Адміністративне право та процес

Місцеві адміністративні судиструктура та компетенція (Код: 17234)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Місцеві адміністративні судиструктура та компетенція на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


Вступ
Розділ 1. Принципи діяльності та організація роботи місцевих адміністративних судів
1.1. Принципи здійснення судочинства адміністративними судами
1.2. Структура місцевих адміністративних судів
Розділ 2. Загальна характеристика компетенції місцевих адміністративних судів
2.1. Поняття та сутність юрисдикційної діяльності місцевих адміністративних судів
2.2. Межі компетенції місцевих адміністративних судів
Розділ 3. Проблемні питання розмежування компетенції судів щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» : від 10.05.2006 р., № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/361/2006
2. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: У 2-х т. / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во «Юридична думка», 2004– . – Т. 1. Загальна частина. – 2004. – 584 с
3. Кодекс адміністративного судочинства України в редакція від 03.08.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page
4. Система та структура адміністративних судів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://scicenter.online/administrativnyiy-protsess-ukrainy-scicenter/sistema-struktura-administrativnih-sudiv.html
5. Голова суду – Повноваження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://voas.gov.ua/about/ker-vnitstvo-sudu/golova-sudu/golova-povnovazh/
6. Структура адміністративних судів в Україні та їх юрисдикція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://studopedia.su/5_37095_struktura-administrativnih-sudiv-v-ukraini-ta-ih-yurisdiktsiya.html
7. Інструкція з діловодства в адміністративних судах України : Наказ Державної судової адміністрації України 17 грудня 2013 року № 174 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsa.court.gov.ua/userfiles/Nakaz%20174.pdf
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [укладач і гол. ред. Бусел В. Т.]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.
9. Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні : [моногр.] / Ю.С. Педько. – К. : Інститут держави i права імені В. М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.
10. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки [Текст] : навч. посіб. / [С. М. Алфьоров та ін.] ; за заг. ред. д–ра юрид. наук, проф., засл. юриста України С. М. Алфьорова ; Дніпропетр. держ. ун–т внутр. справ. – Х. : Право, 2014. – 280 с.
11. Винокурова І. М. Організаційно-правові засади діяльності адміністративних судів: дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. М. Винокурова. – Київ, 2011. – 215 с.
12. Пипяк М. І. Адміністративний суд в системі державних органів України : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Пипяк Микола Іванович – Львів, 2016. – 191 с.
13. Адміністративне право України: підручник / Ю.П. Битяка, В. М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.
14. Мостова Н. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ / Мостова Н. // Закон и жизнь. - 2013. - № 6.– С. 38-40.
15. Демченко С. С Зміст правовідносин та предмет спору як головні критерії розмежування судових юрисдикцій / Демченко С.С // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. - № 2.- С. 22-28
16. Конституція України в редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-80/page3
17. Про судоустрій і статус суддів в редакції від 29.11.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
18. Осадчий А. Юрисдикція судів з розгляду публічно-правових спорів / Осадчий А. // Юридичний вісник. – 2013. - № 3. – С. 101-106
19. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами" від 9 вересня 2010 року N 19-рп/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-10
20. Коверзнев В. О. Розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів України: проблеми теорії та практики / Коверзнев В.О./ /Форум права. – 2013. - № 2. – С. 223-229
21. Марченко О. О. Деякі питання розмежування компетенції судів щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень / Марченко О. О. // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2006. - № 12. – С. 200-210.
22. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо заяв про злочини) від 14 грудня 2011 року N 19-рп/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-11


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук