Адміністративне право та процес

Адміністративне регулювання антикурупційної діяльності (Код: 15248)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 100 грн.

Опис

Готова курсова робота з адміністративного права на тему Адміністративне регулювання антикурупційної діяльності  на 100% авторська, в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 37

 

Зміст


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОРУПЦІЇ ЯК АНТИПРАВОВОГО ЯВИЩА
РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1 Обмеження, спрямовані на запобігання і протидію корупції
3.2 Перевірка і контроль, спрямовані на запобігання і протидію корупції
3.3 Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, як засіб запобігання корупції
3.4 Вимоги щодо прозорості інформації
3.5 Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування
3.6 Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції
РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи


ВСТУП
Актуальність теми. ...
....
Отже, аналіз чинного законодавства про відповідальність за корупційні правопорушення дає підстави стверджувати, що в Україні створена в цілому достатня законодавча база для ефективної боротьби з корупцією....
Важливим фактором запобігання проявам корупції є вдосконалення діяльності органів по боротьбі з корупцією....
... Саме тому створення дієвої системи запобігання корупції, розроблення комплексних заходів для протидії цьому негативному явищу, виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків є одним із пріоритетних напрямів розвитку держави. ...
Мета курсової роботи ....
Об’єктом дослідження є ....
Предметом дослідження є ....
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок – 38....
Методи дослідження. У процесі дослідження було використано наступну сукупність методів:
....
Стан дослідження. Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як Макухін О. О., Мельник М.І., Невмержицький Є. В., Карпенко М.І., Пашковський В.В., Серьогін С. М., Якимова С.В., Яцків І.І. та ін., а також підручники з теорії держави та права таких авторів як В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. та ін.

РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОРУПЦІЇ ЯК АНТИПРАВОВОГО ЯВИЩА
Сучасного визначення термін «корупція» набув у міжнародних документах, у 70-90-х рр. минулого століття, зокрема у резолюції «Практичні методи боротьби з корупцією», підготовленій секретаріатом VIII Конгресу ООН в 1990 р., на якому розглядались питання попередження злочинності і ставлення до правопорушників. У розділі «Корупція в державному управлінні» зазначається, що проблеми корупції у державній адміністрації мають загальний характер, і їх згубний вплив відчувається у всьому світі. ...
....
Так, на думку Яцків І. І., «корупція в адміністративно-правовому розумінні являє собою систему публічних відносин, засновану на передбачених конкретним складом корупційного адміністративного правопорушення діяннях публічних посадових осіб». За іншим визначенням науковця, «корупція – це комплексне поняття, яке охоплює сукупність взаємопов’язаних правопорушень: кримінально-правових; адміністративно-правових; дисциплінарних». І вже цей факт пояснює наявність розмаїття визначень корупції різними авторами і проблеми з формулюванням загального, єдиного визначення цього явища. ....
...
Таким чином, корупція - ....

РОЗДІЛ 2
СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
...
Згідно статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції:
1. Президент України, Верховна Рада України, органи прокуратури України здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень, визначених Конституцією України....
.....
Постановою Кабінету Міністрів від 18 березня 2015 № 118 передбачається створити Національне агентство з питань запобігання корупції як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом. Законом України «Про запобігання корупції» передбачено статус, організацію діяльності, права та обов’язки Національного агентства з питань запобігання корупції. Так, Стаття 11 визначає повноваженя Національного агентства. ....
Таким чином, суб’єктами реалізації ....

РОЗДІЛ 3
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1 Обмеження, спрямовані на запобігання і протидію корупції
...
Забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі: 1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні; 2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи; 3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб; 4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків. ...
Таким чином законодавством встановлені....

3.2 Перевірка і контроль, спрямовані на запобігання і протидію корупції
Стаття 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» визначає порядок спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування:
1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу), проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто....
....
Таким чином, для ....
3.3 Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, як засіб запобігання корупції
....
Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів.
3. Обов’язковій антикорупційній експертизі підлягають проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади....
....Результати антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта підлягають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта....
.....
Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.
Отже, з метою....

3.4 Вимоги щодо прозорості інформації
Забезпечення прозорості в діяльності службових осіб є важливим механізмом запобігання корупції і виявлення фактів корупції. Стандарти доступу громадян до інформації визначені в Законі України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року. Закон встановлює порядок доступу до інформації (розділ ІІ), та порядок реалізації права на доступ до інформації за інформаційним запитом (розділ ІV). ....
....
2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про: 1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, або державними органами, органами місцевого самоврядування; 2) розміри, види оплати праці та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви). ..
Отже, для з....
3.5 Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування
.... Ця заборона призначена запобігти виникненню конфлікту інтересів, забезпечити прозорість та ефективність виконання функцій влади та/чи управління у сфері публічних відносин, гарантувати безсторонність та неупередженість службової особи під час виконання наданих їй службових повноважень. Це означає, що службова особа тільки тому, що вона має статус державної публічної службової особи і наділена службовими повноваженнями, за будь-яких умов, приводів, обставин, причин не має права отримувати грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, подарунки, пожертви, інші індивідуально особистісні знаки уваги, які або не забезпечені еквівалентом витраченого робочого часу на виконання службових повноважень та/чи на зайняття іншими дозволеними законом видами діяльності, що не суперечать інтересам служби (викладацька, наукова, творча та інші види, передбачені пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», або не відповідають загальновизнаним уявленням гостинності, або очевидно (явно) є незаслуженими тощо. ....
....
Отже, особам, ....

3.6 Роль громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції.
Стаття 19 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачає інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції: спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції зобов'язані щороку не пізніше 10 лютого оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики щороку не пізніше 15 квітня готує та оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції....
....
Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
Таким чином, об'єднання ....

РОЗДІЛ 4
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ
....ю включає в себе встановлення норм права, які забороняють вчинення корупційних діянь, а також запровадження заходів адміністративно-правової відповідальності у випадку їх скоєння, визначення переліку правоохоронних органів, що ведуть боротьбу із корупцією та їх повноважень ....
....
На думку О. Банчука до проблем вдосконалення адміністративно-правового регулювання механізму боротьби з корупцією в Україні можна віднести:...
....
7. У більшості випадків вітчизняне законодавство змушує приватну особу звернутися за адміністративною послугою лише через особисте звернення (особистий прийом). Такий стан, з одного боку, робить можливим вимагання «винагороди» недоброчесним службовцем, з іншого – робить можливим «стимулювання» службовця приватною особою за прискорене вирішення справи тощо. ...
....
Отже, основними причинами...

ВИСНОВКИ

Корупція – це негативне соціальне явище, джерело економічних, політичних і соціальних ризиків для українського соціуму. Насамперед руйнівна дія корупції проявляється в падінні престижу й авторитету влади на всіх рівнях, руйнуванні моральних основ суспільства, зрощуванні корумпованої частини публічних службовців з тіньовими кримінальними колами, небезпеки розвитку псевдогромадянських соціальних відносин. Соціальні аспекти корупції проявляються в політичній, економічній, культурній та інших сферах життєдіяльності українського суспільства в масштабах, близьких до критичного показника. Вплив корупції на адміністративне й соціальне середовище державних службовців, трансформацію їх моральних норм і цінностей, корпоративну культуру державної служби сьогодні дуже значний....

Використані джерела


1. Банчук О. Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування. Практичний посібник / Банчук Олександр// Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-A». – 2012. – 88 с.
2. Гладун З.С. Сучасні проблеми адміністративного права України і шляхи їх вирішення / Гладун З.С. // Проблемна лекція для магістрантів і студентів Юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, - 2000. - 48 с.
3. Карпенко М.І., Пашковський В.В. Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст / Карпенко М.І., Пашковський В.В. // Юридична наука.- № 5. - 2013 с. 54-61.
4. Колпаков, В.К. Курс адміністративного права України: підручник / В.К. Колпаков, О.В.Кузьменко, І.Д.Пастух, В.Д.Сущенко [та ін.] / за ред. В.В.Коваленка. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 808 с.
5.. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : Міжнародний документ від 31.10.2003. Ратифікація від 18.10.2006, // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
6. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Тлумачення від 15.05.2014 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 254к/96-вр
7. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) : Міжнародний документ від 27.01.1999 № ETS173. Ратифікація від 18.10.2006 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/994_101
8. Кримінальний кодекс України. Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. Редакція від 05.04.2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11
9. Макухін О. О. Поняття корупції в Україні та ЄС / Макухін О. О. //Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). - 2013. - № 2-1 (Ч. 2). - С. 55-61.
10. Матеріали VII Конгресу ООН щодо попередження злочинності та відношення до правопорушників. – Гавана; Куба, 1990. – 194 с.
11. Международная защита прав и свобод человека: сб. документов. — М., 1990. — 323 с.
12. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія / Мельник М.І — К.: Атіка, 2001. — 304 с.
13. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія / Є. В. Невмержицький. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.
14. Побережний В.В. Сутність та причини корупції в системі органів державної влади / Побережний В.В. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10pvvodv.pdf
15. Постанова Судової палата у кримінальних справах Верховного Суду України від 7 листопада 2013 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.scourt.gov.ua/clients/vsu/.../5-29кс13.doc.
16. «Про доступ до публічної інформації» Закон від 13.01.2011 № 2939-VI. Редакція від 09.06.2013// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
17. «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» Закон, Стратегія від 14.10.2014 № 1699-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18
18. «Про засади запобігання і протидії корупції»
Закон, Декларація від 07.04.2011 № 3206-VI. Редакція від 25.01.2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/ show/3206-17
19. «Про запобігання корупції» Закон від 14.10.2014 № 1700-VII. Редакція від 04.03.2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
20. «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки»
Указ Президента України; Стратегія від 21.10.2011 № 1001/2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011
21. «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції» Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 118 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-2015-BF
22. Серьогін С. М., Серьогін С. С. Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади / Серьогін С. М., Серьогін С. С. // Держава і суспільство. - 2010. - № 1 с. 134-140.
23. Якимова С.В. Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст /Якимова С.В. // Науковий вісник ЛДУВС, 2010. — № 3. — С. 292–301.
24. Яцків І. І. Загальні положення протидії корупції: адміністративно-правовий аспект / І. І. Яцків // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - Випуск ХХІ. - 2009. – С. 88-94.
25. Яцків І.І. Законодавче визначення поняття корупції / І.І. Яцків // Тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Правова політика Української держави» –19-20 лютого 2010 р. – м. Івано-Франківськ. – Т.2. –

Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук