Адміністративне право та процес

Особливості охорони публічного порядку під час виникнення надзвичайних ситуацій (Код: )

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Особливості охорони публічного порядку під час виникнення надзвичайних ситуацій на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 36

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Характеристика надзвичайних ситуацій
1.1. Поняття «надзвичайна ситуація» як юридична категорія та загрози, що порушують громадський порядок
1.2. Правове регулювання забезпечення громадського порядку у надзвичайних ситуаціях
1.3. Система забезпечення громадського порядку при надзвичайних ситуаціях
Розділ 2. Забезпечення громадського порядку органами Національної поліції під час надзвичайної ситуації природного чи техногенного характеру
2.1. Дії органів поліції під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру
2.2. Дії органів поліції під час надзвичайних ситуацій природного характеру
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх вплив на безпеку життєдіяльності населення України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://sites.kpi.kharkov.ua/SafetyOfLiving/pdf/go_lekcia_2.pdf
2. Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президен- тові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с.
3. Безпека життєдіяльності [текст] : підручник. / [О. І. Запорожець,Б. Д. Халмурадов, В. І. Применко та ін.] - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 448 с.
4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — 2-ге вид., переробл. — К.: Знання, 2010. — 487 с.
5. Надзвичайні ситуації техногенного характеру [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://nuczu.edu.ua/files/oppr1/35.pdf
6. Одокієнко С. М. Аналіз виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Україні / С. М. Одокієнко, Л. А. Тарандушка, І. А. Жирякова // Пожежна безпека: теорія і практика. - 2013. - № 15. - С. 115-123.
7. Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368: Редакція від 11.06.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF
8. Юридична енциклопедія. – К.: Видавництво “Українська енциклопедія” імені М.П.Бажана, 1998. – 672 с.
9. Про основи національної безпеки України : Закон від 19.06.2003 № 964-IV : Редакція від 07.08.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15
10. Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів : Закон від 08.07.2011 № 3673-VI : Редакція від 09.12.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3673-17
11. Середа В.В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ.Особлива частина: навчальний посібник / В. В. Середа, Μ. П. Гурковський, Ю. С. Назар та ін.; за заг. ред. В. В. Середи. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 584 с.
12. Кузніченко С. О. Адміністративно-правові наслідки запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів / Кузніченко С. О. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/62321.pdf
13. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page2
14. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон від 16.03.2000 № 1550-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу : едакція від 28.12.2015 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
15. Протасенко К. Огляд нормативно-правової бази режиму надзвичайного стану в Україні / Протасенко К. // Вісник Національної академії державного управління. – 2009. - № 15. – С. 107-114.
16. Про правовий режим воєнного стану : Закон від 12.05.2015 № 389-VIII Редакція від 09.07.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/389-19
17. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон від 13.07.2000 № 1908-III Редакція від 28.12.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1908-14
18. Доценко О. С. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Доценко Олександр Сергійович – Київ, 2003. – 324 с.
19. Поняття, мета та зміст громадського порядку і його адміністративно-правової охорони [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua/books/ODGMVB8.html
20. Попов Л.Л. Методологические проблемы обеспечения охраны общественного порядка // Теория и практика совершенствования охраны общественного порядка: Труды Академии МВД СССР. – М., 1985. – 130 с.
21. Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1567 Редакція від 26.07.2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1567-2001-%D0%BF
22. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VIII : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19
23. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 : Редакція від 11.02.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF/paran10#n10
24. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VIII : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page
25. Про затвердження Положення про Національну поліцію
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF/paran9#n9
26. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів Національної поліції України на посилений [...]: МВС України; Наказ, Інструкція від 10.12.2015 № 1560 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0012-16
27. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України : МВС України; Наказ, Статут від 28.07.1994 № 404 Редакція від 08.10.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94
28. Лазорко О.В Професійна безпека особистості в емоційно-напружених умовах діяльності «Особистість в екстремальних умовах», VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (V; 2015; Львів). Збірник статей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в екстремальних умовах». 20 травня 2015 р. [Текст]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – С. 12-18

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук