Адміністративне право та процес

Характеристика учасників адміністративного процесу (Код: 17240)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Учасники адміністративного процесу на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ I: Теоретичні аспекти учасників адміністративного процесу
1.1. Поняття учасників адміністративного процесу
1.2. Класифікація учасників адміністративного процесу
РОЗДІЛ II. Правовий статус сторін, 3-х осіб, представників сторін та 3-х осіб
2.1. Права та обов'язки сторін, третіх осіб
2.2. Особливості правового статусу представників
РОЗДІЛ III. Інші учасники адміністративного процесу
3.1. Правовий статус секретарів та судових розпорядників
3.2. Правовий статус свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року - // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
2. Закон України «Про судоустрій і статус судів» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 05.01.2017 р.- // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Кодекс адміністративного судочинства: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 03.08.2017 р.- // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
4. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України за загальною редакцією Р. О. Куйбіди. - // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mego.info
5. Андруневич О. М. Суб’єкти адміністративного судочинства: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. / О. М. Андруневич; науковий керівник Остапенко О. І. - Львів 2012 р. - 23 с.- // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// irbis-nbuv.gov.ua
6. Бевзенко В. М. Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність і правове регулювання. / В. М. Бевзенко // Держава і право. - 2010. - №47 - С. 222-227. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// dspace.nbuv.gov.ua
7. Бречко А. В. Особливості правового положення сторін в адміністративному судочинстві / А. В. Бречко // Форум права. - 2009. - № 1. - С. 78-82 [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09bavvac.pdf
8. Бондарчук А. Ю. Поняття та структура правового статусу адміністративного суду як суб’єкта адміністративної юрисдикції. / А. Ю. Коротких // Право і безпека. - 2010. - №5 (37). - С.134-139. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
9. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е.Ф. Демський. - К. : Юрінком Iнтер, 2008. - 496 с. - Бібліогр.: с. 488-495.
10. Гончарук С. Т. Адміністративний процес: навч. посіб. / С. Т. Гончарук. - К. : НАУ, 2012. - 184 с.
11. Джафарова М. В. Представництво в адміністративному судочинстві України / М. В. Джафарова // Форум права. - 2010. - № 2. - С. 115-120 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10dmvacu.pdf
12. Єфіменко М. Ю. Завдання та функції адвоката в адміністративному процесі / М. Ю. Єфіменко // Форум права. - 2012. - № 4. - С. 343-348 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12emjvap.pdf
13. Ківалов С. В. Понятійно-правова характеристика сторін як учасників адміністративного судочинства / С. В. Ківалов // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред), В. М. Дрьомін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - Т. 15. - С. 5-26.
14. Коротких А. Ю. Поняття та структура правового статусу адміністративного суду як суб’єкта адміністративної юрисдикції. / А. Ю. Коротких // Митна справа. - частина 2, книга 2. - 2013. - №5 (89). - С.134-139. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
15. Кощій О. В. Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача / О. В. Кощій // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 516–521 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11kovcuv.pdf
16. Мацелик Т. О. Суб’єкти адміністравтиного права: поняття та система [монографія] / Т. О. Мацелик. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України 2013 р. - 342 с.
17. Михайлов О. М. Правовий статус інших учасників адміністративного судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Михайлов; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". -Одеса, 2015. - 22 с.
18. Москвич Л. До питання удосконалення статусу суддів як складового елементу системи заходів підвищення ефективності судової системи. / Л. Москвич // Вісник «Трибуна докторанта» - 2011. - №1(64). - С. 184-197. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
19. Остапенко О. Деякі питання класифікації учасників адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення, що вчиненні у галузі використання природних ресурсів./ О. Остапенко // Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка». - 2010. - №47 - С. 20-26. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// dspace.nbuv.gov.ua
20. Пчелін В. Б. Правові засади діяльності секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України. / В. Б. Пчелін // Юридичний науковий електронний журнал ст України. - 2016. - №4. - С.143-146. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
21. Пчелін В. Б. Класифікація суб’єктів адміністративно процесуальних відносин. / В. Б. Пчелін // Науковий вісник публічного та приватного права електронний журнал України. - 2016. - №3. - С.178-182. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
22. Серединський В. В. Обов’язки судді адміністративного суду, як елемент його адміністративно-правового статусу. / В. В. Серединський // Науковий вісник Херсонського державного університету. - №3-2. - 2015. - С.160-164. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
23. Скочиляс-Павлів О. В. Місце адміністративного суду в системі суб’єктів адміністративного судочинства. / О. В. Скочиляс-Павлів // Форум права. - 2013. - № 1. -С. 913-918 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2013-1/13covcac.pdf
24. Смітюх А. Треті особи в адміністративному судочинстві: особливості статусу. / А. Смитюк // Адміністративне судочинство - 2011. - С.83-86. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
25. Товста С. П. Адміністративне судочинство: правовий статус учасників. / С. П. Товста // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу». - 2017. - Том 1. -№4. - С.339-342. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
26. Топор І. В. Поняття та види учасників адміністративного судочинства:проблеми теорії. / І. В. Топор // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права». - 2011. - №58. - С. 264-270. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
27. Шалагінова А. В. Спввідношення понять «учасник» і «суб’єкт» адміністративного процесу. / А. В. Шалагінова // Держава та регіони. - 2014. - №477. - С. 42-46. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
28. Шпенова П. Ю. Правовий статус працівників апарату суду. / П. Ю. Шпенова // Юрист України. - 2015. - №3-4 (32-34). - С.59-64. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua
29. Юшкевич О. Г. Процесуальний статус судового розпорядника в адміністративному процесі. / О. Г. Юшкевич // Вісник ХНУВС. - 2012. - №1(56). - С.313-319. - // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук