Адміністративне право та процес

Докази в адміністративному судочинстві (Код: 17202)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Докази в адміністративному судочинстві на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1.1. Наукові підходи до визнаення поняття доказів в адміністративному судочинстві
1.2. Класифікація доказів, предмет доказування, обов’язок доказування
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
2.1. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
2.2. Письмові та речові докази
2.3. Висновки експертів
2.4. Показання свідків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Джерела


1. Юридична енциклопедія / За ред. Шемшученка Ю. С. – Т.2 – К. : Укр. Енцикл,1999. – 271 с.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 808-VI від 25.12.2008 р. (станом на 24.04.2009 р.) // Відомості Верховної Ради Украї¬ни. – 2005. – № 35-36, 37. – ст. 446.
3. Ніколенко Л. М. Доказування в господарському су¬дочинстві: Навчальний посібник. – Одеса : Фенікс ; Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – С.10.
4. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов [та ін.]; за заг. ред. А. Т Комзюка. – К. : Прецедент; Істина. – С. 280;
5. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністра¬тивного судочинства України. В 2-х т. Т 1 (вид. 2-е, змін, та доп.) / за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта, КНТ, 2008. – С. 493, 494.
6. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / За заг. ред. Р. О. Куйбіди (видання друге, доповнене). – К. : Юстиніан, 2009. – С. 336.
7. Демський Е. Ф. Адміністративно-процесуальне право України: навч. посіб. – К. : Хрінком Інтер, 2008. – 430 с.
8. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процесе України : Навч. посіб. – К. : Прецедент, 2007. – С. 278, 280.
9. Мельник М. П. Поняття доказів в адміністративному судочинстві україни / М. П. Мельник // Держава і право. – 2010. – № 48. – С. 269-274.
10. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. – М. : Юрид. лит., 1973. – 192 с.
11. Калмикова Я. С. Визначення доказів і доказування в адміністративному судочинстві / Я. С. Калмикова // Проблеми законності. – 2011. – Вип. 116. – С. 94-101.
12. Гордєєв В.В. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників як джерела відомостей про юридичні факти / В.В. Гордєєв // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 2 (18). – С. 166-168.
13. Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учебное пособие. [изд. второе, доп.] / А.И.Миколенко. –Харків : Одиссей, 2006. – 352 с.
14. Чемодурова К. Ф. Докази в адміністративному судочинстві / К. Ф. Чемодурова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Суми. – 2016. – С. 303-305.
15. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : Навч. посіб. : 2-ге вид., допов. і переробл. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2009. – С. 113, 114.
16. Клочкова М. В. Критерії класифікації документів як джерел доказів у адміністративному судочинстві / М. В. Клочкова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 29. – С. 123–125.
17. Клочкова М. В. Особливості долучення документів як доказів до матеріалів адміністративної справи / М. В. Клочкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 3. – С. 143–147
18. Клочкова Н. В. Документ як джерело доказів в адміністративному судочинстві : дис. канд. юр. наук : 12.00.07 / Клочкова Наталія Вікторівна – Київ, 2016. – 189 с.
19. Данильченко Л. Г. Электронные средства доказывания в арбитражном процессе / Л. Г. Данильченко // Доказательства в арбитражном процессе. Судебная практика. Биб-ка ЭЖ-Юрист. – М. : Изд. Дом «Эконом. газ.», 2004. – С. 108.
20. Кулик Т. Доказательственные возможности электронных документов / Т. Кулик // Хоз-во и право. – 2006. – № 8. – С. 72.
21. Калмикова Я. С. Сутнісні аспекти письмових засобів доказування в адміністративному судочинстві / Я. С. Калмикова // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012. – 2012 р. – №3(70). – С. 283-295.
22. Калмикова Я. С. Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві / Я. С. Калмикова // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 119-125
23. Сьоміна В. А. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів в адміністративному судочинстві / В. А. Сьоміна // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – № 4. – С. 48–50.
24. Селина Е. В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам : монография / Е. В. Селина ; под ред. А. А. Хмырова. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2003. – 123 с.
25. Лоза Ю. Я. Допустимість висновку експерта в адміністративному судочинстві / Ю. Я. Лоза // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 531-534.
26. Коментар КАС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalexpert.in.ua/komkodeks/kas/97-kas/6052-71.html

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук