Адміністративне право та процес

Адмінітративно-правові режими поняття та класифікація (Код: 15250)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 120 грн.

Опис

Готова курсова робота з адміністративного права на тему Адмінітративно-правові режими поняття та класифікація на 100% авторська, в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 31

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття і ознаки адміністративно-правових режимів
РОЗДІЛ 2. Види адміністративно-правових режимів
2.1. Класифікація адміністративно-правових режимів
2.2. Режим надзвичайного стану
2.3. Режим воєнного стану
2.4. Режим державної таємниці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи


ВСТУП

Актуальність теми. Адміністративно-правові режими є своєрідною складовою і необхідною умовою життєдіяльності суспільства, а їх забезпечення має розглядатися як невід’ємна частина управлінських функцій держави. …
Дане дослідження ґрунтується на опрацюванні наявного законодавчого матеріалу, праць провідних вчених теоретиків та практичних працівників в галузі адміністративного та конституційного права, таких як Ю. А. Тихомиров [3], О. В. Адабаш [4], Ю. П. Битяк [5], В. В. Бєлєвцева [6], Т.О. Коломоєць [7], Т. П. Мінка [8], Д. О. Єзерський [14], А. В. Басов [15] та інших.
Мета і завдання дослідження. Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на підставі досягнень юридичної науки…..
Виходячи з. зазначеної мети, у роботі зроблено спробу вирішити ряд завдань:….
….
Об’єктом дослідження виступають …
Предмет дослідження становлять ….
Методи дослідження. У основі роботи лежить порівняльно-правовий і системно-функціональний метод наукового дослідження. Крім того….

РОЗДІЛ 1. Поняття і ознаки адміністративно правових режимів

… Варто зазначити, що єдиного підходу до розуміння поняття «режим» немає і вживання цього терміну у залежності від контексту може нести різне змістовне навантаження. Правовий режим є доволі широким юридичним поняттям, що означає регулювання правом певних дій, тобто у застосуванні правових інструментів до певних правових відносин. Є.Ф. Шамсунова [2; с. 156] стверджує, що внаслідок багатогранності категорію «
…..Ю.А. Тихомиров [3; с. 303] зазначає, що адміністративно-правові режими мають не тільки «надзвичайний» та «екстраординарний» характер і їх не слід «ототожнювати ні із загальноправовим регулюванням, ні з процесом реалізації права», так як «вони є особливим видом регулювання, у межах якого створюється і використовується специфічна комбінація юридичних, організаційних та інших засобів для забезпечення того або іншого державного стану….
Таким чином, слід зазначити, що серед науковців є досить багато відмінностей у визначенні поняття «адміністративно-правових режимів…. [4; c. 36].
Отже, основними елементами адміністративно-правового режиму є: ….
- мета встановлення відповідного режиму. Єдиною метою для всіх таких режимів є забезпечення державної безпеки;
… …. [4; c. 38].
Сутність адміністративно-правових режимів полягає в тому, що у …..
Отже, адміністративно-правовий режим є важливою категорією …

РОЗДІЛ 2. Види адміністративно-правових режимів
2.1. Класифікація адміністративно-правових режимів
Більшість науковців обмежують класифікацію адміністративно-правових режимів сферою безпеки, метою, часом, територією встановлення чи властивостями суб’єкта (об’єкта). Серед науковців поширеною є думка про те, що використання адміністративно-правових режимів – досить обмежене. Зазвичай вони розглядаються в контексті правового регулювання заходів, направлених на подолання ситуацій надзвичайного характеру, а також розглядають їхній генезис крізь призму понять «суспільна безпека», «національна безпека». …
….
Друга група охоплює адміністративно-правові режими для громадян:
…..
…. Наприклад, Ю. П. Битяк [5; с. 103] адміністративно-правові режими переділяють за такими критеріями: …
…. Далі вона робить висновок, що всі режими переділяються на режими звичайного функціонування і ті, які пов’язані з подоланням ситуацій надзвичайного характеру [6; с. 110]. ….
….
У цілому сфера застосування адміністративно-правових режимів є досить широкою, всі суспільні відносини, що регулюються адміністративним правом, можна вважати режимно-організаційними…

На нашу думку, найбільш повно розкриває своєрідність адміністративно-правових режимів у теорії адміністративного права, наступна класифікація адміністративно-правових режимів, запропонована Т. П. Мінкою…..
Отже, за сферами реалізації публічного інтересу ….
1) адміністративно-правові режими у сфері публічного управління. (Режими функціонування органів публічної адміністрації);
А найчисленнішу групу адміністративно-правових режимів складають комплексні та міжгалузеві режими. Наприклад, комплексним адміністративно-правовим режимом є режим внутрішніх морських вод. …. [8; c. 45].

2.2. Режим надзвичайного стану

Правову основу введення режиму надзвичайного стану є ст.ст. 92, 106 Конституції України [9], Кодекс цивільного захисту України [10], ….
Мета, порядок та умови введення надзвичайного режиму в будь-якій державі, види надзвичайних ситуацій, за яких вводиться надзвичайний державно-правовий режим, строк його дії, гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина в умовах дії надзвичайного стану визначається спеціальними законами. Так, в Україні діє Закон «Про правовий режим надзвичайного стану». У статті 1 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» [11] …….
Слід зазначити, що, незважаючи на умови надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства, органи законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування, їх посадові особи, як і у звичайний час, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини залишається головним обов’язком держави в будь-яких умовах…..
Закон України «Про правовий режим над.в.ичайного стану» [11] передбачає наступні умови введення цього режиму: ….
1) виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення;
Законодавець розширює компетенцію апарату управління, надає йому додаткові повноваження щодо обмеження прав громадян та організацій. Режим надзвичайного стану істотно розширює дозвільний тип правового регулювання дій фізичних та юридичних осіб щодо здійснення їх прав і свобод….. [15; c. 82].
Отже, режим надзвичайного стану створює певну направленість …
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене можна зробити висновок про те, що правові норми, що складають інститут надзвичайного стану, …
2.3. Режим воєнного стану
Воєнний стан – особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи за¬грози нападу, небезпеки державній незалежності України, її тери¬торіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та гарантування національної безпеки, а також: тимчасове, обумов¬лене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазна-ченням строку дії цих обмежень….

У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснен¬ня заходів правового режиму воєнного стану покладається безпосе¬редньо на військове командування. …. [17; с. 172].
Крім заходів, що застосовуються під час надзвичайного стану, при воєнному стані, вживаються такі заходи: …
- запровадження трудової повинності для працездатного населення, не залученого до роботи в оборонній сфері та сфері її життєзабезпе¬чення і не заброньованого за підприємствами, установами та орга¬нізаціями на період мобілізації та воєнного часу, з метою залучення до виконання робіт, які мають оборонний характер, та ін.;
….
2.4. Режим державної таємниці

Виходячи з інформаційного суверенітету України та загальновизнаних принципів міжнародного порядку в сфері інформації, Україна вживає заходів щодо засекречування й охорони певної інформації у сфері оборони, економіки, науки й техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку з метою захисту життєво важливих інтересів України. Таку інформацію визнають у порядку, встановленому Законом України «Про державну таємницю» [18], державною таємницею. Вона підлягає охороні з боку держави. Перелік і зміст інформації, яку може бути віднесено до державної таємниці, визначаються в цьому Законі та вмотивованими рішеннями державних експертів з питань таємниць….
…Оперативні заходи охорони державної таємниці застосовують в ході контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, яку здійснюють органи Служби безпеки Украї.ни та інші державні органи згідно з чинним законодавством [5; c. 253]….
…Державна таємниця – це інформація, певні відомості, несанк¬ціонований доступ до яких може заподіяти шкоду інтересам дер¬жави. У Законі України «Про державну таємницю» [18….
Інформація вважається державною таємницею з часу опублі¬кування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, до якого включена ця інформація [17; c. 174].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки.
Адміністративно-правовий режим є важливою категорією адміністративного права, цінність якої важко переоцінити. Сутність його полягає у сукупності заходів адміністративно-правового впливу, передбачених законом, що встановлюють межі поведінки, визначають заборони та обмеження щодо вчинення окремих дій, забезпечується засобами державного примусу, яким наділені компетентні органи чи особи, метою якого є забезпечення безпеки держави в цілому або в окремій, важливій для неї сфері діяльності…..

Використані джерела


1. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ред.кол.: Ю. С. Шемшученко та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 2008. – т. 5. – 2008. – 736 с.
2. Шамсумова Э. Ф. Категория «правовой режим» в юриспруденции: монографія / Э. Ф. Шамсумова. – Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2003. – 164 с.
3. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс / Ю.А. Тихомиров. – М., 2001. – 400 с.
4. Адабаш О. В. Поняття, сутність та ознаки адміністративно-правових режимів / О. В. Адабаш // Європейські перспективи . - 2013. - № 12. - С. 36-40.
5. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк та ін.; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 624 с.
6. Бєлєвцева В. До питання класифікації адміністративно-правових режимів / В. Бєлєвцева // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 2. - С. 103-111.
7. Адміністративне право України / За заг. ред. Г. Ю. Гулєвської, Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007.– 216 с.
8. Мінка Т. П. Підходи щодо класифікації адміністративно-правових режимів / Т. П. Мінка // Публічне право: Науково-практичний юридичний журнал. - 2011. - № 2. С. 40-47.
9. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
10. Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 34-35. – Ст. 458.
11. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-ІІI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.
12. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 № 1908-ІІI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 348.
13. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: прийнятий 16.12.1966 р. Генеральною Асамблеєю ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_042.
14. Єзерський Д. О. Правове регулювання надзвичайного стану в України / Д. О. Єзерський // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2014. - № 1. – С. 93-101
15. Басов А. В. Правова природа норм режиму надзвичайного стану: теоретико-¬правовий аспект / А. В. Басов // Вчені записки Тавричного нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». – 2007. – Том 20 (59), № 2. – С. 79¬85.
16. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 № 1647-ІІI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 224.
17. Ременяк О. В. Адміністративне право: курс лекцій / О. В. Ременяк, І. І. Огородник, Р. Ф. Мартинишин; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ. – Львів, 2011. – 197 с.
18. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-ХІI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук