Адміністративне право та процес

Адміністративна відповідальність неповнолітніх (Код: 14136)

Стара ціна: 200 грн.
Ціна: 100 грн.

Опис

Готова курсова робота з адміністративного права на тему Адміністративна відповідальність неповнолітніх на 100% авторська, в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 37

Зміст

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
1.1. Становлення і розвиток вітчизняного та зарубіжного законодавства про адміністративну відповідальність неповнолітніх
1.2. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх
РОЗДІЛ 2. ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
1.1. Становлення і розвиток вітчизняного та зарубіжного законодавства про адміністративну відповідальність неповнолітніх

Інститут адміністративної відповідальності, як і інші складові адміністративного примусу, має досить тривалу історію розвитку, яка може бути розділена на історію законодавства про адміністративну відповідальність та історію наукових поглядів про нього....
...Процес становлення та розвитку інституту відповідальності неповнолітніх в цілому та адміністративної науковець Чернецький О. Л. У своїй дисертації поділяє на три періоди (етапи): 1) дореволюційний (до 1917 р.); 2) пост революційний, так званий радянський період (після 1917 р.); 3) період незалежності (з 1991 р. по теперішній час) [20, с. 55].
періоду В.М.Гєссєн. На його думку такими діями були розпорядження: а) прийняті некомпетентним органом; б) прийняті з питань, які мають регулюватися законами; в) прийняті з порушенням встановленої форми [4, с. 47]....

1.2. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх
Чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) не дає визначення адміністративної відповідальності, незважаючи на те, що Глава ІІ його Загальної частини має назву “Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність”. Він лише обмежується вказівкою про те, що мірою адміністративної відповідальності є адміністративне стягнення, яке застосовується з метою перевиховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення і запобігання вчиненню правопорушень [6]....
….
А.Т. Комзюк визначає, що адміністративна відповідальність – це застосування до осіб, які вчинили адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального, особистісного чи іншого характеру і накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами на підставах і в порядку, встановлених нормами адміністративного права [8, с. 6]. ....
....
11) неповнолітні особи, які не досягли 16-річного віку на момент вчинення ними адміністративного правопорушення, не є суб’єктами адміністративної відповідальності та не можуть бути до неї притягнуті [14, с. 82]....
Таким чином, адміністративну відповідальність неповнолітніх як спеціальних суб’єктів можна визначити як .....

РОЗДІЛ 2. ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
З огляду на те, що неповнолітні є спеціальними суб'єктами такої відповідальності, існує цілий ряд особливостей, притаманних процедурі притягнення їх до адміністративної відповідальності....
….
По-третє, адміністративні заходи впливу для неповнолітніх можуть бути застосовані, як і адміністративні стягнення, органом адміністративної юрисдикції тільки до особи, яка безпосередньо вчинила адміністративний проступок, та є деліктоздатною....
…..
За вчинення правопорушень неповнолітній: 1) позбавляється якогось суб’єктивного права (позбавлення права керування транспортними засобами); 2) обмежується в правосуб’єктності (виправні роботи); 3) на нього покладаються спеціальні обов’язки (публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого); 4) піддається моральному впливу (застереження; догана або сувора догана)....
....
Таким чином, можна сказати, що чинним Кодексом ....

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
….
Зобов'язання привселюдно чи в іншій формі попросити вибачення у потерпілого як захід впливу має виховний характер і може бути застосоване до неповнолітніх, якщо орган адміністративної юрисдикції дійде висновку, що виправлення правопорушника можливе без застосування до нього більш суворого адміністративного стягнення. ....
….
Застосування заходу впливу у формі публічного вибачення не спричиняє у суб’єкта проступку стану «адміністративної карності», що існує протягом року після вчинення адміністративного правопорушення у разі накладення стягнення, і може застосовуватись тільки як основна міра, на відміну від стягнень, які бувають основними та додатковими [8, с.99]. …..
….
Сувора догана – це захід впливу на неповнолітніх, під яким розуміється морально-психологічний вплив, що застосовується до неповнолітніх правопорушників, якщо вони систематично порушують установлені правила поведінки, скоюють правопорушення, які свідчать про формування антисуспільної установки. Сувора догана є жорстокішим заходом впливу, ніж застереження неповнолітнього, і так само, як і інші заходи впливу, носить особистісний та немайновий характер. Вона супроводжується офіційним, від імені держави, засудженням неповнолітнього правопорушника та скоєного ним діяння. Такий моральний осуд має на меті спонукати неповнолітнього до правомірної поведінки [17, с. 90].....
…..
Неповнолітній може бути переданий під нагляд педагогічного колективу навчального закладу тільки за місцем навчання, а трудового колективу – за місцем роботи за наявності даних про те, що цей колектив спроможний здійснювати належний контроль за поведінкою неповнолітнього [15, с. 96]. Знов-таки, Адміністративний кодекс не містить у собі норм, які встановлюють чіткий перелік осіб, яким не можна передавати неповнолітнього для реалізації зазначеного вище заходу впливу. Проте, суд визначає таких осіб, виходячи із своєї практики. ....
Отже, можна зробити висновок, що у чинному законодавстві зосереджується увага на ......

ВИСНОВКИ
Отже, розглянувши тему “Адміністративна відповідальність неповнолітніх” можна зробити наступні висновки:
Інститут адміністративної відповідальності є відносно молодим правовим явищем, яке виникло у другій половині ХІХ ст. і мало своїм головним завданням створення такої системи адміністративних (позасудових) засобів, які у разі потреби могли б бути використані суб’єктами управлінської діяльності для примушення громадян до виконання розпоряджень останніх. Зміна політичної ситуації у країні на початку ХХ ст. майже не вплинула на розуміння науковцями та державними діячами завдань зазначеного інституту, який, незважаючи ні на що, продовжував виконувати раніше покладені на нього завдання......
... Адміністративну відповідальність неповнолітніх можна визначити як відносини між відповідними органами виконавчої і судової влади та особами у віці від 16 до18 років, що виникають за наявності фактів вчинення останніми порушень адміністративного законодавства України та полягають у застосуванні до них заходів впливу, а в деяких випадках адміністративних стягнень, які повинні обов’язково бути виконаними правопорушниками...

Використані джерела

 1. Битяк Ю.П. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.
 2. Брус Ю.П. Адміністративна відповідальність неповнолітніх в Україні / Брус Ю.П. // Сучасність, наука, час. — 2013. — С. 17-21
 3. Гессен В. М. Административное право. Популярные лекции для  самообразования / В. М. Гессен. – СПб., 1903. – Вып. 1. – 240 с.
 4. Гриценко І. С.  Становлення  інституту  адміністративної  відповідальності / І.  С. Грищенко // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 47–53
 5. Ковальчук Ю.І. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх / Ю.І. Ковальчук // Право України, 2003. – № 6. – С. 111-114.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page
 7. Колосовський Є. Ю. Неповнолітні - суб'єкти адміністративної відповідальності: теоретико-правовий аналіз / Колосовський Є. Ю. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. — 2012. — № 7. — С. 76-82
 8. Комзюк А. Т. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. Доц. А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 349 с.
 9. Конституція України від 28.06.1996 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 10. Манцова І. В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх / Манцова І. В. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля: Серія “Юридичні науки”. — 2012. — № 1 (2). — С. 91-96
 11. Научно-практический комментарий к кодексу Украины об административных правонарушениях. – Х.: Одиссей, 2000. – 457с.
 12. Остапенко О.І. Адміністративне право: навч. Посіб. / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль. — К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. — 536 с.
 13. Постанова Пленуму Верховного Суду "Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру" від 15.05.2006 року № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06
 14. Продаєвич В. О. Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх: поняття та місце в системі заходів адміністративного примусу / Продаєвич В. О. // Університетські наукові записки. — 2006. — № 2 (18). — С. 195-199
 15. Синявська О.Ю.  Особливості  адміністративної  відповідальності  неповнолітніх  / О.Ю. Синявська // Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 3. – C. 95–98.
 16. Стрельченко О.Г. Природа адміністративної деліктності неповнолітніх / Стрельченко О.Г. // Митна справа. — № 2. — 2014. — С. 200-205
 17. Тарануха В. П. Заходи впливу на неповнолітніх в адміністративно-деліктному процесі й особливості процедури їх накладення / Тарануха В. П. // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2011. — № 599. — С. 89-92
 18. Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. – Сп.б.: Гос. канц., 1903. – 192 с.
 19. Фуркаленко О. В. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх / Фуркаленко О. В. // Актуальні питання юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів Міжнародної  науково-практичної  конференції (м. Кіровоград, 11 грудня 2013 року). – Кіровоград : КІДМУ КПУ, 2013. – 298 с.
 20. Чернецький О. Л. Правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Чернецький Олександр Леонідович ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2007. - 205 с.
 21. Чернецький О.Л. Поняття та особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх: теоретико-правові питання // Форум права. -2008. - № 1. – С. 439-444
 22. Ярмак О.М. Урахування специфіки суб’єкта адміністративного проступку при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми / О.М. Ярмак // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 722–727

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук