Адміністративне право та процес

Кодифікація адміністративного права (Код: 18206)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Кодифікація адміністративного права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ЯК ВИДУ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
1.1. Кодифікація законодавства: поняття та особливості
1.2. Принципи кодифікації законодавства
РОЗДІЛ ІІ.ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОДИФІКАЦІЇ АМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
2.1. Історія та особливості кодифікації адміністративного права України
2.2. Історико-правовий аспект кодифікації адміністративно-правових актів у країнах Європейського Союзу
РОЗДІЛ ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОДИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
3.1. Проблемні питання кодифікації адміністративного права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.01. / О.Я. Рогач // Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2003. – 19 с.
2. Задоєнко О. Кодифікація як форма систематизації: деякі принципові особливості / О. Задоєнко // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. – №91. – 2012. – С.69-72. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/1/jurydychni_nauky/articles/zadoienko-o-codification-as-a-form-of-systematization-some-peculiarities-of-pr_19780.pdf
3. Гетьман Є.А. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види: дис…канд. юрид. наук/ Є.А. Гетьман/ Х. – 2003. – 210 с.
4. Погорєлов Є.В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України (загальнотеоретичний аспект): дис…канд. юрид. наук 12.00.01. / Є.В. Погорєлов // / Х. – 2000. – 167 с.
5. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009/TEorijaDerjav_2009.pdf
6. Теорiя держави i права : пiдручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та iн. ; за ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2015. - 368 с.
7. Добробог Л.М. Принципи кодифікації законодавства: види та зміст / Л.М. Добробог // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Сер. Юриспруденція. - №4. – Т. 1. – 2015. – С. 19-21. . – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc14/part_1/7.pdf
8. Гетьман Є.А. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Є.А. Гетьман; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 20 с.
9. Погорелов Є.В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України (загальнотеоретичний аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Є.В. Погорелов ; Ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 18 с.
10. Козюбра М.І. принцип верховенств права і конституційна юрисдикція / М. І. Козюбра // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. - №4. – С.24-33.
11. Конституція України. Верховна Рада України. Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
12. Ковальський В.С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади/ В.С. Ковальський, І.П. Козінцев. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.
13. Проблемы теории государства и права/ под ред. М.Н. Марченко. – М. – Юристъ, 2002. – 778 c.
14. Цвік М.В. Загальна теорія держави в права / М.В. Цвік // Х.: Право, 2002. – 432 с.
15. Гриценко І. Кодифікація адміністративного законодавства: історія та перспективи / І.Гриценко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Вип. 74/76. - 2007. – С. 15-17. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/1/jurydychni_nauky/articles/grytsenco-i-codification-of-administrative-law-history-and-prospects_17743.pdf
16. Гурвич Г.С. К составлению Административного кодекса // Власть Советов. – 1923. - №3. – С.26-28.
17. Тирбинер А. Основные элементы советского административного права // Административный вестник. – 1925. - №8. – С. 14-22.
18. Колесников А. Административное право РСФСР. К вопросу о содержании Административного Кодекса // Власть Советов. – 1923. - №3. – С. 38-41.
19. Гаджиєва Ш.Н. Кодифікація вітчизняного адміністративного законодавства: поняття, особливості, основні етапи / Ш.Н. Гаджиєва // Право і суспільство. - №1. – 2014. – С. 113-118. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2014/1_2014/22.pdf
20. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник . У двох томах: Т.1. Загальна частина / Редколегія В.Б. Авер’янов (голова). – К. – Вид-во «Юридична думка», 2004. – 584 с.
21. Литвиненко Є.Ю. Історико-правовий аналіз кодифікації адміністративно-правових норм у провідних країнах Європейського Союзу / Є.Ю. Литвиненко// Адміністративне право і процес. - №4(18). – 2016. – С. 32-46.
22. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира. Справочник. – М.: Юридическая литература 1993. – 256 c.
23. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современ ности: пер. с фр. В. А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 1997. – 400 с.
24. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под ред. В. А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. – 448 с.
25. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / отв. ред. – д.ю.н., проф. А. Я. Сухарев. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 840 с.
26. Левитский В.Ф. Предмет, задача и метод науки административного права / В.Ф. Левитский // - Х: Тип. А Дарре, 1894. – 25 с.
27. Карадже-Искров Н.П. Новейшая еволюция права / Н.П. Карадже-Искров // - Иркутск. : Изд.-во Бюро Иркутск гос-го ун-та. - 1927. – 38 с.
28. Чорномаз О.Б. Кодифікація адміністративного законодавства як основа реформування публічної влади в Україні / О.Б. Чорномаз // Порівняльно-аналітичне право. - №5. – 2014. – С. 300-303. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2014/90.pdf
29. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
30. Кодекс адміністративного судочинства України. Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук