Адміністративне право та процес

Принципи адміністративного права (Код: 17225)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Принципи адміністративного права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Поняття та значення принципів адміністративного права
Розділ 2. Принцип верховенства права як основоположний принцип адміністративного права
Розділ 3. Принципи належного врядування в адміністративному праві
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кодекс адміністративного судочинства: Закон від 06.07.2005 р. № 2747-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.
3. Адміністративне право [Текст] : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 624 с.
4. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у 2 т. / [ред. колегія В.Б. Авер’янов (голова)]. – Київ: Вид-во «Юридична думка», 2004. – Т. 1. – 2004. – 584 с.
5. Адміністративне право України: навчальний посібник: у 2-х томах / [Галунько В. В., Олефір В. І., Пихтін М. П. та ін.]; за заг. ред В. В. Галунька. – Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. – Т.1 Загальне адміністративне право. – 2011. – 320 с.
6. Андрійко О. Ф. Принцип верховенства права: проблеми тлумачення та застосування в адміністративному праві / О. Ф. Андрійко, В. П. Нагребельний, Л. Є. Кисіль, Ю. С. Педько, В. А. Дерець, А. А. Пухтецька, А. В. Кірмач // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 77-82.
7. Баранчик П. Д. Принцип верховенства права як засадничий принцип адміністративного права / П. Д. Баранчик // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 2. – С. 137-143.
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
9. Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко I. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та інші]; за заг. ред. I. С. Гриценка. – К. : Юрінком Iнтер, 2015. – 568 с.
10. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / [Ківалов С. В., Харитонов Є. О., Харитонова О. І. та ін.]; [за ред. С. В. Ківалова, О. М. Пасенюка, О. І. Харитонової]. – К. : Правова єдність, 2009. – 656 с.
11. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Тетяна Олександрівна Коломоєць. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 567 с.
12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підруч. / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
13. Кравцов А. Поняття та сутність принципів сучасного адміністративного права України / За ред. О. М. Пасенюк. – Адміністративний суд України (збірник наукових праць). Збірник праць. – Київ, 2009. – 450 c.
14. Криворучко І. В. Визначення поняття принципів адміністративної процедури в науці державного управління / І. В. Криворучко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 20-25.
15. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко та ін.; за ред. В. В. Коваленка. – Київ: Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.
16. Мельник Р. С. Інститут принципів адміністративного права у системі Загального адміністративного права України / Р. С. Мельник // Публічне право. – 2012. – № 3 (7). – С. 51-60.
17. Принципи адміністративного права [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sipl.com.ua/?page_id=1517
18. Пухтецька А. Принципи адміністративного права: від радянського до європейського розуміння / А. пухтецька // Юстініан. – 2010. - № 1.
19. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права : монографія / А. А. Пухтецька ; за заг. ред. д-ра. юрид. наук, проф. В. Б. Авер’янова. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – К. : Логос, 2014. – 237 с.
20. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / А. А. Пухтецька. – К., 2009. – 16 с.
21. Пухтецька А. А. Запровадження принципів та стандартів належного урядування у діяльності публічної адміністрації / А. А. Пухтецька // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки. – 2010. – Т. 103. – С. 36-40.
22. Пухтецька А. А. Про зміст та спрямованість принципів адміністративного права / А. А. Пухтецька // Науково-практичний журнал заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-9-2014-jubilee/item/380-pro-zmist-i-spryamovanist-pryntsypiv-administratyvnoho-prava-pukhtetska-a-a
23. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / П. М. Рабінович. – Х. : Право, 1997. – 64 с.
24. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04
25. Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 1997 р. у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Р. М., Ярошенко П. П. та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води) / Конституційний суд України // Офіційний вісник України від 22.01.1998 – 1998 р. – № 1. – стор. 169. – стаття 25.
26. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : [підруч.] / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.
27. Фелик В. І. Загальнотеоретичні підходи до розуміння принципів адміністративного права / В. І. Фелик // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – № 7. – С. 120-126.
28. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова ; ред- кол. : А. А. Гусейнов, В. А. Лекторский, В. В. Миронов и др. ; сост. П. П. Поляков, Ю. Н. Солодухин. – 8-е изд., дораб. и доп. – М. : Республика: Современник, 2009. – 846 с.
29. Шарая А. А. Поняття принципів адміністративного права в сучасній доктрині / А. А. Шарая // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2013. – № 1(1). – С. 115-118.
30. Шевчук С. Основи конституційної юрисдикції / С. Шевчук. – Х. : Консул, 2002. – 296 с.

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук