Громадський контроль за діяльністю публічної адміністрації (Код: 16203)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Громадський контроль за діяльністю публічної адміністрації на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 38

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
1. Поняття громадського контролю за діяльністю публічної адміністрації
2. Форми та суб’єкти здійснення громадського контролю за діяльністю публічної адміністрації
3. Юридичний механізм забезпечення ефективності громадського контролю за діяльністю публічної адміністрації
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3.11.2010 р. № 996 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF/parao1#o1
2. Проект Закону України «Про громадський контроль» від 13.05.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG3MH00A.html
3. Жаровська І. М. Громадський контроль як інтегральна складова у концепті владних відносин сучасної держави і громадянського суспільства / І. М. Жаровська // Часопис Київського університету права. – 2012. – Вип. 3. – С. 15.
4. Полтораков О. Громадський контроль над «силовими» структурами в Україні: проблеми та перспективи / О. Полтораков // Національний інститут проблем міжнародної безпеки. Публікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niisp.org.ua/defau~38.php
5. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В.М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 748 с.
6. Добровіцька К. А. Основні поняття та правове регулювання громадського контролю діяльності органів місцевого самоврядування / К. А. Добровіцька // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 43. – С. 303-308.
7. Щекин Г. В. Социальная теория и кадровая политика : Монографія. – К. : МАУП, 2000. – 576 с.
8. Малиновський В. Я. Державне управління : Навч. посіб. – Луцьк : Ред. – вид. від. «Вежа» Вол. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.
9. Селіванов В. М. Право і влада суверенної України : методологічні аспекти. – Монографія. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 724 с.
10. Сушинський О. І. Контроль у сфері публічної влади : теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти : Монографія. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с.
11. Крупник А. С. Громадський контроль : сутність та механізми здійснення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gromko.org/gromadskij-kontrol-sutnist-ta-mexanizmi-zdijsnennya/
12. Маштакова Е. А. Теоретико-правовые вопросы государственного контроля в Российской Федерации: дисс...на соискание уч. ст. канд. юрид. наук. / Е. А. Маштакова. – Ростов-на-Дону, 2000. – 205 с.
13. Сіленко А. Соціально-політичні наслідки інформаційної революції / А. Сіленко // Політичний менеджмент, 2005. – № 5. – С. 61-74.
14. Іжа М., Радченко О. Громадський контроль в системі публічного управління як ефективний інструмент експертизи державно-управлінських рішень / М. Іжа, О. Радченко // Публічне управління : теорія та практика. – 2012. – № 4 (12). – С. 74-79.
15. Союзная конституция Швейцарской конфедерации / Конституции государств Европы : В 3 т. Т. 3. / Под общей ред. Л. А. Окунькова. – М. : НОРМА, 2001. – 792 с.
16. Даль Р. О демократии : пер. с англ. / Р. Даль. – М. : Аспект Пресс, 2000. –208 с.
17. Пухкал О. Г. Громадський контроль як важливий чинник демократизації та ефективності державного управління / О. Г. Пухкал // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – № 14. – С. 56-58.
18. Полінець О. П. Контроль в державному управлінні України : теоретико-організаційні питання: Автореф. дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України. – К., 2003. – 220 с.
19. Панченко Т. В. Громадський контроль і його вплив на формування ефективності роботи місцевого врядування / Т. В. Панченко // Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади [монографія] / О. В. Власенко, П. В. Ворона, М. О. Пухтинський та ін. – Полтава, 2009. – 288 с. – С. 261-276.
20. Бєльська Т. В. Демократія участі як спосіб ефективної комунікації між органами публічної влади та громадянським суспільством / Т. В. Бєльська // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участі (4 квітня 2008 р., Львів) : у 2 ч. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 2. – С. 15-19.
21. Прієшкіна О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : Навч. посібник / О. В. Прієшкіна. ‒ К. : Кондор, 2004. ‒ 336 с.
22. Муниципальное право Российской Федерации : Учебник / Борисова Н. Е., Дмитриев Ю. А., Комарова В. В., Пылин В. В., Шапкин М. А., Шевелева Н. А. / Под ред. Ю. А. Дмитриева. – М. : Изд-во МЦУПЛ, 1999. – 512 с.
23. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – № 24. – ст. 170.
24. Латишева В. В. Громадські слухання як механізм громадського контролю за якістю управлінських послуг / В. В. Латишева // Державне будівництво. – № 2. – 2007.
25. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики / Уклад. : д-р соц. н., проф. Е. А. Афонін, к. і. н., доц. Л. В. Гонюкова, к. н. з держ. упр., доц. Р. В. Войтович. – К., 2005. – 250 с.
26. Сквірський І. О. Принципи організації та здійснення громадського контролю у публічному управлінні / І. О. Сквірський // Порівняльно-аналітичне право. Електрон. наук.-фах. вид. юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2013. – № 2. – С. 268.
27. Наливайко Т. В. Громадський контроль в Україні як інститут громадянського суспільства: теоретико-практичний аспект : автореф. дис…канд. юрид. наук спец. : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних іправових учень» / Т. В. Наливайко. – Львів. : 2010. – С. 9.
28. Дніпренко Н. К Громадський моніторинг, громадська експертиза та громадський контроль: функціональний аналіз і європейські традиції застосування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12DNKETZ.pdf
29. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листоп. 2008 р. № 976. – Режим доступу : kmu.gov.ua
30. Громадські розслідування як механізм цивільного конт- ролю: кращі практики зарубіжних країн. Науково-практичне видання / За заг. ред. Мартиненка О.А. – Харків : Права людини, 2012. – 128 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук