Адміністративне право та процес

Провадження за скаргами громадян (Код: 15259)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Провадження за скаргами громадян на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 39

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та особливості провадження за скаргами громадян
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Сутність провадження за скаргами громадян
2.1. Стадії в адміністративно-процесуальному провадженні за скаргою громадян
2.1. Учасники провадження за скаргами громадян
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Особливості провадження за скаргами громадян
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Голосніченко І. П. Адміністративний процес: Навч. посіб. / За заг. ред. д.ю.н., проф. І. П. Голосніченка. – К. : ГАН, 2003. – 256 с.
2. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За заг. ред. Оксани Володимирівни Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.
3. Бородін І. Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: Монографія / Іван Лукьянович Бородін. – К. : Алерта, 2007. – 184 с.
4. Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право: учебник / подгот. д.ю.н., проф. А. Н. Каплуновым. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр «Пресс», 2008. – 571 с.
5. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навчальний посібник / Едуард Францович Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.
6. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку наукових доктрин : наук, видання / А. О. Селіванов. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – 680 с.
7. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року (з наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
8. Тищенко Н. М. Гражданин в административном процессе / Н. М. Тищенко. – X. : Право, 1998. – 192 с.
9. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закладів. – Рос. мовою. – К. : Літера ЛТД, 2001. — 450 с.
10. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посіб. / О. І. Миколенко. – X. : Одіссей, 2010. – 368 с.
11. Сорокин В. Д. Административный процесс и административно- процессуальное право. – СПБ. : Изд-во Юрид. ин-та, 2002. – 474 с.
12. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Під¬ручник. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 308-309.
13. Кузьменко О. В. Теоре¬тичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К. : Атіка, 2005. – С. 273.
14. Алистратов Ю. Н. Право граждан на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления в условиях становлення демократического государства: Дисс... . канд. юрид. наук. М., 1995. – 225 с.
15. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.
16. Тищенко М. М. Адміністративно-процесуальний статус суб'єктів адміністративного процесу та перспективи його регулювання / М. М. Тищенко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 20. – С. 97-101.
17. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб'єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми / В. М. Бевзенко. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
18. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України: Навч. посібник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.
19. Берідзе М. Н. Стадії провадження у справах за зверненнями громадян / М. Н. Берідзе // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Харків. – 2005. Вип. № 29. – С. 139-147.
20. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе / Е. В. Додин. – М. : Юрид. лит., 1973. – 192 с.
21. Коренев А.П. Админитративное право России. Часть ІІ. М., 1996. – 380 с.
22. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.
23. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.
24. Административно-процессуальное право: курс лекций / под ред. проф. И. Ш. Кисляханова. – М. : ЮНИТА-ДАНА, 2004. – 399 с.
25. Соколенко О. Л. Адміністративне оскарження як форма захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів / О. Л. Соколенко // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – Випуск 636 «Правознавство». – С. 83-87
26. Курс адміністративного процесу: Навч. посіб. / О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.
27. Білоус В. Т. Особливості інституту апеляції в провадженні за скаргами осіб / В. Т. Білоус, Р. О. Кукурудз // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки.– 2009. –№ 1. – С. 94-100
28. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина : навч. посіб. / В. Г. Перепелюк. – Чернівці : Рута, 2003. – 367 с.
29. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посіб¬ник для юридичних факультетів та юридичних клінік / За заг. ред. Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. – К. : Конус-Ю, 2006. – 256 с.
30. Посібник для органів місцевого самоврядування щодо застосуван¬ня Кодексу адміністративного судочинства України // В. В. Крав-ченко, О. Ю. Янчук, Е. Ф. Демський. – К., 2006. – 93 с.
31. Грибок І. О. Принцип публічності в адміністративному провадженні за скаргою / І. О. Грибок // Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції «Юридичні читання молодих вчених». – К., 2004. – С. 25-28.
32. Картузова І. О. Особливості адміністративного провадження по скаргах громадян / І. О. Картузова // Актуальні проблеми держави і права. – 2003. – Вип. 18. – С. 320-323.
33. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади : Навчальний посібник. – Київ : Видавництво «Знання», 2009. – 490 с/
34. Берідзе М. Н. Провадження зі звернень громадян як складова частина адміністративного процесу // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Наука і освіта 2004. Дніпропетровськ.: Наука і освіта. – 2004. – Т. 50. Право. – С. 28-30.
35. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – С. 460-468


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук