Курсова Порядок переведення особового складу органів

  • Код товару: 1600422
  • Наявність: В наявності
200 грн
Вартість робіт

Чому така ціна?

Як придбати роботу

Процес отримання

Готова курсова робота з поліцейської діяльності Порядок переведення особового складу органів на момент захисту успішно пройшла перевірку на плагіат, у мережі Інтернет не розповсюджувалась перевірена викладачем та захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 26

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика правового режиму надзвичайного стану
1.1. Правова основа, умови та порядок введення правового режиму надзвичайного стану
1.2. Додаткові заходи при введенні правового режиму надзвичайного стану
РОЗДІЛ 2. Особливості несення служби при надзвичайному стані і надзвичайних обставинах
2.1 Порядок переведення особового складу органів,підрозділів,установ,закладів системи МВС України на посилений варіант службової діяльності
2.2. Окремі питання переведення підрозділів МВС на посилений варіант службової діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Джерела

1. Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президен- тові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с.
2. Протасенко К. Огляд нормативно-правової бази режиму надзвичайного стану в Україні / Протасенко К. // Вісник Національної академії державного управління. – 2009. - № 15. – С. 107-114.
3. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : Редакція від 30.09.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page2
4. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон від 16.03.2000 № 1550-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу : едакція від 28.12.2015 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
5. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.
6. Ковалів М. В., Рутар А. І., Павлишин Ю. В. Порядок і підстави введення правого режиму надзвичайного стану / Ковалів М. В., Рутар А. І., Павлишин Ю. В. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. - № 2. – С. 180-188.
7. Підстави і порядок введення надзвичайного стану в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pomichnyk.org/ publikatsiji/pidstavy-i-poryadok-vvedennyanadzvychajnoho- stanu-v-ukrajini.html
8. Кузніченко С. О. Адміністративно-правові наслідки запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів / Кузніченко С. О. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/62321.pdf
9. Кошкер Т. Визначено порядок переведення органів Національної поліції на посилений варіант службової діяльності / Кошкер Т. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.chas.cv.ua/mobile/30194-viznacheno-poryadok-perevedennya-organv-naconalnoyi-polcyi-na-posileniy-varant-sluzhbovoyi-dyalnost.html
10. Керівництво МВС зможе вводити посилений варіант несення служби для особового складу на вдвічі довший термін [Електронний ресурс]. - Режим доступу :https://economics.unian.ua/ other/738596 -kerivnitstvo-mvs-zmoje-vvoditi-posileniy-variant-nesennya-slujbi-dlya-osobovogo-skladu-na-vdvichi-dovshiy-termin.html:
11. Лазорко О.В Професійна безпека особистості в емоційно-напружених умовах діяльності «Особистість в екстремальних умовах», VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (V; 2015; Львів). Збірник статей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в екстремальних умовах». 20 травня 2015 р. [Текст]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – С. 12-18
12. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України : Закон від 10.01.2002 № 2925-III : Редакція від 10.04.2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2925-14
13. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 : Редакція від 11.02.2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF/paran10#n10
14. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 № 580-VIII : Редакція від 01.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page
15. Про затвердження Положення про Національну поліцію
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF/paran9#n9
16. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів Національної поліції України на посилений [...]: МВС України; Наказ, Інструкція від 10.12.2015 № 1560 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0012-16
17. Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України : МВС України; Наказ, Статут від 28.07.1994 № 404 Редакція від 08.10.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94
18. Про затвердження Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України :
МВС України; Наказ, Положення, Рішення [...] від 02.02.2016 № 74 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0320-16
19. Кримінально-виконавчий кодекс України : Кодекс, Закон від 11.07.2003 № 1129-IV : Редакція від 05.01.2017 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
20. Автухов К. А.  Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи : навч. посіб. / К. А. Автухов, О. В. Ткачова, І. С. Яковець ; за ред. А. X. Степанюка. - X. : Право, 2012. - 152 с.


Унікальність