Адміністративне право та процес

Адміністративний договір в практиці європейських країн (Код: 18201)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Адміністративний договір в практиці європейських країн на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
1.1. Поняття та ознаки адміністративного договору
1.2. Класифікація видів адміністративного договору
РОЗДІЛ ІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
2.1. Моделі застосування адміністративного договору
2.2. Проблемні питання адміністративного договору
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Куйбіда Р. Адміністративний договір у практиці європейських країн / Р. Куйбіда // Слово Національної школи суддів України. - 2013. - № 2. - С. 176-183. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2013_2_24
2. Кодекс адміністративного судочинства України. Верховна Рада України. Кодекс України, Кодекс, Закон від 06.07.2005 р. №2747-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
3. Битяк Ю. П. Правова природа адміністративних договорів / Битяк Ю. П., Константий О. В. // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3. – С. 101–109.
4. Міхровська М.С. Адміністративний договір як важлива форма діяльності публічної адміністрації / М.С. Міхровська // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 2 (8). – С. 102–108. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://science2016.lp.edu.ua/uk/bortnyk/administratyvnyy-dogovir-yak-forma-publichnogo-upravlinnya-v-sferi-organizaciyi-poslug-z
5. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монография. – Х. : Фірма «Консум», 2003. – 464 с.
6. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. за ред.. В. Б. Авер’янова. – К. : ТОВ «Видавництва «Юридична думка», 2007. – Т. 1. Загальна частина. – 583 с.
7. Афанасьєв К. К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект): дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 // Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2002.
8. Жароїд І. В. Адміністративний договір як форма реалізації компетенції апарату державного управління // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права, – 2005. – № 1-2. – С. 192–197.
9. Адміністративне право України: навчальний посібник // За заг. ред. Т. О. Коломоець, Г .Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2008. –216 с.
10. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. – К. : ЮрінкомІнтер, 2003. – 544 с.
11. Синьов О.В. Ознаки та сутність адміністративного договору / О.В. Синьов // Наукові праці. – Вип. №171. Том 183. – С. 29-33. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/sociology/2012/183-171-8.pdf
12. Проблема адміністративного договору у доктрині, законодавстві, на практиці / Р. Куйбіда. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.org. ua/2010-03-07-18-06-07/adminyust/1067-administrative-justice-key-issues-and-waystoovercome-them-ua.html
13. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посібник / за заг. редакцією Куйбіди Р. О., Шишкіна В. І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с
14. Бервено С. М. Проблеми договірного права України: монографія / С. М. Бервено // К.: Юрінком Інтер, 2006. – С.216-217.
15. Колосов Р.В. Договір комісії та агентський договір у цивільному праві: дис. … канд. юрид. наук / Р. В. Колосов // К. – 2004. – С. 22.
16. Гражданское право: в 2 т.: учебник / под ред. проф. Е.А. Суханова. – М.: БЕК, 1994. – Т.2. – С.45
17. Левшина О.Л. Адміністративний договір в Україні: поняття, ознаки, зарубіжний досвід і пропозиції щодо вдосконалення / О.Л. Левшина // Право і суспільство. - 2015. - № 5.2(2). - С. 117-121. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5.2%282%29__22
18. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / Центр політико-прав. реформ; за заг. ред. Р. О. Куйбіди. – К.: Юстініан, 2009. – 976 с.
19. Авер’янов В. Понятійно-термінологічні новели Кодексу адміністративного судочинства України: дискусійна пролеми / В. Авер’янов // Право України. – 2011. – № 4. – С. 12–38.
20. Fromont M. Droit administratif des États européens. – Paris, 2006. – P. 300.
21. Брэбан Г. Французское административное право / Г. Брэбан // пер. с франц.; под ред. и со вступ. ст. С.В. Боботова. – Прогресс. – 1988. – С. 488.
22. Рихтер И., Шупперт Г.Ф. Судебная практика по административному праву: Учебн. пособ. / Пер. с нем. – М.: Юристъ, 2000. – С. 319.
23. Шмідт-Ассман Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права / Відп. ред. О. Сироїд. – К.: К.І.С., 2009. – С. 204.
24. Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині: Зб. матер. – К., 2006. – С. 65–67.
25. Аэдмаа А., Лопман Э., Паррэст Н., Пилвинг И., Вэне Э. Руководство по административному производству. – Тарту: Издательство Тартуского университета, 2005. – С. 529–558.
26. Смокович М.І. Адміністративний договір: примус чи волевиявлення / М.І. Смокович // Адміністративне судочинство. - 2012. - № 1-2. - С. 232-248. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Adsud_2012_1-2_10
27. Афанасьєв К.К. Адміністративні договори: реалії та перспективи / К.К. Афанасьєв // Луганськ. – РВВ ЛАВС. – 2004. – 320 с.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук