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення сфери надання органами внутрішніх справ адміністративних послуг/О.О. Попова//Форум права. – 2012. – №3. – С. 574-578.
31. Мірошниченко А. М. Земельне право України : навч. посіб. / А.М. Мірошниченко. – К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2007. – 432 с.
32. Троян В.А. Особливості публічно-сервісних повноважень Національної поліції України у сфері охорони прав і свобод людини та інтересів держави / В.А. Троян // Наше право. – № 1. – 2017. – С. 32-42.
33. Про внесення змін до наказу Національної поліції від 06 листопада 2015 року № 73 : наказ Нац. поліції України від 18.11.2015 № 96 [Електронний ресурс] // Патрульна поліція : [офіц. сайт]. – Режим доступу: http://patrol.police.gov.ua/wp-content/ uploads/2016/03/polozhennyaproDPP-1.pdf (дата звернення: 23.11.2016).
34. Авер’янов В.Б., Бояринцева М.А., Кресіна І.А., Лук’янець Д.М. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. К.: Наук, думка, 2007. 587 с.
35. Авер’янов В.Б. Державне управління у змісті предмета адміністративного права. Вісник Академії правових наук України. 2004. № 2 (37). С. 142- 148.
36. Энциклопедический юридический словар / ред. В.Е. Крутских. М.: Инфра-М, 1998. 368 с.
37. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: НОРМА, 2008. 624 с.
38. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. 243 с.
39. Вороній Я.Г. Дозвільна діяльність у нафтогазовому комплексі України: адміністратив¬но-правовий аспект: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.07. X., 2016. 486 с.
40. Проблемы общей теории права и государства: учебник / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 2004. 832 с.
41. Антон О.А. Юридичні гарантії в трудовому праві. Університетські наукові записки Хмельницьк. ун-ту управління та права. 2005. № 3 (15). С. 185-190.
42. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації. Право України. 2001. № 12. С. 32-34.
43. Заворотченко Т. Система конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні. Право України. 2002. № 5. С. 110-116.
44. Пересунько В. Класифікація юридичних гарантій трудових прав громадян. Право України. 2000. № 2. С. 93-95.
45. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19.
46. Лемеш Д.Л. Адміністративно-правовий статус працівників поліції в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2016. 202 с.
47. Бесчастний В.М. Реалізація гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина у процесі здійснення правоохоронної діяльності органами внутрішніх справ. Право і Безпека. 2011. № 2. С. 91-95.
48. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ go/254%D0%BA/96-%D0%B2%Dl%80.
49. Щербань В.Д. Адміністративно-правові засади публічно-сервісної діяльності органів виконавчої влади в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2017. 210 с.
50. Коломоєць Т.О., Матвієнко П.Д. Контроль за діяльністю органів місцевого самовряду¬вання як суб’єктів адміністративного права України: монографія. Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2011. 256 с.
51. Легеза Є.О. Концепція публічних послуг : адміністративно-правовий аспект: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2017. 511 с.
52. Про звернення громадян : Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96ВР. URL: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/393/96%D0%B2%D1%80.
53. Про адміністративні послуги : Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI. URL: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук