Адміністративне право та процес

Особливості охорони громадського порядку (Код: 17217)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Особливості охорони громадського порядку на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Характеристика надзвичайних ситуацій
1.1. Поняття «надзвичайна ситуація» як юридична категорія та загрози, що порушують громадський порядок
1.2. Правове регулювання забезпечення громадського порядку у надзвичайних ситуаціях
1.3. Система забезпечення громадського порядку при надзвичайних ситуаціях
Розділ 2. Забезпечення громадського порядку органами Національної поліції під час надзвичайної ситуації природного чи техногенного характеру
2.1. Дії органів поліції під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру
2.2. Дії органів поліції під час надзвичайних ситуацій природного характеру
Висновки
Список використаних джерел

Джерела

1. Басов А. В. Поняття «надзвичайна ситуація»: нормативно-правові та наукові підходи визначення / А. В. Басов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 11(1). – С. 93-96.
2. Басов А. В. Правове регулювання забезпечення громадської безпеки у надзвичайних ситуаціях / А. В. Басов // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2009. – № 4. – С. 26-29.
3. Басов А. В. Щодо визначення системи забезпечення громадської безпеки / А. В. Басов // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 42-47.
4. Басова Ю. Ю. До питання щодо визначення переліку загроз забезпечення громадської безпеки / Ю. Ю. Басова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія.: Юриспруденція. – 2014. – № 12. Том 1. – С. 89-92.
5. Всемирная организация здравоохранения : оценка рисков для здоровья в результате ядерной аварии, последовавшей после крупного землетрясения и цунами в Восточной Японии в 2011 году, на основе предварительного расчета доз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/fukushima_risk_assessment_2013/ru/index.html
6. Громов М. А. Управление силами и средствами органов внутренних дел при стихийных бедствиях : лекция / М. А. Громов. – М. : Академия МВД СССР, 1992. – 42 с.
7. Зайцев А. П. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация / А. П. Зайцев / Сб. науч. трудов. «Военные знания». – М., 1997. – С. 3-12.
8. Закон України «Про цивільну оборону» від 03.02.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124 (втратив чинність).
9. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. – № 23. – Ст. 176.
10. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 34-35. – Ст. 458.
11. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
12. Комарницький В. М. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні: Монографія / В. М. Комарницький. Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002. – 152 с.
13. Кобко Є. В. Тектологічні підходи до активізації управління органами внутрішніх справ під час надзвичайних ситуацій техногенного характеру / Є. В. Коробко // Наука і правоохорона. – 2013. – № 4 (22). – С. 35-41
14. Кузніченко С. О. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру: Наукове видання / С. О. Кузніченко. – Харків: Вид-во НУВС, 2001. – 210 с.
15. Кульба В. В. Управление в чрезвычайных ситуациях: [учебное пособие] / В. В. Кульба. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т , 1998. – 188 с.
16. Назаренко И. А. Организация деятельности органов внутренних дел при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: автореф. дис. на стиск, учен, степени канд. юрид. наук. спец. 12.00.14 – Административное право; Финансовое право; Информационное право / И. А. Назаренко – М., 2003. – 25 с.
17. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права // Права людини. Міжнародні догово- ри України, декларації, документи / У поряд. Ю. К. Качуренко. – 2-е вид. – К. : Юрінформ, 1997. – С. 17-36.
18. Ольховський Є. Б. Адміністративно-пра- вові засоби забезпечення громадської безпеки: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Ольховський Євген Борисович: – Х., 2003. – 191 с.
19. Панова О. О. Функції органів внутрішніх справ із забезпечення громадської безпеки під час надзвичайних ситуацій / О. О. Панова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3, Ч.2. Т. 1. – С. 165-168.
20. Парубов А. И. Организационно-правовое обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в региональных підсистемах предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.14 / Парубов Александр Иванович. – М., 2003. – 198 с.
21. Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : Указ Президента України від 29.03.2013 р. № 265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-13
22. Полуянов В. П. Місце та роль органів внутрішніх справ у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (На прикладі катастрофічного паводка 1998 року в Закарпатській області) / В. П. Полуянов, С. О. Кузніченко // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х., 1999. – № 5. – С. 37-46.
23. Радюшин Я. Н. Компетенція органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения общественной безопасности: дис. … кандидата. юрид. наук : 12.00.14 / Радюшин Яков Николаевич. – М., 2004. – 214 с.
24. Савичев В.Н. Деятельность органов внутренних дел в условиях радиационной опасности : на материалах БССР / В.Н. Савичев; под ред. Л. Л. Попова. – М. : Наука и техника, 1990. – 100 с.
25. Сапожников А. И. Административно-правовой режим общественной безопасности : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.14 / Сапожников Александр Иванович. – М., 2005. – 198 c.
26. Філіпенко А. С. Мета та завдання підрозділів національної поліції в умовах надзвичайної ситуації / А. С. Філіпенко // Національна поліція Донеччини: проблеми становлення та стратегія розвитку - 2016 : Всеукр. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 21 жовтня 2016 р.) : тези доповідей / ДВНЗ «ПДТУ», Головне упр. Нац. поліції в Донецькій області, Донецькій юридичний ін-т. – Маріуполь, 2016. – С. 136-139.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук