Адміністративне право та процес

Поняття та значення стадії підготовчого провадження в адміністративному судочинстві (Код: 17236)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Поняття та значення стадії підготовчого провадження в адміністративному судочинстві на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
1. Поняття стадії підготовчого провадження в адміністративному судочинстві та її місце серед інших стадій
2. Значення стадії підготовчого провадження в адміністративному судочинстві
3. Загальна характеристика процесуальних аспектів стадії підготовчого провадження в адміністративному судочинстві
4. Завершення стадії підготовчого провадження в адміністративному судочинстві
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. – Т. 1: Загальна частина / редкол.: В. Б. Авер’янов. – К. : Юрид. думка, 2004. - 584 с.
2. Котенко В. М. Особливості реалізації процесуальних прав і законних інтересів сторін в адміністративному процесі на стадії підготовчого провадження / В. М. Котенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1. - С. 153-160.
3. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник– К. : Прецедент, 2007. – 531 с.
4. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес : монографія / В.С. Стефанюк. – Харків : Консум, 2003 – 464 c.
5. Калмикова Я. С.  Доказова діяльність на стадіях розгляду справи в порядку адміністративного судочинства / Калмикова Я. С.  // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2014. - № 27. - С. 139-150.
6. Кіт Х. І. Поняття підготовчого провадження в адміністративному процесі / Х. І. Кіт // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 1. - С. 110-115.
7. Стефанюк В. С. Поняття судового адміністративного процесу та його принципи в адміністративному праві / В. С. Стефанюк // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 5. – С. 49–53.
8. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса / Тихомиров Ю. А. – М., 1988. – 798 с.
9. Бабаєва О. В. Особливості підготовчого провадження на підставі угод / Бабаєва О. В.// Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2017. № 3 (79). – С.19 – 26.
10. Федіна А. В. Загальна характеристика стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею / А. В. Федіна // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України: Всеукр. наук.-практ. конф. (14 лист. 2008 р.). Серія: Юридичні науки. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ДПСУ, 2008. – С. 77-79.
11. Поліщук П. Провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України: порівняння із зарубіжним досвідом / Поліщук П. // Підприємництво, господарство і право. – 2016. - № 5. – С. 14-18.
12. Калмикова Я. С.  Доказова діяльність на стадіях розгляду справи в порядку адміністративного судочинства / Калмикова Я. С.  // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2014. - № 27. - С. 139-150.
13. Кіт Х. Підготовче провадження як стадія адміністративного процесу: загальна характеристика / Х. Кіт // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2013. - №. 58. - С. 135-139
14. Роженко Д. В. Подготовительное производство и его значение для судебного рассмотрения ад¬министративного дела в порядке письменного производства / Д. В. Роженко // Ученые записки Тав¬рического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2013. – Т. 26 (65). № 2-1. – Ч. 2. – С. 92-99.
15. Картузова І.О Підготовче провадження в адміністративному судовому процесі / Картузова І.О // Актуальні проблеми держави i права. – 2007. - № 35. – С. 268-279.
16. Винокурова І. М. Організаційно-правові засади діяльності адміністративних судів: дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. М. Винокурова. – Київ, 2011. – 215 с.
17. Руденко А. В. Адміністративне судочинство : становлення та здійснення : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Руденко. – Х., 2006. – 210 с.
18. Кодекс адміністративного судочинства України : Редакція від 03.08.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page5
19. Тертичний В.Г., Кравчук В.М. Попереднє судове засідання в адміністративному суді першої інстанції // Тертичний В.Г., Кравчук В.М./ Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2009. - № 3. - С. 49 - 57
20. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.
21. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. комент. / Н.О.Армаш, О.М.Бандурка, А.В.Басов [та ін.]; за заг. Ред. Докт. Юрид. наук, проф. А.Т.Коомзюка. – К.: Прецедент; Істина. – 786 с.
22. Яковенко Є. О.Судовий розгляд адміністративних справ / Є. О. Яковенко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2011. - № 1. - С. 109-115

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук