Адміністративне право та процес

Наукові підходи до методів обґрунтування управлінських рішень (Код: 17215)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Наукові підходи до методів обґрунтування управлінських рішень на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
1. Наукові обґрунтування управлінської діяльності в органах і установах виконання покарань
2. Генезис основних концепцій теорії управління
3. Загальна характеристика управлінських підходів органами і установами виконання покарань
4. Наукові підходи до методів обґрунтування управлінських рішень
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Гречанюк С. К. Теорія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : дис. докт. юр. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Констянтинович – Ірпінь, 2011. – 520 с.
2. Скібіцька Л. І.Лідерство та стиль роботи менеджера: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 192 с.
3. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.referatcentral.org.ua/theory_state_law_load.php?id=816&startext=13
4. Бутенко І.Еволюція й генезис основних концепцій управління персоналом / Бутенко І.// Вісник економічної науки України. - 2013. - № 2. – С. 20-25
5. Управління людськими ресурсами: філософські засади. Навчальний посібник під ред. д. ф. н., проф. В. Г. Воронкової.—К.: ВД «Професіонал», 2006.—576с
6. Климчук А. О. Еволюція наукових концепцій учених щодо дослідження сутності управління персоналом / Климчук А. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. - № 6. – С. 162-165
7. Хміль Ф. Управління персоналом: Підручник/ Федір Хміль,. - К.: Академвидав, 2006. - 487 с.
8. Дорошенко Г. О.Менеджмент: навчальний посібник / Г. О. Дорошенко, А. О. Семенець, О. В. Богоявленський, О. О. Тертичний, Т. М. Куценко, Л.Г Макарова, М.О. Кальніцька / за заг. ред. Г.О. Дорошенко. – Харків, “ВСВ-Принт”, 2015. – 300 с.
9. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер. – СПб.: Изд-во С-Петербургского университета, 1997. –329 с.
10. Дідур К. М. Системний підхід до управдіння підприємством та персоналом підприємства / Дідур К. М. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079
11. Харченко В.А. Системний підхід в управлінні діяльністю підприємств / Харченко В.А. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/bitstream/123456789/26182/1/ 92.pdf
12. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання) / С.І.Чернов, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 140 с.
13. Тягур Р.С., Тягур Т. Р. Менеджмент в освіті: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 300 с
14. Сухінін Д.В., Маматова Т.В. Процесний підхід до організації діяльності з надання муніципальних / Сухінін Д.В., Маматова Т.В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : послугhttp://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/techno/05sdvnmp.pdf
15. Іващенко А. Г. Процесний підхід до управління як передумова конкурентоспроможності промислового підприємства / Іващенко А. Г. // Фінансовий простір. – 2015. - № 2 (18). – С. 390-395.
16. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.
17. Линьов К.О.Системний підхід до прийняття управлінських рішень : Навчальний посібник. - К., 2016. - 48 с.
18. Тодосійчук В. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень / Тодосійчук В. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampodilsk/sekcija_7_2012_12_11_12/klasifikacija_metodiv_ob_runtuvannja_upravlinskikh_rishen/17-1-0-383
19. Мойсеєнко І. П.Інвестування: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 490 с.
20.Теорія і практика розробки та прийняття управлінських рішень[Текст] : конспект лекцій для студентів спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення". / уклад. І.Є.Андрущак. –Луцьк :Луцький НТУ, 2016. – 72 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук