Адміністративне право та процес

Фіксування адміністративного процесу судочинства України (Код: 16200)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити


Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Фіксування адміністративного процесу судочинства України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
Розділ 1. Фіксування адміністративного процесу судочинства України
1.1. Фіксування судового засідання технічними засобами в адміністративному судочинстві України
1.2. Ведення журналу судового засідання в адміністративному судочинстві України
1.3. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання в адміністративному судочинстві України
Висновок до розділу 1
Розділ 2. Судовий протокол в адміністративному судочинстві України
2.1. Складання судового протоколу в адміністративному судочинстві України
2.2. Зміст судового протоколу в адміністративному судочинстві України
2.3. Зауваження до судового протоколу в адміністративному судочинстві України
Висновок до розділу 2
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Кампо В. Фіксування судового процесу технічними засобами: проблеми сучасної конституційно-судової практики / В. Кампо // Віче. – 2013. – № 2 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/3478/
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1140 с.
3. Сербін М. Використання технічних засобів при розгляді кримінальних справ у суді / М. Сербін, К. Озерова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2009. – № 2. – С. 142–148.
4. Лемешко О. Фіксація судового процесу у господарському судочинстві України // Юридичний журнал. – № 4. – 2002. – С. 36.
5. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 35-36. – № 37. – ст.446.
6. Гаврилюк О.О. Принцип гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Гаврилюк Олександр Олександрович. – Х., 2012. – 195 с.
7. Король В.В. Засада гласності та її обмеження в кримінальному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Король Володимир Володимирович. – Л., 2002. – 205 с.
8. Репешко П.И. Принципы уголовного процесса в стадии судебного разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции Украины / П.И. Репешко. – Николаев : Атол, 2001. – 258 с.
9. Руденко А.В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Руденко Артем Валерійович. – Х., 2006. – 209 с.
10. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 704 с.
11. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 20.09.2012 р. № 108. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N1082012/
12. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / С. В. Ківалов, О. І. Харитонова, О. М. Пасенюк, М. Р. Ара келян [та ін.] ; за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – Х. : Одіссей, 2006. – 552 с.
13. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
14. Коваль П. Ю. Обов'язковість складання протоколу судового засідання в кримінальному процесі України / П. Ю. Коваль // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 20 (59). – № 2. – 2007. – С. 141–148.
15. Кистяковский А.Ф. Общая часть уголовного судопроизводства: Лекции, читанные в Им¬ пер. ун¬те Св. Владимира (1874 г.). / О.В. Баулин, Н.С. Карпов, В.Я. Радецкая (научная редакция и предисловие к современному изданию). ¬ К. : Изд¬-во Семенко Сергея, 2005. ¬ – 118 с.
16. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук