Адміністративне право та процес

Основні напрямки реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади (Код: 17214)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Основні напрямки реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП=
РОЗДІЛ 1. ВИКОНАВЧА ВЛАДА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
1.1. Поняття та місце виконавчої влади в системі державної влади
1.2. Виконавча влада в системі реалізації, захисту основних прав і свобод людини та громадянина в Україні
РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯНИНА ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
2.1. Сутність адміністративно-правового статусу громадянина України
2.2. Права та обов’язки громадян у сфері виконавчої влади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Авер'янов В. Б. Забезпечення прав людини в сфері виконавчої влади // Правова держава: Щорічник наукових праць – К. : Ін Юре, 1998. – Вип. 9. – 16-22.
3. Адміністративне право України: словник термінів / заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова; Держ. вищ. навч. закл «Запоріз. нац. ун-т». – К. : Ін Юре, 2014. – 520 с.
4. Адміністративне право : підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с
5. Адміністративне право України : підруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дяченко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
6. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні: навч. посіб. – К. : КНТ, 2009. – С. 82.
7. Битяк Ю. П. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред.
Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.
8. Бойко І. В. Роль адміністративного права у формуванні правового статусу людини і громадянина / І. В. Бойко // Вісник Національної Академії правових наук України : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2013. - 2013 р. № 2 (73). - С. 157-164.
9. Бородін І. Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод лю- дини і громадянина : монографія / Бородін І. Л. – Херсон : Вид-во «Олді-плюс», 2003. – 218 с.
10. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Вид. дім «Ін-Юре», 2002. – С. 18-20.
11. Горностай К. Захист, охорона, гарантії прав ісвобод людини і громадянина: співвідношення понять // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 12. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 51.
12. Горова К. П. Виконавча влада в системі реалізації, захисту основних прав і свобод людини та громадянина в Україні / К. П. Горова // «Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІI Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених». – Х. : ХНУ, 2013. – С. 124-126.
13. Демиденко В.О. Утвердження і забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в діяльності міліції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – С. 9.
14. Дер¬жавна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Ін-Юре, 1999. – 272 с.
15. Дубогрій С. В. Виконавча влада України як об’єкт контролю за дотриманням прав і законних інтересів громадян / С. В. Дубогрій, Г. А. Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація. - 2012. - № 8. - С. 53-57.
16. Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / отв. ред. д-р юрид. наук Бачило И. Л. – М.: Юрисгь. –1998.
17. Ківалов С. В. Адміністративне право України : навч.-метод. посіб. / Ківалов С. В., Біла Л. P. – Одеса : Юрид. літ., 2002. – 312 с.
18. Кісіль З. Р., Кісіль Р. В. Адміністративне право: навч. посів. – 3-те вид. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 696 с.
19. Коваль Л. В. Адміністративне право: курс лекцій: для студ. юрид. вузів та фак-в. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.
20. Колишко Р. А. Децентралізація публічної влади в унітарній країні: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Киів. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 16 с.
21. Мальцева Є. В. Теоретико-правові засади сутності виконавчої влади / Є. В. Мальцева // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 25 (64). – 2012. – № 2. – С. 80-87.
22. Марченко В. В. Щодо сутності виконавчої влади /Марченко В.В./ Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». – 2012. – Випуск 19. – С. 21-29.
23. Міжнародно-правове забезпечення стабільності та безпеки суспільства: матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студ. юридичного фак-ту, м. Суми, 25 травня 2013 р. / Ред.кол.: А. М. Куліш, М. М. Бурбика, М. І. Логвиненко, В. М. Семенов, А. В. Баранова. – Суми: СумДУ, 2013. – С. 195-196.
24. Наливайко О. І. Правовий захист людини як предмет дослідження загальної теорії права // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 12. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 22.
25. Нижник Н. Р., Машков О. А. Системний підхід в організації державного управління: [навч. посібник] / Н. Р. Нижник, О. А. Машков [за заг. ред. Н. Р. Нижник]. – К. : Вид- во УАДУ, 1998. – 160 с.
26. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. / А. Ю. Олійник. – К. : Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.
27. Остапенко О. І. Адміністративно-правовий статус громадян як учасників протидії тероризму в Україні / О. І. Остапенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 825. – С. 53-57.
28. Папуша В. С. Виконавча влада: місце та роль в системі державної влади [Електронний ресурс] / В. С. Папуша // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 12.
29. Плугатар Т. Деякі аспекти адміністративно-правового статусу прав і свобод громадян / Т. Плугатар // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 2(14). – С. 100-108.
30. Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції: монографія / [Т. О. Карабін, Я. В. Лазур, М. В. Менджул, Трачук П. А. та ін.]; за заг. ред. М. В. Савчина. – Ужгород: вид-во УжНУ «Говерла», 2015. – 320 с.
31. Стефанюк B. C. Проблеми конституційного й адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції, законів та інших нормативно-правових актів // Вісник ВСУ. – 2002. – № 1 (29). – С. 54-56.
32. Співвідношення та взаємозв’язок виконавчої влади і державного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://obolon.kievcity.gov.ua/content/spivvidnoshennya-ta-vzaiemozvyazok-vykonavchoi-vlady-i-derzhavnogo-upravlinnya.html
33. Шляхтун П. П. Конституційне право України: Підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Освіта України»,КНТ,2008. – 592 с.

 

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук