Адміністративне право та процес

Адміністративно-правове регулювання державної служби (Код: 16201)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Адміністративно-правове регулювання державної служби на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст

Вступ
Розділ 1. Служба у суспільстві та державна служба
1.1. Служба у суспільстві: різноманітність видів
1.2. Поняття державної служби, її принципи та види
Розділ 2. Організаційно-правові засади державної служби
2.1. Поняття посади і посадової особи у адміністративному праві
2.2. Класифікація посад державних службовців
Розділ 3. Загальна характеристика управлінської діяльності
3.1. Управління державною службою
3.2. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика
Висновки
Список використаних джерел

Джерела


1. Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III // [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
2. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. : // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/ go/254к/96-вр.
3. Про державну службу : Закон України 10.12.2015 № 889-VII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
4. Адміністративне право України : підруч. / за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. Коломоєць Т. О. – К. : Істина, 2008. – 457.
5. Адміністративне право України : підруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://labook.com.ua/book_administrativne-pravo-ukrani.-tom-1.-zagalna-chastina_800/
6. Адміністративне право. Академічний курс : підруч. : у 2 т. / ред. кол. :В.Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во «Юридична думка», 2004. – Т. 1. Загальна частина. – 584 с.
7. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць / редкол. Г. І. Мостовий, В. Я. Амбросов, О. Ю. Амосов та ін. – Х. : ХарРІНАДУ "Магістр", 2011. – № 3 (18). – 272 с.
8. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
9. Арістова І. В. Нормативно-правове забезпечення державної служби в Україні / І. В. Арістова // Юридична наука і практика. – 2011. – № 1. – С. 3–44.
10. Баришніков В. М. Інститут державної служби. Походження державної служби: навч.-метод. посібник / В. М. Баришніков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 140 с.
11. Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник для вузов / Д. Н. Барах. – М. : Изд-во Норма, 2002. – 640 с.
12. Битяк Ю. Проблеми визначення системи законодавства про державну службу / Ю. Битяк // Право України. − 2006. − № 5. – С. 22–26.
13. Воронкова В. Г. Менеджмент у державних організаціях / В. Г. Воронкова. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 256 с.
14. Дерець В. А. Управлінські відносини в системі органів виконавчої влади та їх правове регулювання : автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.А. Дерець. − К., 2006. − 30 с.
15. Державне управління : навч. посібн. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Расіна та ін. ; за ред. А. Ф. Мельника. – К. : Знання-Прес, 2009. – 343 с.
16. Державне управління в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Факт, 1999. – 432 с.
17. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні: навч.-метод. посібник / С. Д. Дубенко; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К.: Ін Юре, 1999. – 244 с.
18. Іванченко А. Основі складові механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні / А. Іванченко // Публічне управління: теорія та практика. – Х., 2012. – Вип. 1 (9). – .111–117.
19. Коваленко А. А. Принципи організації та діяльності системи державної служби в Україні / А. А. Коваленко // Нова політика. – 2001. – №2. – С. 34-38.
20. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.
21. Коренев А .П. Административное право России : учебник : в 3 т. / А.П. Коренев. − M., 1999. − Т. 1. − 280 с.
22. Костюков А. Н. Правовой статус должностного лица (административно-правовой аспект) : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / А.Н. Костюков. – Л., 1988. – 20 с.;
23. Кудрявцев В.Н. Современная социология права / В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимирчук. – М., 1997. – 302 c.
24. Курс адміністративного права України : підруч. / [В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко] ; за ред. В.В. Коваленка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.
25. Маврин С. П. Понятие должностного лица в советском трудовом праве / С. П. Маврин, И. П. Плиев // Правоведение. – 1983. – № 4. – С. 2-8.
26. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика [Текст]: навч. посібник / В. Я. Малиновський. – К.: Атіка, 2003. – 158 с.
27. Малиновський В. Я. Державне управління [Текст]: навч. посібник / В. Я. Малиновський. – К.: Атіка, 2003. – 575 с.
28. Михненко А. М. Шляхи удосконалення підготовки державних службовців у контексті євро- пейської інтеграції України / А. М. Михненко, Н. Т. Гончарук, Л. Л. Прокопенко // Командор. – 2011. – № 1. – С. 9–13.
29. Оболенський О. Принцип професіоналізму в державній службі / О. Оболенський // Вісник державної служби України. – 1998. – № 1. – С. 54-61.
30. Оболенський О. Ю. Державна служба : навч. посіб. / О.Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2003. – 344 с.
31. Пахомов И. Н. Виды советских государственных служащих, их права и обязанности / И. Н. Пахомов. – Львов, 1965. – 71 c.
32. Серьогін С. М. Кадрова політика і державна служба. Ч. 1. / С. М. Серьогін. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 40 с.
33. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч. / О.Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.
34. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С.Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2007. – 624 с.
35. Терлецька Н. М. Модель організації державної служби: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / Н. М. Терлецька, О. В. Лук’ян // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – Випуск 1 (41). – С. 119–125.
36. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: полный курс / Ю. А. Тихомиров. − М., 2001. – 652 с.
37. Ямпольская Ц. А. О должностном лице в советском государственном аппарате / Ц. А. Ямпольская // Вопросы советского административного права. – М.-Л., 1949. – С. 141-146.

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук