Адміністративне право та процес

М'яке право як джерело адміністративного права (Код: 18209)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему М'яке право як джерело адміністративного права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 37

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ «М’ЯКОГО» ПРАВА..5
1.1. Виникнення і розвиток «м’якого» права
1.2. Поняття, ознаки та види «м’якого» права
1.3. Співвідношення «м’якого» та «твердого» права
РОЗДІЛ ІІ. «М’ЯКЕ» ПРАВО ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
2.1. «М’яке» право в системі джерел адміністративного права
2.2. Форми існування актів «м’якого» права в системі джерел адміністративного права
РОЗДІЛ ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ «М’ЯКОГО» ПРАВА
3.1. Зарубіжний досвід застосування «м’якого» права у міжнародних адміністративних правовідносинах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Велижанин М.Ю. «М’яке право»: його сутність і роль у регулюванні міжнародних відносин / М.Ю. Велижанин // дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. С. 45. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravolib.pp.ua/vozniknovenie-razvitie-myagkogo-14747.html
2. Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International Law System. Edited by Dinah Shelton. Oxford University Press. 2000. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lawbook.online/pravovoe-regulirovanie-mejdunarodnoe/istochniki-inostrannyih-yazyikah-knigi-14769.html
3. Броунли, Ян. Международное право [Текст] : В 2-х кн. / Я. Броунли; Перевод с англ. канд. юрид. наук С.Н. Андрианова ; Под ред. и со вступ. статьей [с. 5-20] чл.-кор. АН СССР Г.И. Тункина. - Москва : Прогресс, 1977. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://search.rsl.ru/ru/record/01007584090
4. Дубинкина С. Н.. Международно-правовое регулирование международной торговли услугами / Диссертация / Москва - 2007 г. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lawbook.online/regulirovanie-pravovoe-mejdunarodnoe/mejdunarodno-pravovoe-regulirovanie.html
5. Великий енциклопедичний юридичний словник / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; За ред. Ю.С. Шемшученко ; Редкол.: В.П. Горбатенко, В.Б. Авер’янов . – Київ : Юридична думка, 2007 . – 990 с.
6. Данелия Г.Р. Особенности правового регулирования сотрудничества государств-членов ЕС в области общей внешней политики и политики безопасности: Автореферат диссертации на соискание уч.ст. к.ю.н., Казань, 2006.
7. Международное экономическое право (гл. XXV) // в уч. «Международное право» / под ред. Е.Т. Усенко и Г.Г. Шинкарецкой. (2003).
8. Oxford Advanced learner’s dictionary of current English. – Oxford, 1982. – Т. 11. – 217 р.
9. Колодкин Р.А. Международные рекомендательные нормы: (на примере резолюций-рекомендаций Генеральной Ассамблеи ООН): Диссертация на соискание уч. ст. к.ю.н. М., 1986. 13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lawbook.online/pravovoe-regulirovanie-mejdunarodnoe/istochniki-inostrannyih-yazyikah-knigi-14769.html
10. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-те, зі змінами / П. М. Рабінович. – Львів : Край, 2007. – 192 с.
11. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма, 2001. – 552 с.
12. Марченко М. Н. Теория государства и права. 2-е изд., перераб. и доп. / под. ред. М. Н. Марченко. – М. : Изд-во Проспект, 2004. – 640 с.
13. Вишневский А. Ф. Общая теория государства и права : учебник. 2-е изд., перераб и доп. / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский ; под общ. ред. проф. В. А. Кучинского.– М. : Изд-во деловой и учеб. лит-ры, 2004. – 656 с.
14. Алексеев С. С. Теория права / С. С. Алексеев. – М.: БЕК , 1994. – 224 с.
15. Международное право : учебник для вузов / Отв. ред. проф. Г. В. Игнатенко и проф. О. И. Тиунов. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2005. – 624 с.
16. Боломатов А. В. Влияние концепции «мягкого права» на международный коммерческий арбитраж / А. В. Боломатов // Проблемы права. – 2011. – № 2. – С. 211-214.
17. Шалінська І.В. Ознаки та види актів «м’якого» права / І.В. Шалінська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. №23. –Т. 1., Ч. 1. – 2013. – С. 104-107. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6594/1/%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%98%20%D0%A2%D0%90%20%D0%92%D0%98%D0%94%D0%98%20%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%86%D0%92%20%C2%AB%D0%9C%E2%80%99%D0%AF%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90%C2%BB.pdf
18. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки: за станом на 17 листопада 2010 року [Електронний ресурс]. – Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a38
19. Рекомендація CM/Rec (2012) 1 Комітету Міністрів країнам-членам Ради Європи щодо управління суспільними засобами масової інформації: за станом на 15 лютого 2012 року [Електронний ресурс]. – Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи. – Режим доступу: http://medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/154
20. Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» : за станом на 16 жовтня 2013 року [Електронний ресурс]. – Міністерство юстиції України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13
21. Постанова про рекомендації щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій звичайних і спеціальних виборчих дільниць з виборів Президента України 17 січня 2010 року та внесення змін до їх складу : за станом на 09 грудня 2009 року [Електронний ресурс]. – Центральна виборча комісія України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/v0446359-09
22. Постанова про схвалення Методичних рекомендацій щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України: за станом на 06 серпня 2009 року [Електронний ресурс]. – Правління Національного Банку України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0460500-09
23. Постанова про рекомендації президії ВАСУ стосовно деяких питань, пов’язаних із застосуванням положень Закону України від 05 вересня 2009 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах» : за станом на 29 грудня 2009 року [Електронний ресурс]. Вищий адміністративний суд України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0070760-09
24. Рекомендації про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин : за станом на 28 грудня 2007 року [Електронний ресурс]. – Президія Вищого господарського суду України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v5_14600-07
25. Модельний закон «Про основні гарантії прав дитини у державі»: за станом на 16 жовтня 1999 року. – [Електронний ресурс]. – Міжпарламентська асамблея держав-учасниць СНД. – Режим доступу : http://old.iacis.ru/html/?id=22&pag=99&nid=1
26. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. М.: Дело, 1998. — 272с.
27. Аnna Di Robilant. Genealogies of Soft Law // The American Journal of Comparative Law. – 2006. – Vol. 54. – №3. – C. 499–555.
28. Snyder F. Soft Law and International Practice in the European Community // The Construction of Europe: Essays in honour of Emile Noël / Ed. S.Martin Dordrecht,1994. – Р.197.
29. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: Titles and texts of the draft articles II United Nations General Assembly.— A/CN.4/L.602/Rev.l 26 July 2001.
30. Гриценко І.С. Джерела адміністративного права у їх історичному розвитку / І.С. Гриценко // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 286. – 2005. – С. 85–88.
31. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. – М., 1998. – С. 29–50.
32. Бахрах Д.Н. Административное право : [учеб. для вузов] / Д.Н. Бахрах. – М. : БЕК, 1999. – 368 с.; Петров Г.И. Со- ветское административное право. Часть общая. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1970. – С. 57–62.
33. Жук Н.С. Джерела адміністративного права: понятійна та правова характеристика / Н.С. Жук // Актуальні проблеми держави і права. – 2003. – № 3. – С. 157–159.
34. Ведель Ж. Административное право Франции / Ж. Ведель. – М. : Прогресс, 1973. – 512 с.
35. Марченко М.Н. Источники романо-германского права: понятие, виды, классификация / М.Н. Марченко // Вестник Московского университета. Серия 11 «Право». – 2000. – № 2. – С. 22–23.
36. Чорномаз О.Б. Джерела адміністративного права: сучасний стан та перспективи розвитку / О.Б. Чорномаз // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2015. - Вип. 30(2). - С. 89-91. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.30/part_2/24.pdf
37. Лутчин У.А. «М’яке» право в системі джерел адміністративного права / У. А. Лутчин // Сучасні виклики українського права у контексті європейської інтеграції. – Бюлетень №1 (1). – Квітень 2016. – С.15-18. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zdr.knu.ua/images/libraryfiles/4.pdf
38. Шалінська І. В. Акти «м’якого права»: поняття та значення у міжнародному правопорядку // Соціологія права. — 2011. — № 2.
39. Загальне адміністративне право: підручник / Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та інші; за заг. ред. І. С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.
40. Смирнова К.В. Доктринальні підходи та практика застосування актів «м’якого» права (soft law) у правопорядку Європейського Союзу / К.В. Смирнова // Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. – Випуск №19. – С. 157-162. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib
41. Лукашук И.И. Международное “мягкое” право // Государство и право. – 1994. – №8–9. – С. 159–167.
42. Боломатов А.В. Влияние концепции «мягкого» права на международный коммерческий арбитраж //Проблемы права. – 2011. – №2. – С. 211-214.
43. Trubek, D. M. Cottrell P., Nance M.«Soft Law», «Hard Law» and European Integration: Toward a Theory of Hybridity // Jean Monnet Working Paper. 2005. N 02/05. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://law.wisc.edu/facstaff/trubek/hybriditypaperapril2005.pdf
44. Бахин С. В. Субправо: новые тенденции в унификации международного права // Известия высших учебных заве- дений. Правоведение. – 2002. – №1. – С. 149—150.
45. Zemanek K. Is the Term ‘Soft Law’Convenient? // Liber Amicorum Professor IgnazSeidl>Hohenveldern / Eds. G.Hafner, G.Loibi, A. Rest, L. Sucharipabergmann, K. Zemanek.The Hague, 1998.Р. 843.
46. Вишняков О.К. Ідентифікація права Європейського Союзу / О.К. Вишняков // Європейське право. – 2012. – №1. – С. 23–31.
47. Смирнова К.В. Антимонопольне право Європейського Союзу. Навчальний посібник. - Черкаси.: Вид-во «Відлуння-Плюс» – 2011. – 186 с.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук