Адміністративне право та процес

Державна служба (Код: 17233)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Державна служба на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ
1.1. Поняття, види та принципи державної служби
1.2. Система управління державною службою
РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1. Поняття та правовий статус державних службовців
РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ПРОЦЕСІ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ
3.1. Зарубіжний досвід управління державною службою та можливості
його використання в Україні
3.2. Шляхи вдосконалення управління державною службою в процесі її
реформування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела


1. Письменний І. Види державної служби: теоретична полеміка / І. Письменний // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – № 4. – С. 200-211.
2. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк та ін.; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 624 с.
3. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII / Верховна Рада України. – Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4.
4. Приживара С. В. Управління як специфічний вид діяльності / С. В. Приживара // Державне будівництво. – 2012. – №1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/1/07.pdf
5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.
6. Оболенський О. Ю. Державна служба: підручник / О. Ю. Оболенський – К.: КНЕУ, 2006. – 472 с.
7. Деякі питання, пов’язані із підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України: Постанова від 11.04.2012 № 298 / Кабінет Міністрів України. – Урядовий кур’єр. – 28.04.2012. – № 78.
8. Про затвердження Положення про національне агентство України з питань державної служби: Постанова від 01.10.2014 № 500 / Кабінет Міністрів України. – Офіційний вісник України. – 17.10.2014. – № 81.
9. Адміністративне право України / За заг. ред. Г. Ю. Гулєвської, Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007.– 216 с.
10. Ременяк О. В. Адміністративне право: курс лекцій / О. В. Ременяк, І. І. Огородник, Р. Ф. Мартинишин; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ. – Львів, 2011. – 197 с.
11. Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика: навч. посіб. / Є. С. Черноног. – К.: Знання, 2008. – 458 с.
12. Ківалов С. В. Публічна служба в Україні: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2009. – 688 с.
13. Колісніченко Н. М. Європейська державна служба між традицією та реформуванням / Н. М. Колісніченко // Державне будівництво. – 2007. – №1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/doc/3/02.pdf
14. Пархоменко-Куцевіл О. І. Закордонний досвід організації та функціонування системи управління персоналом державної служби / О. І. Пархоменко-Куцевіл // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 2 (5). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2010_2/10poipds.pdf
15. Лопушинський І. П. Публічна служба Німеччини: досвід для України / І. П. Лопушинський // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. праць. – 2011. – № 4 (8). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-4/doc/2/01.pdf
16. Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні: науково-практичний посібник / В. С. Венедиктов, М. І. Іншин, О. М. Клюєв, А. М. Куліш, О. М. Музичук, С. В. Попов. – Х.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 309 с.
17. Кононенко Л. М. Адміністративне право України: підручник / Л. М. Кононенко, О. П. Литвин. — К.: Просвіта, 2007. — 489 с.
18. Сіцінська М. В. Особливості вдосконалення управління державною службою в умовах розвитку демократичного суспільства / М. В. Сіцінська // Державне управління: теорія та практика. – 2009. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2009-1/doc_pdf/Sicinska_MV.pdf
19. Котуков О. А. Напрями модернізації державної служби в Україні / О. А. Котуков // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 4 (31). – С. 376-382.
20. Пашко Л. А. Особистісний потенціал державного службовця як предмет щорічного оцінювання / Л. А. Пашко // Університетські наукові записки / Хмельницький ун-т управління та права. — 2007. – № 3 (23). – С. 79-86.
21. Державна служба в Україні: актуальні проблеми та шляхи модернізації: наук. розробка / авт. кол.: Р. А. Науменко, Л. М. Гогіна, В. Д. Бакуменко та ін. – К.: НАДУ, 2010. – 44 с.
22. Іншин М. І. Теоретико-правові засади управління державною службою в Україні / М. І. Іншин // Університетські наукові записки / Хмельницький ун-т управління та права. — 2007. — № 1 (21) – С. 259-262.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук