Адміністративне право та процес

Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення органів пенсійного фонду (Код: 18210)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення органів пенсійного фонду на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика правового статусу Пенсійного фонду України
1.1. Компетенція Пенсійного фонду України
1.2. Компетенція територіальних органів Пенсійного фонду України
Розділ 2. Загальна характеристика правового статусу працівників Пенсійного фонду України
2.1.Поняття державного службовця
2.2. Статус працівників Пенсійного фонду України
Розділ 3. Підвідомчість справ та суб’єкти, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Личенко І. О. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. О. Личенко. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 160
2. Латинско русский словарь / ред.. И.Х. Дворецкий. – М.: Русский язик, 1976. – 720 с.
3. Словник іншомовних слів / уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наукова думка, 2000. – 680 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
5. Нагорна Н.В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції / Н.В. Нагорна // Виховання і культура. – 2007. – №1 2. – С. 266 268.
6. Головань М.С. Клмпетенція і компемпетентність: досвід теорії, теорія досвіду Головань М.С. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_VM/Holovan_03.pdf
7. Солонар А. В. Окремі аспекти розкриття змісту поняття «повноваження» / А. В. Солонар // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - № 2. – С. 253-256.
8. Манохин В. М. Советская государственная служба / В. М. Манохин. – М. : Юрид. лит., 1966. – 195 с.
9. Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 р. №280 // Офіційний вісник України. – 2014. – №60. – С. 38.
10. Балика Г. О. Адиіністративно-правовий статуч Пенсійнго фонду України: дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Балика Ганна Олегівна – Запоріжжя, 2015. – 221 с.
11. Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 р. №280 // Офіційний вісник України. – 2014. – №60. – С. 38.
12. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №2–3. – С. 11.
13. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV(зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №49. – Ст. 376.
14. Зайчук Б.О. Пенсійний фонд України. Організаційно-правові та соці- ально-економічні засади функціонування / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна. – К.: НВП “АВТ”, 2006.
15. Організація роботи органів Пенсійного фонду України: курс лекцій для студентів V курсу факультету Підготовки кадрів для органів Пенсійного фонду України / Уклад. Д.М. Кравцов – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України”, 2011. – 85 с.
16. Про державну службу : Верховна Рада України; Закон від 16.12.1993 № 3723-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/page
17. Про державну службу : Верховна Рада України; Закон від 10.12.2015 № 889-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
18. Дрозд О. Узгодження норм адміністративного та трудового права у сфері регулювання проходження державної служби в Україні / Дрозд О. // Підприємництво, господарство і право. – 2016. - № 11. – С. 110-114.
19. Державна служба в Україні: актуальні проблеми та шляхи модернізації : наук. розробка / авт. кол. : Р. А. Науменко, Л. М. Гогіна, В. Д. Бакуменко та ін. - К. : НАДУ, 2010. - 44 с.
20. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби : Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови [...] від 25.03.2016 № 246 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF
21. Великий енциклопедичний юридичний словник /За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемчушенка. – 2-ге вид., перероблене і доповнене. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2012. – 1020 с.
22. Бахрах Д. Н. Административная ответственность граждан в СССР : Учеб. пособие. / Д. Н. Бахрах. – Свердловск : Изд. Уральского ун-та, 1989. – 204 с.
23. Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел : учебное пособие / Ю. К. Осипов. – Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Свердловск : Свердловский юридический институт. [б.в.], 1973. – 121 c
24. Пилипенко А. Адміністративно – юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії / А. Пилипенко // Право України. – 2004. – № 2. – С 26 – 31.
25. Суб’єкт владних повноважень в адміністративному судочинстві[Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://adm.pl.court.gov.ua/sud1670/rozyasnennya/87276/
26. Миронюк Р. В. Система суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції / Р. В. Миронюк // Наше право. – 2012. – № 2. – Ч. 1. – С. 55-59.
27. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо заяв про злочини) від 14 грудня 2011 року N 19-рп/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-11
28. Адміністративне право : підручник / за заг. ред.. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Харків : Право, 2010. – 624 с
29. Супрун Г. Б. Суд (суддя) як суб’єкт провадження у справах про адміністративні правопорушення в Україні автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Галина Борисівна Супрун . – Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – Київ : ВЦ НУБІП України, 2011. – 20 с.
30. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page
31. Остапенко О. І. Суб’єкти уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення: навчальний посібник. / О. І. Остапенко. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 220 с.
32. Коротких А. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції в Україні та перспективи її розвитку/ А. Коротких // Публічне право. – 2013. – № 3 (11). – С. 77-84.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук