Адміністративне право та процес

Повістка в адміністративному судочинстві (Код: 15258)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Готова курсова робота з адміністративного процесу на тему Повістка в адміністративному судочинстві на 100% авторська, в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 31

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та зміст повісток в адміністративному судочинстві
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. Види повісток в адміністративному судочинстві
2.1. Повістка про виклик
2.2. Повістка-повідомлення
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. Процесуальна характеристика повісток
3.1. Порядок вручення повісток
3.2. Виклик шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до судової процедури проявляється вимога справедливості та публічності. Ухвалення правосудного рішення та виключення … розробки таких дослідників, як: Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., Голосніченко І. П., Калюжний Р. А., Галунько В. В., Коломоєць Т. О., Гулевської Г. Ю., Мінки Т. П., Ківалов С. В., Бандурка О. М. Демський Е. Ф. Кісіль З. Р. Колпаков В. К., Комзюк А. Т. Бевзенко В. М., Мельник Р. С., Кузьменко О. В Стеценко С. Г., Перепелюк В. Г. ..
Об’єктом дослідження є …
Предметом дослідження …
Метою дослідження …
Мета дослідження визначила ряд взаємопов’язаних задач:

Методологічну основу дослідження становлять …
Структура роботи. Відповідно до …
РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПОВІСТОК В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Повістка - це письмовий документ, який зазвичай суд використовує як засіб для здійснення судового виклику чи повідомлення. Повістки є традиційною формою судового виклику, повідомлення [14, c. 205].
Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями….
1. …
У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином. Якщо фізична особа, яка бере участь у справі, діє через представника і суд не вважає її особисту участь обов'язковою, він може направити повістку лише представникові [2]….
….
4) назва і номер адміністративної справи;
5) в якому процесуальному статусі має право взяти участь ця особа (як позивач, відповідач, свідок тощо) в адміністративному процесі;
6) обов'язок особи, яка одержала повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата [2; 21, c. 258]….

Висновки до розділу 1.
Отже, дійшли до наступних результатів:
РОЗДІЛ 2
ВИДИ ПОВІСТОК В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

2.1. Повістка про виклик
Відповідно до частини другої 33 статті КАС України повістки про виклик надсилаються:
1) особам, які беруть участь у справі (сторонам, третій особі, їх представникам), з метою інформування про дату, час і місце попереднього судового засідання, а також судового засідання щодо здійснення судового (апеляційного, касаційного) розгляду;
…. [2].
1.2. Повістка-повідомлення

Відповідно до частини другої 33 статті КАСУ повістки-повідомлення надсилаються особам, які беруть участь у справі, з метою інформування про дату, час та місце судового засідання щодо вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою. Зокрема, повістку-повідомлення може бути надіслано особі, яка бере участь у справі, якщо вона заявила клопотання про судовий розгляд справи за її відсутності і суд не визнав її участь обов'язковою [2; 13, c. 156]….

Повістка вручається не пізніше ніж за сім днів до судового засідання, крім випадків, коли вона вручається безпосередньо в суді. У справах, для яких встановлено скорочені строки розгляду, повістка вручається у строк, достатній для прибуття до суду [17]…

Висновки до розділу 2
Відповідно до ч. 1 ст. 33 Кодексу адміністративного судочинства України судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями. В зазначеній частині статті зазначений чіткий перелік повісток - це повістки про виклик і повістки - повідомлення….

ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВІСТОК

3.1. Порядок вручення повісток

Порядок вручення повістки міститься у ст 35 КАСУ, а саме там зазначено….

11. Розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином [2;3]….
…Так, згідно з частиною третьою 33 статті КАСУ повістки надсилають одним із таких способів: рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур'єром із зворотною розпискою за адресами або шляхом надсилання тексту повістки, складеного відповідно до статті 34 КАСУ факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефонограмою, опублікування у друкованому засобі масової інформації [2; 19, c. 255]….
….
3.2. Виклик шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою

….
Крім того, суб'єкт владних повноважень повинен за допомогою електронної пошти (факсу, телефону) негайно підтвердити суду про отримання тексту повістки. … електронної пошти (номер факсу, телефаксу) і не висловила заперечень проти її використання для одержання текстів судових рішень та інших документів [2; 3; 23, с. 437]. .. 
Висновки до розділу 3

Суб'єкту владних повноважень текст повістки надсилається електронною поштою (факсимільним повідомленням) на адресу електронної пошти або на номер факсу (телефаксу), які містяться у Єдиній базі даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень. …

ВИСНОВКИ
Зміст повістки про виклик зазначаються: найменування та адреса адміністративного суду; ім’я фізичної особи, яку викликають до суду, або найменування органу, підприємства, установи, організації, представник яких викликається; дата, час і місце судового засідання; назва і номер адміністративної справи; в якому …
У повістці-повідомленні зазначаються: найменування та адреса адміністративного суду; ім’я особи або найменування органу, підприємства, установи, організації, яким адресується повістка…

Використані джерела


1. Закон України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 1950 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. –Ст. 263. – // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
3. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / За ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової / Ківалов С. В., Харитонова О. І., Пасенюк О. М., Аракелян М. Р. та ін. – X.: ТОВ «Одіссей», 2005. – 552 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uristinfo.net/adminpravo/232-naukovo-praktichnij-komentar-kas-ukrayini/5849-povistki.html
4. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст. 141 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
5. Цивільний кодекс України від від 16.01.2003 № 435-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
6. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 624 с.
7. Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.
8. Адміністративне право України : підручник для юридичних вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін . ; за ред. Ю. П. Битяка. – X., 2000. – 520 с.
9. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, Р. А. Калюжний [та ін.); відповід. ред. В. Б. Авер'янов. – К.: Юридична думка, 2004. – Т. 1. – 584 с.
10. Адміністративне право України. Т. 1: Загальне адміністративне право [навчальний посібник] : [у 2-х томах] / [Галунько В. В. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. – Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. – 320 с.
11. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.
12. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – Х. : Право, 2013. – 352 с.
13. Адміністративне процесуальне право України: Підруч. / Одеська національна юридична академія / С. В. Ківалов (ред.). – О.: Юридична література, 2007. – 312 с.
14. Адміністративне судочинство : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
15. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.
16. Бандурка О. М. Адміністративний процес : підручник для ВНЗ / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 286 с.
17. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studies.in.ua/admnstrativne-procesualne-pravo-ukrainu/1985-sudov-vikliki-ta-povdomlennya.html
18. Кісіль З. Р. Адміністративне право : навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. – К. : Правова єдність, 2011. – 695 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/58156-62-zmst-povstki-.html
19. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
20. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. /А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. –531 с.
21. Кузьменко О. В Адміністративно-процесуальне право України : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; за заг. ред. О. В. Кузьменко . – К. : Атіка, 2007. – 416 с.
22. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 367 с.
23. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук