Адміністративне право та процес

Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (Код: 18202)

Ціна: 200 грн.
Фрагмент роботи:
Завантажити

Опис

Готова курсова робота з адміністартивного права та процесу на тему Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 35

Для ознайомлення із фрагментом роботи натискаємо Завантажити під кнопкою Придбати

Зміст


ВСТУП
Розділ 1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
1.1 Поняття та види адміністративних правопорушень в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
1.2 Підстави адміністративної відповідальності щодо правопорушень в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
Розділ 2. Склад адміністративних правопорушень в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
2.1 Об'єктивні та суб'єктивні ознаки адміністративних правопорушень в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
2.2 Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
Розділ 3. Проблеми адміністративних правопорушень в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела


1. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 С.
2. Адміністративне право України Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В. В. Галунько, В. І. Курило, С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова]; за ред. проф. В. В. Галунька. – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – 272 С.
3. Возиянов А. А. Понятие и основания административной ответственности / А. А. Возиянов // Человек и право. – 2015. – № 12. – С. 111–119.
4. Бахрах Д. Н. Административное право : учебник для вузов / Д. Н. Бахрах. – М.: Издательство Бек, 2014. – 368 С.
5. Гуржій А. В. Теоретико-правові засади визначення підстав адміністративної відповідальності / А. В. Гуржій // Науковий вісник Дніпропетров. держ. ун-ту внутр. справ. – 2015. – № 3. – С. 122–132.
6. Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 pоку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/4004-12.
7. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 07 липня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2453-17.
8. Битяк Ю. П. Адміністративне право України : конспект лекцій / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй. – X., 2016. – 160 C.
9. Орєхов С.М. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації як різновид юридичної відповідальності / С.М. Орєхов // Кримський юридичний вісник. – 2011. – Вип. 2 (12). – Ч. 2. – С. 6–15.
10. Орєхов С.М. Адміністративно-правові норми як складова механізму правового регулювання в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації / С.М. Орєхов // Наше право. – 2011. – № 4. – Ч. 2. – С. 79–84.
11. Зільник Н. М. Підстави адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-8-2014/item/295-pidstavy-administratyvnoyi-vidpovidalnosti-za-pravoporushennya-v-haluzi-standartyzatsiyi-yakosti-produktsiyi-metrolohiyi-i-sertyfikatsiyi-zilnyk-n-m.
12. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
13. Кузьменко О. В. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) : навчальний посібник / О. В Кузьменко, І. Д. Пастух, М. В. Плугатир, М. В. Співак – К. : ЦУЛ, 2015. – 232 C.
14. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
15. Лук'янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку : монографія / Д. М. Лук'янець. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – 220 C.
16. Лаврентьєва М. С. Адміністративно-правове регулювання в сфері стандартизації та сертифікації: дис.. кандидата юрид. наук : 12.00.14 / Лаврентьєва Марія Сергіївна. – М., 2014. – 218 C.
17. Сопільник Л. І. Стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація в системі адміністративного права : навч. посіб. / Л. І. Сопільник, О. І. Остапенко. – Л.: Львів. ун-т бізнесу та права, 2011. – 124 C.
18. Стадниченко Р. В. К вопросу об основаниях административной ответственности / Р. В. Стадниченко // Вестник Омск. ун-та. Серия Право. – 2005. – № 2. – С. 19–27.
19. Сердюк Н. В. Теоретические проблемы административной ответственности / Н. В. Сердюк // Вестник Перм. ун-та. Юрид. науки. – 2005. – № 5. – С. 77–83.
20. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2017. – 624 C.


Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук